Starosta informuje

Informace občanům - červen, červenec, srpen, září 2017

Vážení spoluobčané,

V centru obce probíhá výstavba hasičské zbrojnice. Stavba pokračuje dle harmonogramu a do užívání by měla být předána do konce roku 2017.

Městským úřadem Židlochovice byla chválena možnost využití územní studie „Těšany, lokalita Pod hrázdou D1 a D2“. Celá studie je k nahlédnutí na webových stránkách Židlochovic, Odbor životního prostředí a stavebního úřadu.

Společností GEOS Brno byl v lokalitě Pod hrázdou opakovaně provedený inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum staveniště uvažovaného k výstavbě rodinných domů. Také zpráva z tohoto již druhého průzkumu v dané lokalitě, nevyloučila možnost výstavby. Zpráva také uvádí doporučený způsob založení stavby.

Obec Těšany obdržela kolaudační souhlas k rekonstrukci a výstavbě chodníků ve Familiích a Zejdově uličce. Tímto mohu konstatovat, že všechny stavby, které v obci v poslední době probíhaly, jsou řádně zkolaudované.

 

Na základě žádostí místních spolků o poskytnutí individuální dotace rozhodla rada obce o následujících příspěvcích:

 • TJ Sokol Těšany - částka 5000,- Kč na akci Memoriál MVDr. Jana Hniličky.
 • TJ Sokol Těšany - částka 5000,- Kč na akci Sportovní den pro děti
 • TJ Sokol Těšany - částka 4000,- Kč na akci Bison cup 2017
 • TJ Sokol Těšany - částka 4000,- Kč na akci Sportovní kemp pro děti,
 • Orel jednota Těšany - částka 15000,- Kč na pořádání letního tábora v Šinkvickém dvoře
 • Orel jednota Těšany - částka 5000,- Kč na akci "Těšanský hudební festival - festival ve vinici",
 • Orel jednota Těšany - částka 5.000,- Kč na pořádání sportovního dne na orlovně 9.9.2017

V červnu byla na úřední desce obce vyvěšena Veřejná výzva k přihlášení zájemců o pracovní místo na pozici účetní. Jediným zájemcem o uvedené místo byla Ing. Marta Němečková. Paní Němečková splňuje všechny předpoklady, aby mohla pracovní pozici účetní vykonávat a od 1. září na pozici nastoupí. Osobně se těším na dlouhodobou spolupráci.

Zastupitelstvem obce byly schváleny smlouvy mezi obcí a TJ Sokol Těšany, které ošetřují převod pozemků z majetku Sokolu na obec z důvodů realizace výstavby fotbalových kabin.

Celá dohoda mezi obcí a TJ Sokolem byla vedena s cílem uskutečnit výstavbu, ale také umožnit TJ Sokolu dále prostory využívat jako doposud s tím, že náklady na provoz i údržbu dále ponese TJ Sokol Těšany. TJ Sokol Těšany zdarma převedl veškeré pozemky v jeho vlastnictví na obec Těšany, aby byl stejný jak vlastník kabin, tak i hřiště a v budoucnu byl vyloučený rozkol mezi různými vlastníky objektů, které musí fungovat společně.

Současné kabiny již několik let přesluhují a v případě výstavby nových kabin, budou ty staré odstraněny. Nové fotbalové kabiny by měly být umístěny podél hřiště hned vedle multifunkčního hřiště na místě, kde nyní leží cisterna na vodu.

Stavba bude dvoupatrová a částečně zapuštěná pod úroveň hřiště, tak aby hmota stavby nenarušovala prostor od tělocvičny. Právě od tělocvičny bude nad úroveň povrchu vystupovat pouze jedno patro, ve kterém bude klubovna, tribuna a toalety pro veřejnost. V přízemí budou šatny, sprchy, technická místnost či garáž pro traktůrek.

Za obec podáme žádosti o dotace na výstavbu. Vzhledem k tomu, že i TJ Sokol Těšany několikrát žádal o dotace na stavbu a nikdy neuspěl, byla v ZO diskutovaná i možnost výstavby z ušetřených finančních prostředků obce. Chci poděkovat zastupitelům i zástupcům TJ Sokolu Těšany za konstruktivní přistup v řešení problému nových fotbalových kabin.

Rád bych na tomto místě zdůraznil, že i nadále obec v budoucnu počítá s plánovanými investicemi, jako jsou např. zateplení a oprava fasády základní školy, oprava komunikace za konírnou, rozšíření hřbitova, oprava tělocvičny atd. a výstavba kabin by neměla ohrozit v příštích několika letech zmiňované projekty.

Opět po roce k nám zavítal Komediograf bratří Čadíků. Musím opět poděkovat sponzorům, kteří uhradí náklady spojené s promítáním letního kina. Jedná se o firmy Pramos, a.s., Agro MONET, a.s., a D.M.F. a.s. Vstupné na kino bylo dobrovolné a výtěžek 8.423,- Kč  z promítání půjde na charitativní projekt Konto Bariery. Rád bych poděkoval i TJ Sokolu Těšany za pomoc při organizaci kina v areálu fotbalového hřiště.

 

Obec Těšany, po dohodě s obcí Šitbořice, obcí Nesvačilka a IDS Kordis,  ukončila pro nezájem občanů spoj z Brna do Těšan, který jezdil v noci z pátku na sobotu. Naposledy pojede noční spoj ze Sokolnic do Těšan ve 23:58 v pátek 01. 09. 2017, noční spoj ze Sokolnic do Těšan v 1:58 pojede naposledy v sobotu 02. 09. 2017.

 

Miroslav Zborovský

Starosta obce


Informace občanům - březen, duben, květen 2017

březen, duben, květen

V měsíci dubnu jsem za obec Těšany podal přihlášku do soutěže „Vesnice Jihomoravského kraje roku 2017“. Dne 1.6.2017 navštívila Těšany hodnotící komise a na základě hodnocení obec održela Mimořádné ocenění za využití stavební kulturní památky a s ní spojeného literárního odkazu pro společenský život obce a také 3.místo za bramborové placky Jihomoravský krajáč. Chci poděkovat za spolupráci na projektu „Vesnice roku“ především Mgr. Vlaďce Vaněčkové, která mi s projektem vydatně pomohla. Dále potom Pavlu Dosoudilovi a Petru Rychlíkovi, panu a paní Dudkovým, paní Malé a Martinu Fiurymu.

 

V jarních měsících skončily v Těšanech opravy chodníků plánované na letošní rok. Chodník ve Familiích byl kompletně opravený a částečně rozšířený. V Zejdově uličce vznikl chodník nový a také byla vybudovaná parkovací místa. Dále bylo opraveno parkoviště před obecním úřadem. 

 

2.5.2017 navštívil Těšany hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Předmětem jeho návštěvy bylo především zahájení stavby hasičky.

Při výkopech pro základy na stavbě nové hasičky bylo zjištěno, že podloží není vhodné pro založení stavby a bylo nutné základy z původních 80 cm hloubky naprojektovat na hloubku cca 150 cm.

Byla provedena kompletní inventura zeleně vysázené během akce „Revitalizace zeleně v Těšanech“. Mnoho rostlin, keřů i stromů bylo na základě zjištění reálného stavu dosázeno. Velký počet nově vysázených kusů nebyl způsobený pouze úhynem původních rostlin, ale také mechanickým poškozením, případně odcizením.

 

Vedle zámku směrem ke statkovým domkům byla upravena a ozeleněna plocha.

 

Dne 12.4.2017 jsem svolal tzv. rozšířené jednání rady obce, na které byli pozváni všichni zastupitelé. Na tomto neveřejném zasedání jsem zastupitele informoval o mém záměru vstoupit do jednání s TJ Sokol Těšany k výstavbě nových fotbalových kabin, které by plnily i roli kulturního zázemí pro hody, slavnosti atd. Více probereme v samostatném bodě.

 

Na základě žádostí o dotace podané obcí Těšany na JMK byly zastupiteli Jihomoravského kraje schváleny finanční příspěvky na následující projekty:

 • Nákup obleků pro jednotku SDH Těšany - dotace 84.000,- Kč
 • 19. ročník národopisných slavnosti – dotace 64.000,- Kč

 

Rada obce Těšany schválila:

 • Individuální dotaci ve výši 5.000,- Kč pro Kalimero z.s. na akci Region Cup Těšany..
 • Individuální dotaci ve výši 8.000,- Kč pro SDH Těšany na akci Dopravní den
 • Individuální dotaci ve výši 9.000,- Kč pro SDH Těšany na akci Pálení čarodějnic
 • Individuální dotaci ve výši 3.000,- Kč pro SDH Těšany na akci Těšanská stopa
 • Individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč pro farnost Těšany

 

Probíhají jednání k umístění radaru v obci. Místo se kterým souhlasí Policie ČR je u bytového domu.

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na již tradiční akci „ Den seniorů“ a na dalších akcích, které v obci proběhly.


Informace občanům - leden, únor 2017

Vážení, dovolte abych shrnul dění v obci v měsíci lednu a únoru,

RO schválila záměr č.1/2017 k pronájmu nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 248, v 1. N.P., jedná se o prostor současné pošty. Podmínkou nájmu je provozování Pošty Partner ve výše uvedených prostorách po celou dobu nájmu. Využití prostoru je možné nejen pro provoz Pošty Partner, ale také pro další možné podnikaní vhodné pro uvedené prostory. U specifikované části nemovitosti budou před předáním vybranému uchazeči opraveny omítky a prostory budou vymalovány. Nejnižší možná nabídka byla Radou obce Těšany stanovena na 800,- Kč/měsíc. Tato nejnižší možná cena nebyla zvolena záměrně nijak vysoká a to především proto, abychom podpořili projekt, kdy bude pošta zachovaná na současném místě. Uvítáme to, aby provozovatel Pošty Partner provozoval k tomuto takovou činnost, která zajistí stabilní provoz Pošty Partner na roky dopředu. Nabídky je možné podávat do 31.5.2017.

Obec Těšany obdržela vyrozumění Policie ČR vztahující se k trestnímu oznámení, které bylo podáno na "ENERGIE POD KONTROLOU, TEJML - PODVOD". Dle vyjádření policie nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Trestní oznámení bylo uskutečněno z důvodů nevrácených přeplatků na zálohách za energii pro ZŠ a MŠ Těšany a obec Těšany. V současné době byla vyhlášená insolvence na EPK a obec Těšany se připojí k těm subjektům, které budou žádat úhradu dlužné částky.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje nám sdělilo, že:

 • v období od 1.1. 2016 do 30.12.2016 byla v obci Těšany  provedena   50 x kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti  (pravidel silničního provozu). Při provedených kontrolách bylo zjištěno 157 přestupků – porušení § 125c, odst. 1, písm. f, bod 2, 3, 4 zákona číslo 361/2000 Sb. v platném znění.
 • Dále jsme obdrželi zprávu o bezpečnostní situaci v obci Těšany od obvodního oddělení v Židlochovicích a to: celkem bylo šetřeno 16 trestných činů, přičemž u 15  trestných činů byl zjištěn pachatel. Skladba trestných činů - 1*odcizení motorového vozidla, 3*zanedbání povinné výživy (alimenty), 1*ohrožení pod vlivem návykové látky, 7*výtržnictví, 2*týrání osoby žijící ve společné domácnosti, 2* ostatní trestná činnost. Co se týká přestupků, tak za rok 2016 bylo šetřeno 240 a z toho bylo u 239 zjištěn pachatel (přestupky v dopravě, řízení vozidla pod vlivem návykové látky, přestupky proti občanskému soužití, zneužití tísňové linky, přestupky proti majetku).

Směrem na Šaratice byl firmou Lesy České republiky vykácený třetí hájek. Dotazoval jsem se Lesů ČR, proč se kácelo a také proč nebyli zástupci obce o tomto informování. Bylo mi sděleno, že LČR,s.p. jsou certifikovaný subjekt, který hospodaří dle schváleného hospodářského plánu na deset let a je povinen dodržovat zákon o lese, ve kterém však rozhodně není povinnost upozorňovat příslušné obce o těžbě, ev. jiných svých činnostech. Dle informací, které jsem obdržel by měl být do dvou let hájek ze zákona vysázen a do sedmi let by měl být prostor znovu zalesněný.

Obec Těšany obdržela kolaudační souhlas stavby nazvané „Těšany, střed, rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu“ a také ke stavbě chodníků směr Šaratice. Vzhledem k tomu, že také parkoviště u školky a zdravotního střediska, které bylo vybudováno asi před 9 lety nebylo doposud zkolaudované, tak i tato stavba byla v únoru zkolaudovaná.

Obec Těšany obdržela stavební povolení na stavbu „Komunikace za konírnou“.

Bylo prodlouženo stavební povolení na stavbu "Dům s pečovatelskou službou". Stavební povolení je platné do ledna 2019.

Na základě žádosti o individuální dotaci na hasičku obec obdržela další dotaci na stavbu hasičky a to ve výši 2.580.000,- Kč od JMK. Prozatím obec získala dohromady přibližně 6,9 mil. Kč dotací na stavbu.

Byly podány žádosti o dotace na JMK na projekty:

 • Oprava elektroinstalace, podlah a další související práce v ZŠ Těšany – žádost na částku 200.000,- Kč
 • Nákup obleků pro jednotku SDH Těšany - žádost na částku 84.000,- Kč
 • 19. Ročník národopisných slavnosti – žádost na částku 72.000,- Kč

V roce 2016 byla doplacena půjčka od SFŽP za kanalizaci v celkové výši 14.780.460,- Kč.

Téměř patnáct set starých nepotřebných mobilních telefonů odevzdali v uplynulých měsících obyvatelé 10 obcí na Brněnsku, které tvoří Dobrovolný svazek Region Cezava. Akci, díky níž získal domov pro postižené děti LILA Otnice finanční podporu ve výši 15 tisíc korun, zorganizovaly vesnice ve spolupráci s neziskovou společností ASEKOL a Jihomoravským krajem. Z těch co odevzdali mobily a vyplnili anketní lístky se losovali výherci cen. Dva zni jsou také z Těšan.

V měsíci lednu a únoru zaměstnanci obce, mimo standardní zimní práce, vymalovali chodby, šatny a záchody v tělocvičně ZŠ. Také byly renovovány lavičky a další vybavení tělocvičny.

Pokračují práce na opravách chodníků v ulici Famílie a poté budou pokračovat také práce na výstavbě chodníků v Zejdově uličce.

RO schválila:

 • čerpání investičního fondů na pokrytí nákladů spojených s pořízením nového konvektomatu a termoskříně do kuchyně ZŠ a MŠ.
 • účetní závěrku ZŠ Těšany za rok 2016 a převedení hospodářského výsledku ve výši 189.426,88,- Kč z hlavní činnosti a 11.930,72,- Kč z vedlejší činnosti do rezervního fondu.
 • vykácení akátů v prostoru budoucích kabin a to na základě domluvy se Sokolem Těšany, že i přesto, že by neobdrželi dotace, tak by, s podporou obce, se stavbou v tomto roce začali.
 • Individuální dotaci pro Diakonii ČCE - středisko Betlém, Klobouky u Brna. Částka 2.000,- Kč.
 • Individuální dotaci v výši 15.000,- Kč pro Těšánek, z.s. na podporu akcí Základní a mateřské školy.
 • Individuální dotaci ve výši 20.000,- Kč pro RC NA MYŠÁKU na akce rodinného centra.

Děkuji všem organizátorům kulturních akcí, plesů, masopustu a dalších, které proběhly, v zimním období. K tradičním akcím se letos poprvé připojila také ostatková zábava organizovaná Lušňáčkem a tuto akci považuji za mimořádně povedenou.

 

Miroslav Zborovský, starosta obce


Informace občanům - listopad, prosinec

Byl dokončený projekt rekonstrukce chodníků v ulici směr Šaratice. Také jsme přeložili chodník poblíž zámku a chodník a plochu poblíž obchodu. Předláždění chodníku v ulicích Familie a Zejdova ulička prozatím brzdí počasí. Práce budou pokračovat v březnu.

 

Během listopadu byly dokončené práce na zbudování hřiště s fitness a workout prvky vedle tělocvičny. Foto viz. ./resources/upload/data/493_wo1.jpg

 

V blízké době budou odstraněny nástěnky poblíž zastávky a restaurace Maryša. Možnost prezentace na v nových vitrínách budou mít všechny spolky a i další pořadatelé společenských akcí.

 

V parku před školou byla umístěna nová dřevěná socha školáka, která byla zhotovena v rámci národopisných slavností.

 

Nově byla v Těšanech instalovaná dvě dopravní zrcadla a to při výjezdu z ulice „Za konírnou“ a v křižovatce u rodinného centra při vjezdu do Familií.

 

1.12.2016 navštívil Těšany náměstek hejtmana JMK Bc. Roman Hanák. Společně jsme probírali investice, které chceme v Těšanech v dalších letech realizovat.

 

RO obdržela žádost o vyjádření k projektu přeložení kabelů VN a NN do země v lokalitě u hlavní silnice směr Hodonín. RO souhlasí s tímto projektem, avšak realizaci schvaluje nejdříve v roce 2019.

 

Společností O2 Czech Republic a.s. bylo obci Těšany oznámeno, že s koncem roku 2016 končí povinnost O2 Czech Republic a.s. provozovat v naší obci veřejný telefonní automat.  Dle firmy není jeho další provozování ekonomicky opodstatněné, a proto bude telefonní automat zrušen. Rušení telefonního automatu by mělo probíhat během 1. pololetí 2017 v několika etapách (demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny). Možnost zachovat telefonní budku by byla pouze v případě, že by obec měsíčně přispívala částkou  1000,- Kč bez DPH, což rada obce zamítla.

 

Probíhají jednání Orlem jednoty Těšany o prodloužení nájmu v budově, kde je nyní hasičská zbrojnice. Současná nájemní smlouva končí a dle ústní dohody bude smlouva prodloužena o jeden rok. Zde bych chtěl Orlu poděkovat za to, že obci pronajímá celých 16 let tuto nemovitost za symbolickou jednu korunu. Obec a SDH během těchto let nemovitost opravila a udržuje ji.

 

RO schválila individuální dotace:

 • 5.000,- Kč pro pro zkvalitnění výuky, pořízení nástrojů a pomůcek či zakoupení kostýmů pro ZUŠ Klobouky u Brna.

 

Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku.

 

Miroslav Zborovský


Informace občanům - září, říjen

Vážení spoluobčané,

Dovolte, abych Vás informoval o dění v obci během měsíce září a října.

 

 • V ulici od kruhového objezdu směr Šaratice byl dokončený projekt výstavby veřejného osvětlení (VO).
 • Ve stejné ulici, kde se budovalo VO pokračují práce na rekonstrukci a výstavbě chodníků. Také jsem požádal společnost Cetin o odstranění dřevěných sloupů pro telefonní kabel s tím, že kabel je umístěný na nových sloupech VO.
 • Pokračují projekční práce v ulici za konírnou, které jsou přípravou na opravu cesty. Oprava cesty by měla proběhnout v roce 2017 nebo 2018 v závislosti na dotačních titulech, které k tomuto budou vypsány. Byly rozeslány dopisy občanům, kteří zde mají pozemek, na kterém je možná zástavba, aby si realizovali přípojky na kanalizaci a vodu.
 • RO schválila smlouvu o dílo na zhotovení územní studie "Pod brázdou" - lokalita D1 a D2, k.ú, Těšany mezi obcí Těšany a Ing. arch. Barborou Jenčkovou. Výstupem by měl být mimo jiné možný návrh zástavby, uličních čar a dalších v uvedené lokalitě.
 • RO schválila smlouvu o dílo mezi Obcí Těšany a Ing arch Ivo Kabeláčem. Předmětem smlouvy je ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) TĚŠANY.
 • RO schválila individuální dotace:
  • 2.000,- Kč pro RC na myšáku na podporu turistického kroužku Robinson – konkrétně se jedná o příspěvek na třídenní výlet na Vysočinu.
  • 10.000,- Kč pro Orel jednota Těšany na nákup sportovního vybavení a nářadí. Orel obdržel dotaci z JMK a obec touto částkou přispívá na úhradu spoluúčasti.
  • 10.000,- Kč pro Myslivecké sdružení Těšany na nákup koroptví.
 • Asfaltových recyklátem, který byl odfrézovaný z bývalého asfaltového hřiště, nyní multifunkční oranžové hřiště, byla zpevněná cesta mezi obchodem a obecním úřadem. Z důvodů povětrnostních podmínek se prozatím jedná o provizorní úpravu. Na jaře bude na recyklát ještě nanesený asfaltový nástřik.
 • V Močílkách byla vybudovaná nová kanalizační vpusť a také byly opraveny lokální propady a výtluky ve vozovce.
 • Běhen října byly rozdané popelnice na plast a papír hrazené z 85% z dotací. Jednalo se o 80 Ks modrých a 80 Ks žlutých nádob a nyní je v Těšanech pokryto přes 90 % domácností nádobami na třídění odpadu.
 • Od Policie ČR byl bezplatně byl pořízený automobil Volkswagen Transporter. Tento bude sloužit především pro SDH Těšany a to nejen pro dospělé členy, ale také pro mládež SDH.

 

 

S pozdravem.

 

Mirek Zborovský


Informace občanům - červen, červenec a srpen

 • Během června vyhodnotil Státní fond dopravní infrastruktury žádosti o příspěvek na výstavby a rekonstrukce chodníků. V Těšanech splňovala kritéria pro podání žádosti o dotaci ulice od kruhového objezdu směrem na Šaratice. Při vyhodnocení žádosti jsme byli Státním fondem dopravní infrastruktury zařazeni mezi ty, kteří uspěli a Těšanům tedy byla schválena dotace ve výši 85% uznatelných nákladů. Díky tomuto rozhodnutí můžeme na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí a výstavbou chodníků využít částku až do výše 1.813.000,- Kč!! Na tuto ulici budou navazovat opravy či zhotovení chodníků ve Familiích a také v Zejdově uličce, kde by měly práce proběhnout do konce roku 2016. Ve Familiích bude s opravou chodníku spojeno také vybudování zpomalovacích retardérů. V Zejdově uličce chceme mimo chodníků vytvořit i několik parkovacích míst a to především z důvodů zvýšení bezpečnosti a přehlednosti. Na základě výběrového řízení byla vybraná firma, která má bohaté zkušenosti s výstavbou chodníků a nabídla nejnižší cenu. Jedná se o společnost Správa a údržba silnic s.r.o. Břeclav. Cena celého projektu včetně DPH je 4.471.960,51 Kč

 • Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi informaci, že nám byla schválená dotace na nové hřiště s fitness a workoutovými prvky. Dotace na výstavbu je 70% z uznatelných nákladů až do výše 385.537,- Kč. Hřiště bude umístěno poblíž tělocvičny.

 • Největší dotační příslib jsme však obdrželi na výstavbu hasičské zbrojnice od Ministerstva vnitra v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2017. Z 34 žádostí z Jihomoravského kraje se Těšany umístili na 1. místě pořadníku zveřejněném MV a můžeme tak počítat s dotací ve výši 3,87 mil. Kč na výstavbu realizovanou v roce 2017.

 • V první polovině srpna byly společností VaS. a.s hloubkově vyčištěny všechny kanálové vpusti. Toto čištění odbornou firmou za pomoci odpovídající techniky bylo, pokud vím, od výstavby kanalizace provedeno poprvé a to proto, aby se v případě přívalových dešťů vpusti neucpaly a nezpůsobily lokální záplavy.

 • RO schválila příspěvek ve výši 10.000,- Kč v rámci programu podpory základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2016.

 • RO schválila Smlouvu o bezúplatném převodu Volkswagenu Transporter 1,9 Tdi. Tento automobil byl Policií ČR vyřazen a byl obci nabídnutý k využívání. Jedním z těch kdo by automobil mohl využívat jsou těšanští hasiči.

 • RO schválila smlouvu mezi Organizačně správním institutem a Obcí Těšany o spolupráci při optimalizaci procesu nákupu silové elektřiny anebo zemního plynu v roce 2017.

 • V ulici od zámku směr Šaratice jsou v současné době dokončovány práce na výstavbě nového veřejného osvětlení. Pro tento projekt byla radou obce vybrána firma Reprel s.r.o. Jedná se o jinou společnost než tu, která pokládá pro společnost E.ON Česká republika s.r.o. kabel vysokého a nízkého napětí. Firma Reprel byla vybrána na základě ekonomické výhodnosti nabídky. Propojení mezi projekty výstavby veřejného osvětlení a položení kabelu do země je pouze časové a to z důvodů harmonizace, kdy je nutné „vyladit“ termín vypnutí starých lamp veřejného osvětlení a zapnutí nového osvětlení. Nově v ulici svítí LED lampy. Projekt výstavby veřejného osvětlení i projekt společnosti E.ON by měl být dokončený během září.

 • Byla podepsaná smlouva k projektování nové komunikace v ulici tzv. Za konírnou. Rádi bychom tuto komunikaci v příštím roce opravili, a proto chci tímto vyzvat všechny majitele pozemků, kde jsou potenciální stavební místa, aby si zhotovili kanalizační přípojky a také šachty na vodu. Jestliže budeme investovat do nového povrchu komunikace, tak je pravděpodobné, že v nadcházejících letech se do vozovky nebude moci nijak zasahovat.

 • Byla podepsaná smlouva ke směně pozemků mezi obcí Těšany a Moutnice

 • Dne 16.7.2016 bylo v Těšanech slavnostně otevřené nové hřiště určené pro nohejbal, volejbal, tenis, malou kopanou a mnoho dalších sportů za účasti náměstka hejtmana JMK Ing. Romana Celého a Mgr. Jana Husáka zastupujícím Nadaci ČEZ. Mimo jiné na otevírání dorazili také Roman Sedláček, Pavel Hapal a Ladislav Kučerňák a zúčastnili se turnaje v nohejbalu konaného na novém hřišti. Příjemnou atmosféru podpořila kapela Mrak a pro děti byl připravený skákací hrad a malé motorky. Náklady na vybudování hřiště jsou o něco vyšší než 2,2 mil. Kč. V těchto je zahrnuto nejen výstavba hřiště nového, ale také zakoupení pozemku, odstranění starého asfaltového povrchu, vybudování zpevněných ploch kolem hřiště atd. Významnou částkou se na nákladech podílel Jihomoravský kraj, který přispěl ve výši 900.000,- Kč. Jak již v nadpise bylo zmíněno, hřiště nese označení „oranžové“. Je to díky tomu, že i Nadace ČEZ pomohla v rámci programu „Oranžová hřiště“ k výstavbě sportoviště částkou 300.000,- Kč.

 • Na základě žádostí místních spolků o poskytnutí individuální dotace rozhodla rada obce o následujících příspěvcích:

  • RC Na Myšáku - částka 10.000,- Kč na pořádání letního tábora

  • Orel jednota Těšany - částka 5.000,- Kč na pořádání Těšanského hudebního festivalu na těšanské kapličce

  • Kalimero – částka 6.500,-Kč na náklady se zapůjčením skákacího hradu, ozvučení, úhrady narozeninového dortu a vydání knížky k oslavě desátého výročí mažoretek Kalimero

 • Obec zajistila zájemcům nově v Těšanech hudební výuku po školním vyučování. Hudební škole Romana Meluzína poskytne odpovídající prostor a v případě, že bude o hudební školu zájem, tak budou moci děti tuto školu navštěvovat a pod dohledem kvalifikovaných učitelů rozvíjet svůj talent při hře na klavír, kytaru či flétnu.

 • Letos poprvé bylo v Těšanech uspořádáno tzv. kulturní léto, kdy v období od 29.8 do 3.9 bylo připraveno promítání letního kina, divadlo a celý týden vyvrcholil o víkendu 18. ročníkem národopisných slavností. V rámci vysílání kina bylo ve čt. promítáno také pár archivních záběrů z akcí konaných v Těšanech. Akce byla z velké části hrazena sponzory a to firmami Pramos, a.s., Agro MONET, a.s., Eurostany - Martin Barták a D.M.F. a.s. Rád bych poděkoval i Sokolu Těšany za možnost umístění kina do areálu fotbalového hřiště. Jak na kino, páteční divadlo, národopisné slavnosti a také na Babské hody přišlo mnoho místních i přespolních a celý týden hodnotím jako velmi povedený. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci akcí nebo na nich přímo vystoupili.


Informace občanům - březen, duben, květen

Vážení sousedé,

během těchto týdnu probíhá výstavba nového multifunkčního hřiště. Provozní doba hřiště bude od 8:00 hod do 21:00 hod. V období školního roku bude pro ZŠ Těšany vyhrazený čas do cca 14:30 hod, mládeži, sportovním spolkům a všem ostatním potom odpoledne. K rezervaci oploceného a uzamčeného hřiště bude sloužit rezervační systém na webových stránkách obce a otevírání vstupních dveří zajistí čipový systém. Vstupní čipový systém bude zavedený také v ZŠ Těšany pro všechny žáky základní školy a značná část uživatelů hřiště bude moci čipový systém využívat jak ve škole, tak pro vstup na hřiště. Ostatní zájemci si budou moci čip zakoupit na obecním úřadě. Cena za využití sportoviště bude v rezervačních časech 100,- Kč za hodinu. Žáci ZŠ Těšany budou mít ve školním roce každý všední den v hodinách od 14:30 do 16:30 vstup zdarma a období letních prázdnin chceme v týdnu volné hodiny pro děti rozšířit od 8:00 do 14:00. V ostatních hodinách budou moci pomocí rezervace hřiště využívat ostatní zájemci. Obec obdržela k tomuto projektu dotace od Jihomoravského kraje ve výši 900.000,- Kč a dále dotace od Nadace ČEZ ve výši 300.000,- Kč. Rád bych poděkoval zastupitelům JMK i nadaci ČEZ, kteří podpořili vznik tohoto sportoviště. V okolí hřiště budou instalované lavičky a stoly. RO obce schválila jako zhotovitele společnost JM Demicarr s.r.o. Smluvní cena 1.639.550,- Kč. Protože nebylo možné předem určit množství materiálu odtěženého starého hřiště, tak poplatek za skládky i odvoz bude fakturovaný podle reálného počtu tun. Nejedná se o cenu konečnou a celková cena bude známá až po úplném dokončení stavby, ale i s pozemkem a zázemím by neměla přesáhnout 2,3 mil Kč. Slavnostní otevření se předpokládá v termínu 16.7.2016, ale testovací provoz bude spuštěný již od začátku prázdnin.

Obec obdržela dotace také k následujícím projektům

 •    Oprava elektroinstalace a s tím související práce v ZŠ Těšany – Jihomoravský kraj, částka 200.000,- Kč
 •    1. Fáze výstavby hasičské zbrojnice – Jihomoravský kraj, částka 400.000,- Kč
 •    K výstavbě hasičské zbrojnice jsem žádali také na Ministerstvu vnitra v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2016 o dotaci 3,8 mil Kč. Zde jsme zůstali „první pod čarou“ a s žádostí jsme tedy neuspěli. Nicméně neztrácíme optimismus a podali jsme novou žádost na rok 2017. Chci tímto poděkovat Janě Štelclové, která stejně jako já, strávila mnoho času tím, aby projekt hasičky představila nejen na HZS. Paní Štelclová s projektem seznámila mimo jiné také hejtmana.
 •    18. Ročník národopisných slavností – Jihomoravský kraj, požadovaná částka 62.000,- Kč
 •    doplnění nádob na separovaný odpad. Žádost podaná za DSO Židlochovicko. Domácnosti, které si zažádaly o nádoby na plast a papír, by měly během prázdnin žluté a modré popelnice obdržet.

K projektu výstavby dětského hřiště (fitness prvků) v areálu u tělocvičny ZŠ Těšany kdy jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ve výši 385.537,- Kč jsme byli umístěni mezi náhradníky.

Nově již máme rozhodnutí k projektu rekonstrukce chodníků od kruhového objezdu směr Šaratice, kdy byla žádost podaná na Státní fond dopravní infrastruktury. Dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů jsme obdrželi, a proto můžeme využít dotaci až 1,8 mil Kč na uvedený projekt.

RO schválila následující individuální dotace pro těšanské spolky a organizace:

·         Pro SHD Těšany

o   Dopravní den – 12.000,- Kč

o   Pálení čarodějnic – 5.000,- Kč

o   Těšanská stopa – 3.000,- Kč

Účel dotace je nákup reflexních prvků, které byly rozdány dětem v rámci dopravního dne, občerstvení a odměny pro děti, náklady na kapelu Mrak

·         Pro TJ Sokol Těšany

o   nákup sekačky ve výši 30.000,- Kč.

o   Bison Cup 5.000,- Kč

o   Memorial MVDr. Hniličky 6.000,- Kč

o   Sportovní den 6.000,- Kč

Účel dotace u akcí – odměny pro účastníky, úhrada rozhodčích, občerstvení pro děti

 •    RO schválila administrativní umístění sídla těšanských včelařů na obec Těšany.
 •    RO schválila smlouvu se společností Modrý projekt ke zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci silnice „Za konírnou“.

o   RO schválila účetní závěrku ZŠ Těšany za rok 2015 a převedení hospodářského výsledku ve výši 204.996,10,- Kč z hlavní činnosti a 11.928,25,- Kč z vedlejší činnosti.

o   Rada obce schválila příspěvek na kroje stárků ve výši 1.000,- Kč na pár. Vzhledem k tomu, že máme zájem podpořit také nedělní krojovanou zábavu, RO schválila příspěvek na kapelu pro nedělní krojovanou zábavu ve výši 50% nákladů. Náklady obce by se měly pohybovat kolem 4.000,- Kč

o   Společnost Česká pošta byla radou obce vyzvána k podílení se na opravách vztahující se k prostoru těšanské pošty. Na tuto výzvu reagovala pošta negativně.

Společnost E-on v těchto dnech ukládá do země elektrické vedení v ulici směr Šaratice. Na tyto práce bude navazovat výstavba veřejného osvětlení. Jestliže se podaří záměr využít LED světla, tak namísto původně sodíkových světel bude využita technologie s LED svítidly.

2.5.2016 jsem na tzv. rozšířené radě obce informovat zastupitele k tomu, že společnost Energie pod kontrolou (EPK), tedy ta společnost, která nám i ZŠ a MŠ Těšany v předchozích letech dodávala plyn a el. Energii i po několika výzvách nehodlá zaslat na účet obce a ZŠ a MŠ Těšany přeplatky ze záloh na energie. EPK je v existenčních problémech a v současné době má zablokované bankovní účty. Jen pro informaci opakuji, že již v polovině roku 2015 (to ještě nebyly žádné náznaky nestability společnosti EPK a důvodem výpovědi bylo soutěžit cenu přímo bez zprostředkovatele) vypověděla obec Těšany se společností Energie pod kontrolou smlouvu k dodávkám energie. S EPK se mi podařilo spojit a výstupem byla nabídka EPK, že by nám pohledávku mohli kompenzovat dodáním LED svítidel pro využití na veřejné osvětlení v obci. Na jednání RO byla shoda v tom, že ujednání k tomuto kroku podnikneme až pokud nám EPK bude moci garantovat, že nějaká světla opravdu vlastní. Po opakované výzvě k tomuto, kterou jsem vznášel mailem i telefonicky přestala EPK reagovat, a proto nyní připravujeme ve spolupráci s právním zástupcem žalobu na společnost Energie pod kontrolou. Jsme připraveni podniknout veškeré kroky, které by vedly k tomu, že by obci a škole byly přeplatky na energiích uhrazeny.

30.3.2016 proběhlo výjezdní zasedání ZO Těšany v Mikulově, kdy na programu byla prohlídka rekonstruované pošty. Fasáda mikulovské pošty je z kortenu a k tomuto materiálu nám byly podané informace projektantem panem Ing. Martinem Bucholským.

Avizovaný víkendový noční spoj z Brna do Těšan, začne reálně fungovat od 11.6. Oproti původním představám nepojede spoj v něděli ráno 1:58 ze Sokolnic, ale dohoda mezi Kordisem a autobusovými společnostmi vedla k variantě, kdy budou nově zřízeny dva spoje z pátku na sobotu. Standardně bude tedy vyjíždět linka N95 v čase 23:30 a 1:30 z hlavního nádraží Brno směr Sokolnice hlavní nádraží a zde bude linka 612 navazovat v časech 23:58 v pátek a 1:58 v sobotu ráno. Jízdní řád platí od 11.6.2016

V dubnu proběhl již podruhé zájezd pro těšanské seniory. O akci byl velký zájem a autobus byl plný do posledního místa. Byla navštívena sklárna ve Strání a také zámek Slavkov u Brna. V květnu se konalo tradiční setkání seniorů v sále Václav. Také zde bylo plno a chci tímto poděkovat kulturní komisi a všem kdo se na této akci podíleli. Mé poděkování patří také za organizaci zájezdu na divadlo do Boleradic.

Jarní měsíce s sebou přinesly mnoho sportovních, kulturních a dalších příležitostí, chci poděkovat organizátorům.


Informace občanům - leden, únor 2016

Vážení spoluobčané,

během měsíců ledna a února bylo řešeno následující:

Zastupitelstvo obce většinově podpořilo projekt výstavby nové hasičské zbrojnice v centru obce, dle návrhu Ing. Tomáše Vymětala (najdete v záložce rozpracované projekty). V současné době obec Těšany nevlastní objekt, kde jsou hasiči umístěni a je nutné uvést to, že hasičská zbrojnice neodpovídá potřebám jak výjezdové jednotky, tak SDH Těšany. Vzhledem k tomu, že uvedená nemovitost není v majektu obce a vlastník Orel Jednota Těšany neuvažuje o prodeji, ani o dlouhodobém pronájmu, není nákladná rekonstrukce, kterou by obec hradilo, vhodným řešením. Také s ohledem na aktivitu těšanských hasičů byl projekt nové hasičské zbrojnice schválený.

Obcí Těšany byly podané žádosti o dotace k následujícím projektům:

 • rekonstrukce chodníků od kruhového objezdu směr Šaratice – podáno na SFDI, požadovaná částka 1.884.000,- Kč
 • oprava elektroinstalace v ZŠ Těšany a s tím související práce – podáno na Jihomoravský kraj, požadovaná částka 200.000,- Kč
 • 1. Fáze výstavby hasičské zbrojnice – JMK, požadovaná částka 500.000,- Kč
 • 18. Ročník národopisných slavností – JMK, požadovaná částka 78.500,- Kč
 • výstavba dětského hřiště v areálu u tělocvičny ZŠ Těšany – MMR, požadovaná částka 385.537,- Kč
 • výstavba hasičské zbrojnice, program Dotace pro jednotky SDH obcí – MV, částka 3.870.000,- Kč

Žádosti o dotace jsou podané na maximální možné částky. Dotace nejsou možné nárokovat a ani nelze u všech podaných žádostí předpokládat, že v případě úspěšnosti, budou dotace přiznané v požadovaných částkách.

Zastupitelstvo obce a rada obce schválila následující dotace pro subjekty působící v Těšanech:

 • RO schválila dotaci farnosti Těšany ve výši 50.000,- Kč
 • RO schválila dotaci SDH Těšany ve výši 25.200,- Kč
 • RO schválila dotaci RC Na myšáku ve výši 20.000,- Kč
 • RO schválila dotaci Těšánku o.s. ve výši 15.000,- Kč
 • RO schválila dotaci Orlu Jednotě Těšany ve výši 44.400,- Kč.
 • ZO schválilo dotaci TJ Sokolu Těšany ve výši 68.450,- Kč
 • ZO schválilo dotaci Kalimeru o.s. ve výši 19.200,- Kč na běžný chod klubu.
 • RO schválila dotaci na akci Region Cup pořádané Kalimerem o.s ve výši 5.000,- Kč.

RO schválila změnu v komisi pro sport a spolky na pozici předsedy. Namísto Martina Rychlíka je novým předsedou Petr Vaněček. Tímto chci poděkovat Martinovi za to, že v roce 2015 pomohl především s tím, že na webu obce bylo bohatě informováno o akcích sportovních i kulturních, s organizací času pro jednotlivé spolky v tělocvičně ZŠ Těšany, komunikací se spolky při akcích např. sázení stromů.

Se Sokolem Těšany byla podepsaná smlouva k prodeji pozemku na zamýšlené Multifunkční hřiště. Také byla podaná žádost o individuální dotaci na výstavbu hřiště u Jihomoravského kraj na částku 900.000,- Kč.

V současné době probíhá zdravotní řez stromů v Těšanech. Mimo zdravotní řez a další nutné úkony bude pokácený např. strom vedle sochy Masaryka. Tento strom je v půli prohnilý a s ohledem na bezpečnost je nutné jej vykácet. Samozřejmě bude nahrazený stromem novým. Dále budou v rámci projektu výstavby multifunkčního hřiště pokáceny tuje a asi 5 akátů.

Během zimních měsíců bylo na bytovém domě provedeno zaizolování zdiva ve vchodu bytového domu. Po zednických úpravách byl bytový dům zaměstnanci obce vymalovaný.

Stejné opravy proběhly i na obecním úřadě.

Během jarních měsíců začne společnost E-ON s projektem položení kabele do země v ulici směr Šaratice.

Obec Těšany obdržela stavební povolení k projektu výstavby veřejného osvětlení ve stejné ulici.

DSO Cezava podala žádost o dotace na JMK, které by se vztahovaly k pořízení propagačních materiálů prezentující obce Cezavy.

Byla vytvořena nová stanoviště pro třídění odpadu a to ve Familiích, v Koutě a u hlavní silnice.

Jak jsem již dříve informoval, tak přes DSO Židlochovicko byla podána žádost o dotace na další nádoby k separaci odpadu. První informace byly ty, že výsledky žádostí budou známy v březnu, nicméně nyní to vypadá na to, že o úspěšnosti dotací budeme informování nejdříve v květnu.

Chci poděkovat organizátorům plesů v Těšanech, tedy Mysliveckému sdružení Těšany, SDH Těšany a sdružení Těšánek za pořádání maškarního plesu pro děti.


Informace občanům - listopad, prosinec 2015

V zastupitelstvu obce jsou dva noví zastupitelé. Namísto odstoupivšího pana Jaromíra Gratcla, který rezignoval na svoji funkci v měsíci září, zaujala místo v zastupitelstvu obce Těšany první náhradnice za uskupení „Koalice pro Těšany“ Mgr. Eliška Petulová. V měsíci prosinci se vzdala funkce také Mgr. Radka Kučerková z uskupení KDU-ČSL a nestraníci, místo ní zaujal pozici v ZO pan Witold Lugowski.

7.11.2015 byly občanům předány nádoby na třídění odpadu. V současné době jsou v Těšanech již všechny nádoby na odpad označeny čárovými kódy. Pod každým čárovým kódem je v systému MESOH zaznamenaný údaj o stanovišti, na kterém je nádoba umístěna, velikost nádoby a druh odpadu pro který je nádoba určena. Díky této evidenci budeme schopni vyhodnocovat veškerá data k odpadovému hospodářství v Těšanech a občané se mohou kdykoliv přihlásit na své odpadové účty, mít přehled o tom jak efektivně jejich domácnost třídí nebo také přehled o počtu svozů. Jak jsem již dříve informoval, svozová firma bude nově fakturovat částku na základě počtu svezených popelnic a tento systém by měl přinést Těšanům úspory v nákladech za svoz odpadu. Do systému se může zapojit každý, kdo projeví zájem. V měsíci prosinci začala společnosti SITA svážet od jednotlivých domů v Těšanech odpad rozdělený na plast, papír a směsný. Občanům, kteří potřebovali pomoc při vyplnění odpadového dotazníku, inventury stanoviště či chtějí konzultovat jiné záležitosti ve věci odpadového hospodářství byl během prosince na obecním úřadu k dispozici místostarosta obce Pavel Dosoudil. V roce 2015 projevilo zájem zapojit se do systému 280 domácností. Již nyní máme potvrzeno, že o nádoby má zájem dalších 50 domácností. Součet těchto čísel představuje hodnotu cca 87% domácností v Těšanech. Společně s dalšími obcemi sdruženými v DSO Židlochovicko, byla podaná žádost o dotační spolufinancování dalšího nákupu nádob a to na základě nově vypsaného dotačního titulu.

V budově MŠ byl zřízený čipový otevírací systém zvyšující bezpečnost v MŠ Těšany. Každý rodič obdržel čip, který nahrazuje klíč a tímto si může v provozních hodinách otevřít vchodové dveře. Do budovy se dostanou pouze zaměstnanci a osoby, které mají čip. Tímto je zajištěná zvýšená bezpečnost dětí.

Ač byl dokončený projekt revitalizace zeleně v Těšanech, konstatuji, že je nutné i nadále průběžně ošetřovat zeleň v Těšanech pomocí zdravotních řezů a u stromů, které jsou poškozené, nemocné či jinak nebezpečné, je nutné i kácení. V tomto případě se však bavíme v jednotkách kusů. Jestliže se v ojedinělých případech pro kácení rozhodneme, tak tyto stromy musí být nahrazeny nově vysázenými. Pověřil jsem předsedu komise životního prostředí o zhodnocení stavu vytipovaných stromů a také k výběru lokalit k výsadbě stromů.

Byly pokáceny tři jehličnany před kovárnou a tyto byly nahrazeny Kavkazkou jedlí.

Na bytovém domě byla v prosinci dokončena montáž stříšky nad terasou směrem do dvora bytového domu. Z důvodů působení povětrnostních vlivů je poškozená nejen terasa, ale vlhkost se šíří i o patro níže.

Na základě žádosti o.s Kalimero byla RO schválena finanční dotace divadelního představení Sněhurka, po kterém přišel mezi děti Mikuláš. Finanční částka 3.000,- Kč byla využita na nákup cukrovinek pro děti.

Postupně jsou se spolky sportujícími v tělocvičně podepisovány smlouvy o nájmu, tak aby byla u každého jasně vymezená odpovědnost za pobyt v tělocvičně ZŠ Těšany. Nově byla na webu obce spuštěna aplikace k rozvrhu tělocvičny a výstavky, která slouží také pro rezervaci.

Během prosince se sešla pracovní skupina k prodiskutování a vyhodnocení dotazníků, které byly, v rámci strategie obce, doručeny občanům. Výstupem by měl být návrh strategie obce Těšany.

V létě 2015 RO obce Těšany vypověděla smlouvu společnosti Energie pod kontrolou. Výpověď této smlouvy bylo možná nejdříve k datu 31.12.2015. Nově nám, na základě nákupu, kdy Těšany  postupovaly společně s dalšími obcemi, bude jak elektřinu, tak plyn dodávat přímo bez prostředníka E-on. Vysoutěžené ceny jsou podstatně nižší než ceny od společnosti Energie pod kontrolou. Nutno také zmínit, že tento krok se zpětně jeví jako mimořádně šťastný i vzhledem k současným problémům společnosti Energie pod kontrolou.

Chci poděkovat všem, kteří se během roku podíleli na sportovních, kulturních či jinak prospěšných akcích. Jsem velmi rád, že v Těšanech jsou lidé, kteří aktivně přispívají ke zvýšení kvality trávení volného času nejen pro děti, ale i pro dospělé.


Informace občanům - srpen, září, říjen 2015

Vážení spoluobčané,

V měsíci září se konal již 17. Ročník Národopisných slavnosti a Babské hody. Chci poděkovat všem, kteří pomohli při organizaci slavností nebo se sami angažovali v přípravě programu.

 

Během následujících měsíců bude zpracovaný strategický plán rozvoje obce. Všem občanům starším 15 let budou doručeny do domu dotazníky týkající se vybraných témat. Odpovědět bude možné jak psanou formou, tak formou elektronickou přes webové rozhraní www.outesany.cz

 

Většina obcí sdružených v DSO Cezava vyzvala T- mobile k jednání ke zlepšení signálu v Těšanech. T-mobile zareagoval v tom smyslu, že v současné době dochází ke sdílení vysílačů se společností O2 a tímto může dojít ke zlepšení signálu.

 

13.10.2015 se konal zájezd pro seniory. Navštíveno bylo Muzeum Olomouckých tvarůžků, hrad Bouzov a také město Olomouc. Zájezdu se zúčastnilo přes 40 místních občanů. V sekci „Ohlédnutí“ a „Fotogalerie“ je možné získat více informací k většině kulturních akcí.

 

Před budovou zámku byly do chodníku položeny kameny zmizelých. Osobně se této akce zúčastnil pan Thomas Graumann, Jediný člen rodiny Hochberg-Graumannové, který druhou světovou válku přežil.

 

Všem občanům, kteří projevili zájem o přidělení nádob na třídění odpadu budou  7.11.2015 plastové popelnice na plast a papír vydány a to v areálu školního dvora. Cílem obce je systém třídění odpadu rozšířit do co nejvíce domácností, a proto se další zájemci mohou do třídění zapojit. Během jara následujícího roku budou přiděleny popelnice dalším zájemcům, kdo má zájem, neváhejte a nahlaste se na obecním úřadě. Nové velkoobjemové kontejnery jsou již plně v provozu.

6.11.2015 proběhne v prostoru „výstavky“ seminář k třídění odpadu určený pro občany Těšan. Více informaci k separaci odpadu budete postupně nacházet jak na webových stránkách obce, tak z dalších zdrojů.

 

Na základě výběrového řízení bude i nadále provozovat svoz odpadů v Těšanech společnost Sita. Každá nádoba, nejen na plast a papír, ale také na komunální odpad, bude mít svůj čárový kód a nově budou fakturovány částky dle četnosti svozu nádob. Komunální odpad se bude, tak jako doposud, vyvážet 1* za 14 dnů, plast a papír 1* za měsíc. Systém svozu vytříděného odpadu začne v měsíci lednu 2016.

 

V obci budou nově rozmístěny kontejnery na sklo. Každý občan by tak měl mít možnost vytřídit sklo z komunálního odpadu a tím dosáhnout lepších výsledků ve třídění.

 

V říjnu byla dokončena rekonstrukce kotelny v MŠ. Byly nainstalovány jak nové kotle, tak zařízení na ohřev vody. Náklad na rekonstrukci dosahuje částky vyšší než půl mil. Kč. Celá akce byla spolufinancovaná Jihomoravským krajem, který na základě přidělení individuální dotace přispěl částkou 200.000,- Kč.

 

Povodím Moravy byl vyčištěný potok za močílkami.

 

Mezi obecním úřadem o samoobsluhou byl zrekonstruovaný chodník a opravena elektroinstalace k úředním deskám.


Informace občanům - květen, červen, červenec 2015

Dobrý den, 
Dovolte mi, abych Vás informoval k dění v obci.
Dne 1.7.2015 proběhla v prostorách zasedací místnosti OÚ Těšany informační schůzka k projektovaným chodníkům v lokalitě Familie a Zejdova ulička s občany, kterých se investiční záměr rekonstrukce a výstavby chodníků nejvíce dotýká. V současné době prochází projektová dokumentace projednáním na příslušných úřadech, a dle zákonných termínů může být projektová dokumentace schválena začátkem listopadu.  Součástí projektové dokumentace v uvedené lokalitě je i naprojektování zpomalovacích pruhů v ulici Familie, změna dopravního značení jak ve Famíliích, tak v Zejdové uličce a také naprojektování parkovacích míst v Zejdové uličce. Veškeré zmíněné investice by měly zvýšit nejen komfort pro obyvatele, ale také bezpečnost.
Vzhledem ke změnám v investičním plánu a částečně také vzhledem ke změnám v organizační struktuře ve společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. nastane časový posun v realizaci projektu přeložky kabelových distribučních rozvodů nízkého napětí ze síťových střešníků připevněných k jednotlivým domům v ulici od kruhového objezdu směrem na Šaratice. Kabely budou přeloženy do země. Dle zástupců společnosti neproběhne tato akce na konci roku 2015, ale v první polovině roku 2016. Tím, že společnost E.ON Česká republika, s.r.o. demontuje s kabely NN z domů také střešníky, na kterých jsou umístěné lampy veřejného osvětlení, musí obec nově vybudovat sloupy veřejného osvětlení a současně chceme provést i rekonstrukci a vybudování nových chodníků v uvedené lokalitě. Jedním z hlavních cílů při vybudování chodníků je zvýšení bezpečnosti chodců. V současné době se zpracovává projektová dokumentace, která by měla být hotová v lednu 2016. Nejen obyvatelé této ulice budou k projektu postupně informování.
Během měsíce července byl vybudovaný chodník za budovou pošty směrem do parku a v současné době je pokládána zámková dlažba od tanečního parketu směrem do ulice u hřiště. Především za deštivého počasí je tato cesta neschůdná, proto jsme přistoupili k položení dlažby.
Dne 17.7.2015 byl v Těšanech silný vítr, který polámal stromy a především poškodil střechu domu č.p. 304. Osobně jsem byl mimo obec na dovolené, ale protože mne o všem co se v Těšanech dělo informoval jak místostarosta Pavel Dosoudil, tak členka JSDH Těšany Jana Štelcová, měl jsem o celé situaci přehled a ihned po návratu z dovolené jsem navštívil obyvatele poškozeného domu. S dovolením manželů Svítilových připojují také poděkování za všechny vlastníky. 
„Vážený pane starosto,
jménem vlastníků domu č.p.304 v Těšanech bychom rádi Vaším prostřednictvím poděkovali jednotce Dobrovolných hasičů Těšany za obětavou a rychlou pomoc při havarii střechy našeho domu v pátek 17.7.2015. Náš dík patří také panu místostarostovi Pavlu Dosoudilovi a zvláště pak paní Janě Štelclové za nezištnou pomoc  a organizaci zásahu i následné vyjednání zprovoznění a kontrole elektřiny.
Poděkování patří i Vám za nabídnutou pomoc.
Jsme rádi, že v naší obci existuje schopná jednotka Dobrovolných hasičů, vážíme si jich a ještě jednou děkujeme.“

V Těšanech 20.7.2015                                                                                        
                                                                                                                                                  Manželé Svítilovi


Obec byla úspěšná v žádosti o poskytnutí podpory operačního programu životního prostředí. Získala tím finanční podporu ve výši 374.942,- Kč na nákup nádob a velkoobjemových kontejnerů. Tak, jak jsme již dopředu informovali, obec chce být aktivní v třídění odpadu, a proto bude realizovat nákup plastových nádob (popelnic) a také dvou velkoobjemových kontejnerů. Plastové popelnice budou umístěny přímo u domu těch občanů, kteří se chtějí na třídění odpadu podílet. Tohle jim přinese nejen ekonomickou úsporu při každoročních platbách za odpad, ale také se zapojí do procesu zlepšujícího životní prostředí, ve kterém žijeme. 
K úspoře nákladů za odpad by mělo dojít také zakoupením velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m3. V současné době jsou na sběrném dvoře využívány kontejnery o objemu 5 m3 a odvoz tohoto kontejneru je nákladově velmi podobný jako odvoz kontejneru s čtyřnásobnou kapacitou. Z tohoto důvodu bude roční náklad na svoz odpadu ze sběrného dvora výrazně nižší. 
Společně s dalšími starosty z DSO Region Cezava jsme napsali dopis požadující od představitelů společnosti T-Mobile k nápravě nekvalitního signálu ve vybraných obcích. Iniciovat takovouto žádost jsem se rozhodl proto, že mnoho z občanů Těšan se mnou na tohle téma v minulých měsících diskutovalo. Myslím, že společný postup obcí, které s Těšany sousedí bude efektivnější než pokud by Těšany postupovaly samy. Prozatím čekáme na vyjádření T-mobile jak se k uvedenému problému postaví. Obdobné kroky budou provedeny také u společnosti Vodafone. Signál jmenované společnosti je v Těšanech také nevyhovující.
V letních měsících byl dokončený projekt revitalizace zeleně. V posledních dvou letech bylo v Těšanech osázeno mnoho stromů, keřů a rostlin, ale také bylo prořezáváno a káceno. Celý projekt měl za cíl výsadbu nové zeleně a omlazení zeleně současné. Obec se musí nově vypořádat s násobně vyšší náročností při údržbě zeleně, což, především v letošních extrémně horkých měsících, nebylo vůbec jednoduché. 
Byla podaná žádost o individuální dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje za účelem rekonstrukce kotelny v mateřské škole. Tato žádost na částku 200.000,- Kč byla radou JMK schválena. Pravděpodobná realizace proběhne na podzim tohoto roku.
O prázdninách bylo zorganizováno mnoho kulturních či sportovních akcí. Rád bych tímto poděkoval organizátorům za nemalé úsilí, které při pořádání museli vynaložit.


Informace občanům - březen, duben 2015

Starosta informuje:

Vážení sousedé,

Nově byl upravený povrch dětského hřiště v parku v prostoru před základní školou. Na hřišti byla v minulém roce po zbudování tohoto dětského areálu vysázená tráva, tedy povrch, který se v parku logicky nabízel. Vzhledem k vlhkosti a zastíněnosti hřiště se travnatému povrchu nedařilo. Proto jsme se rozhodli investovat do úpravy povrchu a to především z důvodu umožnění dětem užívání hřiště v co nejhezčím, bezpečném prostředí a také, aby bylo možné hřiště využít v období po dešti. Na rekonstrukci se podíleli místní živnostníci a osobně hodnotím jejich práci za velice povedenou.

Obec obdržela výsledky žádostí k některým dotacím, které byly v tomto roce podané. Jsem velmi rád, že jsme obdrželi dotaci 200.000,- Kč na opravu elektroinstalace v ZŠ, 29.000,- Kč na 17. Ročník Národopisných slavností a také 30.000,- Kč na vybavení hasičské zbrojnice. Bohužel se nepodařilo obci obdržet dotaci na vybudování fitness hřiště, tedy tzv. venkovní posilovny. Důvodem je značný převis poptávky po dotacích na dětské hřiště nad možnostmi Ministerstva pro místní rozvoj. Dle informací, které jsme obdrželi, tak na tuto dotaci dosáhlo jen 11% žádajících subjektů. Protože se jedná o investici v hodnotě cca 600.000,- Kč, tak venkovní posilovací fitness prvky nebudou v letošním roce zakoupeny z rozpočtu obce a žádost podáme znovu v roce následujícím. Výsledky dotace vztahující se k řešení separace odpadu nejsou prozatím zveřejněné.

Při vjezdu do obce byly umístěné vítací cedule a také cedule informující o zákazu podomního prodeje. Záměrně jsme na vítací cedule dali zmínku o tom, že Těšany jsou dějištěm dramatu Maryša, protože chceme, aby každý z projíždějících chápal naši obec jako vesnici s velkou historií.

Jestliže se budou v obci pohybovat podomní prodejci a budou vás obtěžovat, v některých případech až agresivní formou nabídek, odkažte se na to, že v obci je podomní prodej zakázán.

V prostoru za školou i v parku před školou byly zasázené stromy, které budou vhodně doplňovat celý komplex parku a zahrady ZŠ.

V měsíci dubnu byl na dopravním hřišti místním sborem dobrovolných hasičů uspořádaný dopravní den a v areálu školní zahrady proběhlo pálení čarodějnic. Rád bych touto formou poděkoval všem, kteří se na organizaci podíleli.

Na základě schválení zastupitelstva obce spolupracujeme s pořizovatelem na přípravě zadání studie Centrum-kovárna-zámek, kú Těšany. Hlavním cílem této uzemní studie je zpracování návrhu urbanistické koncepce a zásad regulace daného území. Jedná se o navrhnutí zásad a prostorového uspořádání tohoto historického centra obce, a to zcela v souladu s územním plánem schváleným v roce 2012, kde je také návrh na vytvoření územní studie v tomto prostoru. Oproti územnímu plánu se však jedná o detailnější zpracování uvedeného prostoru, proto, aby vznikla koncepce jaká (nejen) stavební řešení mohou být v  centru obce akceptována, a která už nejsou v souladu s historickou zástavbou.


Informace občanům za první měsíce roku 2015

Leden, únor 2015

Vážení občané

Na webových stránkách obce již plně funguje aplikace „Mapa závad“, kterou občané aktivně využívají. Jak já, tak zaměstnanci obce mohou díky tomuto nástroji lépe udržovat naši obec čistou, bezpečnou a můžeme efektivně řešit závady a poruchy na majetku obce. Mapa závad pomáhá především u těch závad, které můžeme napravit v řádech dnů či týdnů. Jmenujme například nefunkční osvětlení nebo poškozené dopravní značky. Některé závady jsou charakterem dlouhodobé, ať už propadané chodníky a zvlněná komunikace. O těchto závadách samozřejmě víme, nicméně řešení může být v řádech měsíců či let, proto Vás tímto žádám o trpělivost a využívání mapy závad převážně pro aktuální závady krátkodobého charakteru. Mimo to je na webu mnoho nových rubrik i zajímavostí a stránky jsou doplněné dalšími aplikacemi jako např. Mapové služby, či 3D kovárna. Stránky obce postupně rekonstruujeme s cílem zatraktivnění a hlavně zvýšení informovanosti občanů. Nově byl založený také Facebook obce Těšany.

Naše obec chce využít možnosti dotačního spolufinancování k projektům, které bychom chtěli v letošním roce zrealizovat. Proto byly podané žádosti na spolufinancování a to k následujícím projektům

 • Vybudování fitness hřiště, tzv. venkovní posilovna.

 • Oprava elektroinstalace v v 2.np ZŠ Těšany, pořízení nového školního rozhlasu

 • Vybavení hasičské zbrojnice výstrojí a výzbrojí.

 • 17. Ročník Národopisných slavností v Těšanech

Mimo uvedené žádosti k dotacím bude podaná také žádost na spolufinancování zakoupení nádob na tříděný odpad. V případě kladného posouzení žádosti chce obec zakoupit nádoby na plast a papír. Tyto popelnice by byly předány občanům k užívání a každý občan, který by se zapojil do třídění by mohl dosáhnout slevy na poplatcích za odvoz komunálního odpadu. Tato sleva by byla v rozpočtu kompenzovaná nižšími náklady na svoz odpadu. Dodavatelé svozu odpadu nabízejí nižší cenu za svoz v případě, že je komunální odpad vytříděný a také bychom dosáhli na vyšší příspěvky ze systému Eko-kom. Nezanedbatelný je také ekologický rozměr třídění odpadu.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Těšany, byla začátkem letošního roku zařazená do kategorie JPO V, jako jednotka předurčená k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Hasiči v Těšanech plnili doposud především úkoly jednotky v místně příslušném katastrálním území obce. Nově může být jednotka, po dohodě se zřizovatelem, využívána k zásahům i mimo svůj územní obvod.

V termínu 12.2 byla v prostorách restaurace Korok uspořádaná přednáška nejen pro seniory na téma bezpečnost. Přednáška por. Mgr. Zdeňky Procházkové (Policie ČR) byla zaměřena na krádeže a podvody. Během dvouhodinového setkání, jehož součástí bylo i malé občerstvení, probrala paní por. Mgr. Zdeňka Procházková problematiku podomního prodeje a zájezdových prodejů, představila řadu ověřených praktik zlodějů a podvodníků, doplnila povídání o mnoho případů z praxe.

V sobotu 14. 2. 2014 se v odpoledních hodinách v Těšanské knihovně uskutečnilo pravděpodobně první autorské čtení. Do Těšan byla pozvána začínající spisovatelka paní Blanka Hošková z Brna.

Během února se sešly všechny tři sestavené komise. Tedy komise životního prostředí, Komise pro kulturu i Komise pro sport a spolky. Jednání všech komisí jsem se osobně zúčastnil a také jsem předsedům komisí sdělil představu rady obce k fungování a náplni komisí. Složení jednotlivých komisí je možné na webu dohledat pod záložkou Obecní úřad-samospráva-komise a výbory.

Od začátku roku se již poněkolikáté sešel Sbor zástupců vlastníků sestavený pro komplexní pozemkovou úpravu v Těšanech. Požádal jsem pana Ing. Petra Grmelu, zastupujícího Krajský pozemkový úřad o informace pro veřejnost k této problematice. Více k uvedené problematice naleznete v záložce Obecní úřad-pozemkové úpravy.

 

 


Informace občanům říjen, listopad, prosinec 2014

Říjen, listopad, prosinec 2014

 • Dne 5.11.2014 byl zvolen Bc. Miroslav Zborovský do funkce starosty obce Těšany a ujal se úřadu.
 • Pokračuje projekt revitalizace zeleně. Ve dnech 18.11 a 25.11 proběhly kontrolní dny.
 • Na základě podnětu vztahujícímu se ke kácení v lokalitě u školy, bylo inspekcí životního prostředí konstatováno, že nebyl porušen zákon č.114/1992 Sb.
 • Podél státní silnice byly instalované poklopy na chodníky překrývající šachty kanalizace.
 • Také byly zrestaurované sochy sv. Gotharda, sv. Dominika a Krucifix a tyto už jsou umístěné na svém místě.
 • Dne 8.12. proběhla na OÚ pracovní schůzka zastupitelů  s projektantkou  revitalizace zeleně v Těšanech paní Ing. Vrbasovou. Paní Vrbasová zastupitelům odpověděla na dotazy k uvedenému projektu.
 • Dočasně se vyřešil problém s pálením za školou. Prostor ohniště, které bylo v areálu za školou zaměstnanci obce postupně vyklízí a v objektu jsou umístěné cedule o zákazu shromažďování dřeva. Prozatím bude pálení probíhat poblíž polní cesty k přehradě. Tohle řešení je možné pouze v zimních měsících.
 • Na webu obce jsou zveřejněné maily na jednotlivé zastupitele. Pokud budou mít občané dotazy na jednotlivé zastupitele, mohou je kontaktovat právě na uvedé mailové adresy.
 • 28.11.2014 byl rozsvícený vánoční strom. Poděkování patří všem vystupujícím a také těm, kteří se podíleli na organizaci akce.
 • Dne 4.12 bylo na stanici Český rozhlas Brno věnované vysílání Těšanům. Ve vybrané časy zazněly jednotlivé příspěvky, které se týkaly historie a kultury v Těšanech. V jednotlivých pořadech postupně vystoupili Romana Bulínová, Libor Langášek, Jana Štelclová, Radka Kučerková a Miroslav Zborovský.
 • Dne 23.12.2014 se v kostele sv. Bartoloměje konal koncert s vánoční tématikou.

Informace občanům srpen, září 2014

Srpen, září 2014

 

 • Nadále probíhá revitalizace zeleně v celé obci. Část reklamací již byla odstraněna, další budou řešeny v následujících dnech. V současnosti se pracuje zejména na lokalitách naproti starého hřbitova a dopravního hřiště včetně školky. Práce by zde měly být během týdne dokončeny. Dále budou započaty práce na hřbitově a kolem školy.

 • Proběhlo úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě, na kterém byl zvolen sbor zástupců vlastníků.

 • Během podzimu bude vypsáno výběrové řízení Státním pozemkovým úřadem na zhotovitele jednoduché pozemkové úpravy za školkou. Jednoduchá pozemková úprava, která má za úkol připravit tuto lokalitu pro výstavbu nové ulice, by měla být dokončena v příštím roce.

 • Dětská hřiště ve školce a na starém parketu byla dokončena a předána obci. Vzhledem k tomu, že v poslední době byly extrémní dešťové srážky, je plocha dětského hřiště v prostorách starého parketu rozbahněna. Sice zde byl již založen trávník, ale ještě potrvá nějaký čas, než vzejde. Následně zde proběhne konečná úprava povrchu.

 • Proběhlo stavební řízení na příjezdovou komunikaci k domu pečovatelskou službou.

 • Proběhlo stavební řízení na samotný dům s pečovatelskou službou. V následujících dnech bude vydáno stavební povolení. Vše je tedy připraveno pro výstavbu domu s pečovatelskou službou.

 • Probíhají práce na restaurování kulturních památek. Jedna socha a kříž byly demontovány a odvezeny do ateliéru, kde jsou celkově restaurovány. Také byly zhotoveny nové základy, na které budou památky zpětně uloženy. Práce by měly být hotovy v polovině října.

 • Byl objednán nový autobusový přístřešek na zastávku U Pošty ve směru na Brno. Do konce příštího týdne proběhne předláždění plochy a v polovině října bude nový autobusový přístřešek osazen zpět.

 • Před obchodem potravin byl rekonstruován chodník.

 • Probíjí práce na projektové dokumentaci na přeložkách veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ulici směrem na Šaratice. Projekt by měl být hotov na přelomu roku 2014/2015.

 • Po dlouhé době se podařilo najít technické řešení na zakrytí děr na revizní šachty ke kanalizaci v novém chodníku podél hlavní silnice. Poklopy se již vyrábějí a měly by být hotovy koncem měsíce října.

 • Proběhlo pravidelné vítání občánků.

 • Během prázdnin byly provedeny práce na novém osvětlení a elektrických rozvodech ve druhém patře školní budovy. Následně bylo celé patro nově vymalováno a osazeny nové tabule.

 • Před volbami proběhl také pravidelný předaudit hospodaření obce.

 • Byla dokončena územní studie na parkoviště vedle pošty. Architekt předložil tři varianty, o nichž bude rozhodovat budoucí zastupitelstvo. Nicméně Rada obce doporučuje schválit variantu A, jejíž vizualizace je následující:

 

situace pak vybadá následně:

vizualizace
vizualizace

Informace občanům červenec 2014

červenec 2014

 

 • Obec opakovaně zásadně připomínkovala provádění prací na zeleni v naší obci. K dnešnímu dni nebyla doposud převzata jediná lokalita ani zaplacena jediná koruna za realizaci zeleně a to z důvodu, že neodpovídají kvalitou schválené projektové dokumentaci. Obec reklamovala veškeré zatravněné plochy, veškeré uschlé keře a stromy.

 • Chodník ke škole byl dokončen. Okolní terén bude ještě doset trávou a chodník bude ještě dospárován.

 • Dokončují se dětské hřiště ve školce a na starém parketu.

 • Byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení na dům s pečovatelskou službou. Žádost o vydání stavebního povolení bude podána v měsíci srpnu.

 • Pozemkový úřad provedl ještě došetření hranice vnitřního a vnějšího obvodu komplexní pozemkové úpravy v naší obci. Úvodní jednání proběhne v září tohoto roku.

 • Povodí Moravy po dlouhých jednáních vydalo souhlasné stanovisko se zařazením vodní nádrže do komplexní pozemkové úpravy a také se změnou funkce ze závlahové na protipovodňovou nádrž. Majetkové vztahy se budou nadále řešit.

 • Práce na restaurování památek začnou v tomto týdnu. Jedna socha a kříž budou demontovány a odvezeny do ateliéru, kde proběhnou složitější restaurátorské práce, zbylá socha bude restaurována na místě. Práce na obnově těchto kulturních památek budou trvat cca 2-3 měsíce.

 • Nová plastová okna a dveře do prostor rodinného centra Na Myšáku a do kadeřnictví na č.p. 139 byla nainstalována.

 • Proběhlo setkání seniorů.

 • Rada obce objednala projektovou dokumentaci na přeložku veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ulici směrem na Šaratice.

 

 


Informace občanům květen, červen 2014

květen, červen 2014

 

 • Do konce měsíce června budou dokončeny ozdravné a redukční řezy na zeleni. Zbývá dosázet keře v zahradě školky, dopravním hřišti a v parku naproti starého hřbitova.

 • Od pondělí 30. 6. 2014 se začne opravovat chodník kolem školy. Práce budou probíhat během celého měsíce července. Vše je nachystáno tak, aby zde mohla proběhnout na podzim úprava zeleně.

 • Komunikace směrem na Nesvačilku byla odvodněna.

 • Byla podepsána smlouva na realizaci dětského hřiště ve školce. Termín realizace je stanoven na měsíc srpen.

 • Bylo vydáno územní rozhodnutí na dům s pečovatelskou službou. Připravuje se žádost na stavební povolení.

 • Podařilo se vyřešit financování zastávky ve směru na Hodonín, obec tedy začne připravovat autobusový přístřešek na zastávce ve směru na Brno.

 • Silnice na Kradlově byla zapsána na Katastrální úřad pro Brno-venkov.

 • Proběhly výkupy pozemků spojených s průtahem.

 • Pozemkový úřad šetřil hranici vnitřního a vnějšího obvodu komplexní pozemkové úpravy v naší obci. Úvodní jednání proběhne v září tohoto roku.

 • Probíhají jednání s Povodím Moravy ohledně změny využívání vodní nádrže v Těšanech ze závlahové na protipovodňovou a případnému následnému převodu na obec.

 • Jihomoravský kraj nám schválil dotaci na restaurování kulturních památek ve výši 33.000,-Kč.

 • Ministerstvo kultury prostřednictvím obce s rozšířenou působností Židlochovice nám schválilo dotaci na restaurování kulturních památek ve výši 120.000,-Kč.

 • Restaurování památek by tedy mělo proběhnout během letních prázdnin.

 • Obec objednala nová plastová okna a dveře do prostor rodinného centra Na Myšáku a do kadeřnictví na č.p. 139.

 • Proběhlo setkání seniorů.

 • Obec po dohodě s TJ Sokol Těšany odváží každý týden posečenou trávu tak, aby nezapáchala v centru obce.

 • Grant oranžové hřiště nadace ČEZ na rekonstrukci asfaltového hřiště na víceúčelové nebyl schválen.

 • Bylo objednáno dětské hřiště na starý parket, realizace by měla proběhnout v srpnu tohoto roku.

 • Během prázdnin bude probíhat v budově základní školy výměna elektrických rozvodů a světel v horním patře. Po dokončení proběhne výmalba.

 • Rada obce zároveň schválila ZŠ a MŠ Těšany čerpání částky 150.000Kč z rezervního fondu na pořízení školních tabulí do 2. patra.

 • Na zastupitelstvu bylo schváleno pořízení územní studie na prostor stávajícího nevyužitého parkoviště v centru obce (vedle RD p. Skřičky).

 • Na zastupitelstvu byl schválen prodej pozemku pro novou polozapuštěnou trafostanici, která bude umístěna vedle domu č.p. 139(Myšák). Byl tak učiněn další krok k tomu, aby mohla být posílena elektrická síť v centru obce a připojen dům s pečovatelskou službou. Zároveň s tím se připravuje přeložení nízkého napětí, veřejného osvětlení a místního rozhlasu do země v ulici ve směru na Šaratice.

 • Rada obce schválila navýšení kapacity ve školní družině ze 40 na 78 s účinností od 1.9.2014 a zároveň pověřila ředitelku školy k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství. Rada obce dále schválila finanční příspěvek ve výši 12.000Kč na vybavení školní družiny hračkami.

 • Rada obce schválila příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Těšany odepisování majetku. Podařilo se tím konečně vyřešit dlouhodobě neřešený problém i rozpor s legislativou.

 • Obec schválila stárkům na tradiční Barnabášské hody finanční příspěvek na kroje a to ve výši 1.000Kč na jeden pár, dále obec schválila pořádání kulturní akce kácení máje.

 • Byla schválena smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Revitalizace a výsadba nové sídelní zeleně v Těšanech" podepsanou zástupcem fondu dne 15. 5. 2014 v Praze.

 • Rada obce schválila, aby se ZŠ a MŠ Těšany připojila k projektu "Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji" a zároveň aby se připojila k projektu "Pojďme se dotknout ICT".

 

 


Informace občanům březen, duben 2014

Březen, duben 2014

 

 • Probíhá výsadba zeleně a bezpečnostní a ozdravné řezy stromů v rámci akce realizace a výsadba sídelní zeleně v obci Těšany.

 • Od úterý 29. 4. 2014 se začne opravovat chodník od pošty ke kabinám. Práce budou probíhat cca 3 týdny. Žádám touto cestou všechny občany, aby využívali souběžný chodník kolem srubu a této části se po dobu oprav vyhnuli. Žáci ZŠ a MŠ byli poučeni prostřednictvím učitelského sboru.

 • Od 5. 5. 2014 začnou práce na odvodnění komunikace směrem na Nesvačilku.

 • Probíhá příprava výběrového řízení na rekonstrukci dětského hřiště v areálu školky.

 • Probíhá územní řízení na dům s pečovatelskou službou.

 • Byla objednána projektová dokumentace pro stavební povolení domu s pečovatelskou službou.

 • Obec podepsala smlouvu o finanční příspěvek na autobusový přístřešek s obcí Diváky. Obdobné smlouvy se připravují i s obcemi Šitbořice a Boleradice.

 • Na rekonstruovanou silnici na Kradlově byl podán záznam na nové zaměření na Katastrální úřad pro Brno-venkov.

 • Obec uzavírá kupní smlouvy na trvalé zábory u zkolaudované stavby chodníků, autobusových zálivů a vjezdů při Průtahu II/380. Jedná se o finanční vypořádání, ke kterému se obec zavázala před vydání stavebního povolení na tuto stavbu.

 • Dále probíhají práce na komplexních pozemkových úpravách. Obec jedná s generálním ředitelem Povodí Moravy o využití vodní nádrže v Těšanech jako protipovodňové. Znamená to, že usilujeme o snížení vodní hladiny v nádrži a případný následný převod této stavby pod obec.

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce. V hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 • Dále probíhají koordinační jednání s projektantem přípojky elektrické energie k domu s pečovatelskou službou. Součástí této přípojky je projekt na přeložku vysokého napětí v ulici směrem na Šaratice. Jedná se i o přeložení nízkého napětí do země spolu s veřejným osvětlením a místním rozhlasem. Následně by mělo dojít k rekonstrukci chodníků v této části obce. Termín realizace je stanoven na rok 2016.

 • Následně se je s E-onem dohodnuto, že se v roce 2019 přeloží do země elektrické vedení i v části V Dědině – od obecního úřadu po transformátor.

 • Obec objednala a následně obdržela nové letecké snímkování naší obce. Tyto fotografie budou během krátké doby zveřejněny na webových stránkách obce. V květnu bude provedeno ještě jedno letecké snímkování a i tyto fotografie budou následně zveřejněny na obecních stránkách.

 • Obec bude nově pronajímat kadeřnictví na č. p. 139.

 • Obec nově pronajímá byt po panu Dosoudilovi.

 • Obec nechala nainstalovat dva nové odpadkové koše. Jeden na novou autobusovou čekárnu a druhá k parku u starého hřbitova.

 • Proběhlo vítání občánků.

 


Informace občanům leden, únor 2014

Leden, únor 2014

 

 • Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele na akci „Revitalizace a výsadba nové sídelní zeleně v Těšanech“. Vítězem výběrového řízení se stala společnost ZÁBOJNÍK -  contractors, s.r.o., která nabídla cenu cca 2 mil. Kč bez DPH.

 • S vítězem výběrového řízení na výše uvedenou akci byla podepsána smlouva o dílo. Firma začne od 17. 2. 2014 pracovat na vybraných lokalitách. Nejdříve budou vykáceny vybrané stromy, následně budou autorizovaní arboristé provádět bezpečnostní a ozdravné řezy na vytipovaných dřevinách, v jarních měsících proběhne ve stejných lokalitách výsadba, terénní úpravy a výsadba trávníků. Do první etapy, která bude realizována na jaře tohoto roku, byly vybrány tyto lokality: dědina, kout, průtah a parčík naproti starému hřbitovu, k těmto lokalitám může být přibrána ještě lokalita kolem školky a zdravotního střediska popřípadě Familie. Zbylé lokality budou řešeny na podzim tohoto roku.

 • Byl vyčištěn rozdělovací objekt mezi Moutnickým a Hranečnickým potokem.

 • V týdnu od 17. 2. 2014 proběhne výměna oken a vstupních dveří v přízemí základní školy v Těšanech.

 • Byly podepsány smlouvy na restaurování kulturních památek na návsi – Krucifix, socha sv. Gottharda a socha sv. Dominika. V případě získání dotací budou tyto kulturní památky v létě 2014 opraveny.

 • Byly zajištěny potřebné závazné stanoviska a povolení k restaurování kulturních památek.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na restaurování kulturních památek ve výši 55.000Kč.

 • Je připravena žádost o dotaci na Minisetrstvo kultury prostřednictvím obce s rozšířenou působností Židlochovice ve výši 160.000Kč opět na restaurování kulturních památek.

 • Obec připravila veškeré podklady a povolení pro dotační titul na rekonstrukci dětského hřiště v prostorách zahrady mateřské školy. Byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj. ve výši cca 550.000,-Kč.

 • Obec se spojila s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Těšany pod jednu rámcovou smlouvu na mobilní telefony. Pro obec se tak podařilo vyjednat výrazně nižší ceny volání o cca dalších 40%.

 • Proběhlo jednání s Komerční bankou ohledně bankovních poplatků a internetového bankovnictví. Poplatky za internetové bankovnictví se podařilo zrušit úplně a ostatní bankovní poplatky budou sníženy o 75%.

 • Obec podala opakovaně žádost o grant oranžové hřiště k nadaci ČEZ na rekonstrukci asfaltového hřiště na víceúčelové.

 • Byla zkolaudována stavba rekonstrukce silnice na Kradlově.

 • Byly zkolaudovány všechny chodníky, sjezdy, parkovací stání a zpevněné plochy související s průtahem.

 • Byly zkolaudovány přeložky telefonního kabelu a veřejného osvětlení, které souvisí s průtahem.

 • Byl objednán autobusový přístřešek na zastávku U Pošty. Zastávka bude nainstalována do konce tohoto týdne. Financování této zastávky by mělo být společné s okolními obcemi, které využívají tuto zastávku jako přestupní.

 • Připravují se kupní smlouvy na trvalé zábory, které vznikly při průtahu obcí. Tyto smlouvy musí být schváleny na příštím zasedání obecního zastupitelstva.

 • Probíhá příprava a kompletování dokladů pro padání žádosti o územní rozhodnutí pro dům s pečovatelskou službou.

 • Probíhají koordinační jednání s projektantem přípojky elektrické energie k domu s pečovatelskou službou. Součástí této přípojky je projekt na přeložku vysokého napětí v ulici směrem na Šaratice. Jedná se i o přeložení nízkého napětí do země spolu s veřejným osvětlením a místním rozhlasem. Následně by mělo dojít k rekonstrukci chodníků v této části obce. Předpokládaný termín realizace bude pravděpodobně rok 2015 nebo 2016.

 • Obec Těšany schválila stejně jako v roce 2013 dar pro hospic v Rajhradě ve výši 10.000Kč.

 • Pozemkový úřad již pracuje na komplexní pozemkové úpravě v naší obci. Prvním krokem, který právě finišuje, je zpracování studie odtokových poměrů. Během jara či léta proběhne společné jednání s vlastníky pozemků na našem katastru. O těchto jednáních budete včas informováni.


Informace občanům prosinec 2013

Prosinec 2013

 

 • Měsíc prosinec se nesl hlavně ve znamení vyřizování všech dotací.

 • Hasiči pořídili z dotace za 66.000 Kč nový naviják na zásahové vozidlo a dovybavili zásahovou jednotku – helmy, reflektory apod.

 • Obec podepsala smlouvu o dílo na výměnu zbylých oken ve škole ve výši cca 293.000Kč včetně DPH z toho činí podpora z Jihomoravského kraje 250.000Kč. Okna budou vyměněna během zimních prázdnin v měsíci únoru.

 • Spolu s tím dojde k výměně vstupních dveří v budově základní školy Těšany.

 • Obec připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci na obnovu kulturních památek na návsi ve výši cca 200.000Kč.

 • Proběhlo výběrové řízení na projekt „Revitalizace zeleně v obci Těšany“.

 • Dále probíhalo zaškolování zaměstnanců na používání nově pořízené techniky ke svozu bioodpadů a zametání komunikací.

 

multicar
multicar
štěpkovač
štěpkovač
zametací vůz
zametací vůz
zivmní výbava
zivmní výbava

Informace občanům listopad 2013

listopad 2013

 • Proběhlo kolaudační řízení na přeložku vodovodu, přeložku plynu, hlavní silnici a objízdné trasy.

 • Probíhá kolaudační řízení na chodníky, přeložku telefonních kabelů, přeložku veřejného osvětlení a komunikace na Kradlově.

 • Vypisuje se výběrové řízení na revitalizaci zeleně v naší obci.

 • Odvodnění cesty směrem na Nesvačilku proběhne na jaře příštího roku.

 • Jihomoravský kraj schválil naši žádost o dotaci na výměnu oken ve škole ve výši 250.000,-Kč. Výměna oken proběhne o jarních prázdninách příštího roku, spolu s tím budou vyměněny i vstupní dveře do budovy základní školy.

 • Připravuje se výměna osvětlení a rozvodů elektrické energie v budově základní školy ve druhém patře, práce proběhnou pravděpodobně během letních prázdnin.

 • Jihomoravský kraj nám schválil dotaci ve výši 66.000,-Kč pro hasiče v rámci povodní, které proběhly v červnu letošního roku.

 • Bylo pořízeno nové osvětlení na vánoční strom.

 • Byl zbudován nový autobusový přístřešek naproti starého hřbitova. Připravuje se další, který bude umístěn u pošty.

 • Připravuje se projekt na rekonstrukci kulturních památek na návsi – Napoleonský kříž a sochy před kovárnou.

 • Připravuje se žádost o dotaci na dětské hřiště ve školce.

 • Byl osvětlen mostek směrem na Hodonín.

 


Informace občanům říjen 2013

říjen 2013

 • Probíhá kolaudační řízení na přeložku vodovodu v rámci průtahu obcí.

 • Probíhá kolaudační řízení na přeložku plynovodu a telefonních kabelů v rámci průtahu obcí.

 • Probíhá kolaudační řízení na rekonstruovanou hlavní silnici Průtah II/380 včetně objízdných tras.

 • Připravuje se výběrové řízení na revitalizaci zeleně v naší obci. Státní fond životního prostředí odsouhlasil podmínky výběrového řízení. V průběhu měsíce listopadu bude zahájeno výběrové řízení.

 • Rekonstruovaná silnice na pozemku p.č. 575, k.ú. Těšany (Kradlov) byla předána zhotovitelem stavby obci, připravuje se kolaudační řízení.

 • Byla podepsána smlouva o připojení k distribuční síti nízkého napětí se společností E.ON na Dům s pečovatelskou službou.

 • Obec získala dar ve výši 25.000 Kč na pořízení zásahového vozu pro výjezdovou jednotku JSDH Těšany.

 • Obec pořídila nové zásahové vozidlo pro hasiče.

 • Bylo dokončeno výběrové řízení na svoz bioodpadů v obci Těšany. Vítězné auto je Multicar 27 včetně štěpkovače LS 150/27C a 5ti kontejnérů (čtyři s objemem 4m3 a jeden o objemu 2m3).

 • Byly dokončeny chodníky v rámci projektu Silnice II/380 – průtah. Do 15. listopadu by měly být dokončeny terénní úpravy a do 29. listopadu veškeré práce včetně vyklizení a úpravy staveniště.

 • Dokončuje se zastávka ke starému hřbitovu, instalována bude během několika dnů.

 • Probíhá studie odtokových poměrů na našem katastru, která je součástí pozemkových úprav.


Informace občanům září 2013

Září 2013

 

 • Stavební úřad v Sokolnicích schválil pasport stavby srubu. Následně byla stavba zapsána na katastr. Podařilo se tak stavbu po mnoha letech legalizovat.

 • Bylo dokončeno veřejné osvětlení a svislé i vodorovné dopravní značení podél hlavní silnice.

 • Naproti starého hřbitova byla odstraněna stará zastávka, v průběhu října dojde k montáži nové autobusové zastávky.

 • Žádost o grant na Nadaci ČEZ na rekonstrukci asfaltového hřiště byla zamítnuta.

 • Stále probíhá vyhodnocování nabídek v rámci výběrového řízení na dodávku svozového auta.

 • Připravuje se výběrové řízení na revitalizaci zeleně v naší obci. Státnímu fondu životního prostředí byly odeslány podklady pro zahájení výběrového řízení k odsouhlasení.

 • Byla dokončena rekonstrukce silnice na pozemku p.č. 575, k.ú. Těšany (Kradlov).

 • Proběhl 15. ročník Národopisných slavností. Na slavnostech vystoupil divadelní spolek Bratří Mrštíků a zahrál hru Maryša. Všem, kteří se na přípravě a organizaci slavností podíleli, patří velký dík.

 • Proběhlo jednání s Ministerstvem životního prostředí a Moravskými naftovými doly ohledně stanovení ochranného pásma pro chráněné ložiskové území zemního plynu na našem katastru.

 • Dále probíhají jednání se starosty okolních obcí ohledně přístřešků autobusových čekáren v centru naší obce (zastávky u pošty).

 • Proběhlo výškové zaměření parcel určených pro stavbu domu s pečovatelskou službou.

 • Požádali jsme společnost E-on o připojení k distribuční síti nízkého napětí pro dům s pečovatelskou službou.

 • Byla zkolaudována přeložka nízkého napětí ze střešních nosičů na sloupy ve Familiích.

 

 

 


Informace občanům srpen 2013

Srpen 2013

 

 • Rekonstrukce silnice II/380 byla dokončena. Spolu s tím skončily i objízdné trasy.

 • Dokončují se práce na rekonstrukci chodníků na kruhovém objezdu. Dále budou práce pokračovat ve směru na Hodonín.

 • Státní pozemkový úřad dokončil výběrové práce na zhotovitele pozemkových úprav v naší obci a podepsal s vítěznou firmou smlouvu. Komplexní pozemkové úpravy teď budou pokračovat terénními prácemi, počítejte tedy se zvýšeným pohybem geodetů v okolí naší obce.

 • Dále byla zahájena jednoduchá pozemková úprava v lokalitě za školkou.

 • Příspěvková organizace Obce Těšany Základní a mateřská škola Těšany otevřela od 2. 9. 2013 třetí třídu mateřské školy, která je nyní umístěna v prostorách bývalé školní družiny. Kapacita školky tak vzrostla z 56 dětí na 74. Vznik třetí třídy mateřské školy byl důsledkem vysoké poptávky rodičů po umístění dětí do školky.

 • Proběhlo výběrové řízení na dodávku zametacího vozu. V rámci výběrového řízení byl vybrán zametací vůz HAKO 1250.

 • Dále probíhá vyhodnocování nabídek v rámci výběrového řízení na dodávku svozového auta.

 • Připravuje se výběrové řízení na revitalizaci zeleně v naší obci.

 • Starý parket byl zavezen hlínou, která byla uložena vedle budovy základní školy.

 • Pokračují práce na rekonstrukci silnice na pozemku p.č. 575, k.ú. Těšany(Kradlov). V těchto dnech budou dodlážděny vjezdy a následně se zbuduje příčný práh a chodník v Uličce.

 • Byly zasypány a zapraveny díry na polní cestě směrem k přehradě.

 • Byla vyspravena cesta mezi obecním úřadem a obchodem samoobsluhy.

 • Připravuje se odvodnění cesty u kostela. Vznikne zde 6 nových vpustí v místech, kde bývá problém při deštích s povrchovou vodou.

 • Byla podána žádost na Nadaci ČEZ na rekonstrukci asfaltového hřiště. Žádost, kterou jsme odeslali do Systému Nadace ČEZ, splnila podmínky grantového řízení a bude předložena správní radě k projednání.

 • O víkendu 6. - 8. 9. 2013 proběhne 15. ročník Národopisných slavností. V pátek 6. 9. u nás zahraje divadelní spolek Bratří Mrštíků hru Maryša.

 • Proběhla kontrola ze Státního fondu životního prostředí na realizovaný projekt dodávky kompostérů. Dále probíhá závěrečné vyhodnocování a profinancování této investiční akce.

 

 


Informace občanům červenec 2013

červenec 2013

 • Dokončují se práce na první etapě (po hasičskou zbrojnici) rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení. V průběhu srpna budou práce současně probíhat na kruhovém objezdu včetně zastávek a dále po levé straně podél hlavní komunikace směrem na Borkovany. Vše je plánováno tak, aby až se začátkem září odstraní zákazové značky a děti začnou chodit do školy, byl střed obce bezpečný a plně funkční včetně veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

 • Práce na rekonstrukci chodníků by měly být následně hotovy do konce října tohoto roku.

 • V průběhu července proběhla krátká přednáška na téma „Jak správně kompostovat“. Do obce bylo dodáno na 320 kompostérů. Přes 300 je jich již rozdáno, zbylé množství je stále k dispozici.

 • Práce na rekonstrukci vozovek spějí ke svému konci. V současnosti byly dokončeny první dvě vrstvy asfaltu na hlavní silnici směrem od kruhového objezdu směrem na Hodonín. V srpnu se budou dodlažďovat autobusové zálivy a chystat vpusti a obruby tak, aby o víkendu 24. 8. 2013 se mohla položit finální vrstva asfaltu. Počítejte tedy, že vozovka bude o tomto víkendu plně uzavřena i pro místní a to v úseku od kruhového objezdu po konec obce směrem na Hodonín, od kruhového objezdu směrem na Šaratice a Nesvačilku. V případě nepříznivého počasí se tato uzavírka posune o týden na 31. 8. 2013.

 • Dále se připravují výběrová řízení na revitalizaci zeleně, zametací vůz a vůz na svoz bioodpadů.

 • Starý parket bude rozbourán a odvezen na skládku. Tento prostor se připravuje pro realizaci dětského hřiště.

 • Byla zpracovaná studie na hřiště pro děti ve školce.

 • Na Stavením úřadě v Sokolnicích byla potvrzena neexistence stavby č.p. 411 a následně byla podána žádost na katastrální úřad o výmaz této stavby. Vše se tak připravuje pro realizaci domu s pečovatelskou službou.

 • Byla objednána projektová dokumentace na územní rozhodnutí pro dům s pečovatelskou službou.

 • Dále byl zpracován rozbor příkonu elektrické energie pro dům s pečovatelskou službou. Tento rozbor bude sloužit jako podklad pro žádost o připojení odběrného místa. Vzhledem k tomu, že v této části obce není dostatečná volná kapacita ve vedení elektrického vedení, bude znamenat žádost o připojení NN k domu s pečovatelskou službou zároveň posílení a přeložení nízkého napětí do země a to spolu s veřejným osvětlením a místním rozhlasem. Toto se týká celé ulice směrem na Šaratice (předpokládaná realizace 2014-2015).

 • Byla provedena přeložka nízkého napětí ve Familiích ze střešních nosičů na betonové sloupy.  Z důvodu posunutí tohoto vzdušného vedení bylo zapotřebí odstranit dva vzrostlé ořešáky.

 • Stavební úřad v Sokolnicích vydal územní souhlas s rekonstrukcí asfaltového hřiště na víceúčelové. V průběhu měsíce srpna bude podána žádost o grant z Nadace ČEZ na oranžové hřiště.

 • Byla podepsaná smlouva o provedení divadelního představení Maryša na 6. září 2013 v 19:30.

 • Obec dále jedná s Jihomoravským krajem ohledně nových autobusových zastávek, které nebyly součástí projektu na Průtah II/380. Požadujeme po kraji dotaci (příspěvek) na nové zastávky, a to z důvodu, že naše obec funguje pro občany okolních obcí jako přestupní uzel.

 


Informace občanům květen, červen 2013

Květen, červen 2013

 

 • Byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení.

 • Bylo přeloženo veřejné osvětlení nad plánovaným rodinným domem pana Kusého Ve Statku.

 • Proběhlo výběrové řízení na dodání kompostérů. Veřejnou soutěž vyhrála společnost Elkoplast ze Zlína. Kompostéry budou distribuovány 3. a 4. července. Následně 4. července ve večerních hodinách proběhne krátká přednáška na téma „Jak správně kompostovat“.

 • Od začátku července se začne opravovat druhá polovina vozovky směrem na Hodonín. Silnice směrem na Nesvačilku a Šaratice bude zaslepena. Veřejná doprava bude vedena po nové části silnice směrem na Moutnice.

 • Autobusové zastávky budou přesunuty od začátku července ke starému hřbitovu a to do konce rekonstrukce silnice. Předpokládaný konec rekonstrukce je plánován na konec srpna - začátek září tohoto roku. Do té dobu bude průjezd přes Těšany zakázán mimo dopravní obsluhy.

 • Na červnovém zasedání zastupitelstva obce byla schválena smlouva o dílo na rekonstrukci komunikace Na Kradlově. Rekonstrukce silnice začne začátkem července a potrvá do poloviny srpna. Spolu s rekonstrukcí komunikace bude nově zbudován i chodník V Uličce a to směrem k hlavní silnici.

 • Obci byla schválena dotace na revitalizaci a výsadbu sídelní zeleně. Začíná se připravovat výběrové řízení na zhotovitele. Realizace by měla začít na podzim tohoto roku.

 • Obci byly schváleny dotace na pořízení zametacího vozu a svozového auta včetně štěpkovače. Celkový objem schválených dotací na auta pro naši obec je cca 5,5 mil. Kč. z toho 90% činí dotační prostředky. Zastupitelstvo obce schválilo pořízení těchto vozidel. Předpokládané dodání techniky je podzim tohoto roku.

 • Obec dále nechala zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci asfaltového hřiště na víceúčelové hřiště.

 • Byla zpracovaná studie rekonstrukce starého parketu na dětské hřiště.

 • Byla zpracovaná studie na hřiště pro posilování pro dospělé. Které má být umístěno rovněž v parku u školy.

 • Byly vyjednány nové ceníky u společnosti Sita na svoz odpadů. Roční úspora 16% nákladů. Tyto ceny jsou platné od 1. 7. 2013 do konce roku 2015. Pro obec to znamená, že by již neměla doplácet za svoz odpadů. Vybírané poplatky za svoz odpadů totiž nepokrývaly náklady na svoz. Pro občany to znamená, že poplatky za svoz odpadů by v příštích letech neměly růst – za předpokladu, že se nezmění zákon.

 • Proběhla humanitární sbírka pro obce postižené povodněmi v Severních Čechách. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří bohatě postiženým povodněmi pomohli.

 • Dále bych chtěl poděkovat hasičům, kteří tuto materiální pomoc dopravili na místo určení.

 • Byly odstraněny černé skládky na území našeho katastru s tím, že tyto místa jsou následně monitorována fotopastí. První pachatel již byl zachycen, identifikován a potrestán.

 • Proběhlo setkání seniorů.

 • Na zasedání zastupitelstva obce byla schválená obecně závazná vyhláška, která upravuje spalování rostlinného odpad. Její plné znění naleznete na úřední desce (i elektronické).

 

 

 


Informace občanům duben 2013

Duben 2013

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce.

 • Obec podala žádost o dotaci na dokončení výměny oken ve školní budově v objemu 293.000Kč

 •  Byly zahájeny práce na průtahu naší obcí. Během měsíce dubna byly provedeny sanace a zpevnění krajnic a dalších míst, přeložení plynovodu a vedení telefonních kabelů, dále byl řešen propustek u firmy Zeus (zatrubněný potok) a nachystány dešťové vpusti pro silnici i chodníky. V současnosti byla dokončena recyklace za studen – jedná se o první konstrukční vrstvu vozovky, na kterou se od příštího týdne začnou pokládat obrubníky. Spolu s první etapou se připravuje i kruhový objezd. První etapa spolu se třemi čtvrtinami kruhového objezdu má být hotová do konce měsíce května. Následovat bude další etapa a to pravá polovina vozovky směrem na Hodonín. Zde bude doprava řízena světelnou signalizací. Důležité upozornění: od začátku června bude průjezd Těšany zcela uzavřen ze všech stran. Vjezd bude označen zákazovou značkou  - zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulí mimo dopraní obsluhu a BUS. Dopravní obsluha znamená, že do tohoto zákazu mohou vjet všichni, kteří zde mají trvalý pobyt nebo sídlo!

 • Spolu s prácemi na průtahu byla obec nucena řešit havarijní stav vodovodu v místě křížení se zatrubněným potokem.

 • Od příštího týdne bude na přechodu pro chodce u pošty každý den od sedmi do třičtvrtě na osm osoba oprávněná zastavovat dopravu. Toto bezpečnostní opatření pro děti bude trvat do konce měsíce května, než budou Těšany uzavřeny pro veškerou tranzitní dopravu – viz výše.

 • Proběhlo výběrové řízení na dodání kompostérů. Veřejnou soutěž vyhrála společnost Elkoplast ze Zlína, která nabídla nejnižší cenovou nabídku na požadované kompostéry. V uplynulém měsíci Obec obdržela i rozhodnutí o přidělení dotace. Tato skutečnost je důležitá pro nabytí účinnosti smlouvy na dodávku kompostérů. Je možné je již objednat – distribuce do jednotlivých domácností se předpokládá během jednoho až dvou měsíců.

 • Obec podala žádosti o datace na svozový vůz i zametací vůz. V současnosti se připravuje vypsání výběrového řízení na tato vozidla.

 • Obec si nechala zpracovat pasport stavby srubu, aby jej mohla nechat legalizovat na katastrálním úřadě.

 • Proběhla úprava rozdělovacího zařízení na Borkovanském potoku. Tento objekt rozděluje vodu v určeném poměru do Moutnického a Hranečnického potoku.

 • Proběhla kontrola z Krajského úřadu JMK sběrného dvora.

 • Obec objednala zpracování studie na dům s pečovatelskou službou.

 • Havarijní stav rodinného domu, kde má dům s pečovatelskou službou stát, si vyžádal demolici. Byla tedy zpracována projektová dokumentace na odstranění stavby a následně byla demolice ohlášena na stavebním úřadě v Sokolnicích.

 • Rodinný dům č.p. 411 byl tedy zbourán a odvezen na skládku. Zbývá ještě odvézt na skládku nepořádek, který byl kolem tohoto rodinného domu.

 • Obec dále nechala zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci asfaltového hřiště na víceúčelové hřiště. Spolu s tím připravuje Obec žádost o grant na toto hřiště.

 • Obec dále jedná o možnosti získat dotace na dětské hřiště, které má být umístěno v lokalitě starého parketu. Zde bylo v minulém měsíci zbouráno pódium pro muziku a plánujeme, že zde budou letos umístěny kolotoče.

 • Od začátku června se začne s opravou chodníků a sjezdů z komunikace podél hlavní silnice tam, kde již bude silnice rekonstruována (od začátku obce po kruhovou křižovatku). Kdo by měl zájem nechat si vydláždit i vjezd do domu, nechť nahlásí svůj požadavek na obec. Firma, která bude chodníky rekonstruovat, nabízí všem následné cenové podmínky:

cena za 1 m2 vjezdu : 760 Kč/ m2

         cena obsahuje rozebrání stávajícího, odkop vč. uložení na skládku, konstrukční vrstvy ŠD tl.15cm, SC tl.15 cm, dlažba parketa 20x10 tl. 8 cm do lože vč. materiálu.

         ceny jsou odvozena z jednotkových cen dle SOD.

+ cena za 1m obrubníku : 280 Kč/m

         cena obsahuje podsyp ŠD, pokládku obrubníku do betonu vč. materiálu

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

 

 


Informace občanům únor, březen 2013

únor, březen 2013

 • Byla pořízena fotopast, která již v současnosti monitoruje černé skládky v obci.

 • Ve školní budově byly vyměněny okna v dalším patře.

 •  Proběhlo vyčištění potoku od Chalupovýho po ČOV.

 • Spolu s vyčištěním potoku bylo nutné přeložit jednu kanalizační přípojku, která potok křižovala a zasahovala do koryta potoku.

 • Dotace na kompostéry byla schválena v plné výši, v současnosti probíhá příprava výběrového řízení. Stanovení technických specifikací.

 • Obec připravuje žádost o dotaci na zametací vůz na komunikace a chodníky. Požadujeme zametací vůz, který by vyřešil prašnost v obci. Šíře vozu je 1,3m, takže se vejde i na chodníky. Součástí vozu je cisterna na kropení a výkonný vysavač na prach a listí.

 • Obec připravuje žádost o dotaci na svozový vůz. Jedná se o vůz na svoz obecní zeleně. Celkem žádáme o 4 ks kontejnérů a štěpkovač v celkové hodnotě cca 2.5 mil. Kč bez DPH. Výše dotace je stanovena na 90%.

 • Po jednání Obce s Povodím Moravy došlo ze strany Povodí Moravy k vypovězení nájemní smlouvy stávajícímu pronajímateli. Obec jedná s Povodím Moravy o pronájmu vodního díla od 1. 1. 2014 a to v tom duchu, že nám bude pronajata přehrada jako závlahová nádrž zdarma a Obec zajistí na své náklady monitoring průtoku a stavu vodní hladiny a dále sečení hráze.

 • Před Velikonocemi vyjde první číslo Těšanského zpravodaje v novém formátu.

 • Obci se podařilo získat bezúplatně od státu na 17 pozemků z katastru Těšan,  Borkovan a Šitbořic.

 • Obec spolu s příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Těšany přešla k novému dodavateli energií. Roční úspora by tak měla dosáhnout cca 200.000Kč.

 

 

 


Informace občanům ledn 2013

leden 2013

 • Do zahájení stavby průtahu v naší obci zbývá 28 dní. Od začátku března bude uzavřena silnice od začátku Těšan (směrem na Brno) po křižovatku v centru obce. Bude se jednat o úplnou uzavírku. Stavební práce na této části průtahu by měly trvat přibližně dva měsíce. Přesný harmonogram prací se v tuto chvíli dopracovává a po jeho dokončení bude zveřejněn na webových stránkách obce.

 • Spolu se zahájením průtahu je nutné odstranit zeleň v místech kruhové křižovatky, nových parkovacích stání a přeložky silnice na Šaratice. V průběhu února dojde tedy k pokácení stromů, které jsou takto označeny v projektu průtahu naší obcí.

 • Dle dostupných informací, byla naší obci schválena dotace na pořízení kompostérů. V tuto chvíli se začíná připravovat výběrové řízení na dodavatele těchto kompostérů. Zároveň žádám občany, aby odevzdaly návratky týkající počtu kompostérů a to nejpozději do konce února. Návratku v elektronické podobě naleznete i na stránkách obce.

 • Na hřbitov byl namontován nový stojan na kola.

 • S divadelním souborem z Boleradic je předběžně domluvena účast na letošních slavnostech. V pátek večer o letošních slavnostech nám zahrají divadelní představení Maryša. Pokud to počasí umožní, bude se hrát pod širým nebem.

 • V průběhu února by měla být pokácena nebezpečná zeleň i v parku u školy a to na základě znaleckého posudku, který byl v loňském roce zpracovaný.

 • V těchto dnech probíhá čištění pozemků určených k výstavbě domu s pečovatelskou službou a to od nepořádku a náletové zeleně.

 • V lednu proběhlo v naší obci vítání občánků.

 • S katastrálním úřadem probíhají jednání o převodu pozemků z listu vlastnictví České republiky a právem hospodařit pro MNV Těšany na list vlastnictví Obce Těšany. Jedná se o pozemky, které historicky obci patřily.

 


Informace občanům listopad, prosinec 2012

listopad, prosinec 2012

 

 • Stavby související s úpravou hřbitova byly zkolaudovány.

 • Žádosti o dotaci na zeleň byla podána na Státní fond životního prostředí.

 • Vodovod v ulici u školy byl dokončen a zkolaudován. Zbývá ještě dokončit terénní úpravy po stavbě.

 • Od 1. 1. 2013 je jmenovaná nová ředitelka příspěvkové organizace Základní Školy a Mateřské Školy Těšany paní Mgr. Lada Hrabcová. Novou ředitelkou se tak stává dosavadní zástupkyně školy.

 • Obec Těšany reagovala na petici k „Zpopelňovacímu zařízení živočišných tkání hospodářských zvířat Zemědělský areál – Těšany,“ kterou podepsalo 536 občanů. Obec proti tomuto zařízení vznesla námitky k Jihomoravskému kraji, Odboru životního prostředí a přiložila i kopii petice od občanů. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí přihlédl i k našim námitkám a stanovil, že výše uvedenou stavbu bude dále posuzovat podle zákona č. 100/2001Sb. Znamená to, že Krajský úřad nevydal souhlasné stanovisko k výše uvedené stavbě a bude tuto stavbu dále posuzovat v rozsáhlejším řízení tzv. „EIA“, jehož součástí je mj. i veřejné projednání.

 • Státní fond životního prostředí akceptoval naši žádost o dotaci na pořízení kompostérů. Pro naši obec to znamená, že s vysokou pravděpodobností bude následně vydáno i rozhodnutí o přidělení dotace. Proto během měsíce ledna provede náš úřad dotazníkové šetření jednotlivých domácností, zda-li mají o kompostér(y) o objemu 720l zájem a na základě seznamu zájemců budou následně kompostéry zdarma do jednotlivých domácností distribuovány.

 


Informace občanům říjen 2012

říjen 2012

 • Byla dokončena úprava hřbitova. Dílo bylo ze strany zhotovitele předáno obci. V současné době se připravuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Dotace z mikroregionu Cézava na mobiliář v naší obci se malinko zpozdila. Nicméně v polovině měsíce listopadu bude z této dotace na hřbitově osazeno stání pro kola a odpadkové koše.

 • Po dlouhých jednáních se podařil dotáhnout do konce bezúplatný převod silnice ve statku od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví obce. Byly podepsány smlouvy o bezúplatném převodu a v současnosti probíhá zápis na katastru nemovitostí.

 • V měsíci říjnu proběhlo zasedání zastupitelstva obce Těšany, na kterém byl vydán nový územní plán.

 • Dále probíhá příprava žádosti o dotaci na zeleň.

 • Byla dokončena přeložka telefonních kabelů podél hlavní silnice. Jedná se o vyvolanou investici v rámci průtahu naší obcí. Během tohoto týdne by mělo dojít k odklizení původních starých sloupů.

 • Byla započata realizace nového vodovodu v ulici u školy.

 • Povodí Moravy bude v průběhu měsíce listopadu a prosince čistit začátek Moutnického potoka (odbočení Moutnického potoka z koryta Hranečnického potoka).

 • Proběhlo územní řízení týkající se přeložky nízkého napetí elektrické energie před rodinným domem manželů Motáňových.

 • Proběhla první koordinační schůzka zhotovitelů stavby průtahu a souvisejících staveb s průtahem – tedy společností M-silnice a Strabag. Na schůzce se jednalo o průběhu stavebních prací v obci Těšany s tím, že se hledal způsob provádění prací tak, aby jednotliví obyvatelé rodinných domů podél hlavní silnice byli touto stavbou co nejméně dotčeni.

 • Dále proběhlo jednání na Jihomoravském kraji týkající se územní studie silnice II/380 Sokolnice-Čejč. V rámci této schůzky se projednávalo plánované vedení silnice II/380. Za obec Těšany byl prosazován obchvat v jižní části obce tak, jak je zanesen v novém územním plánu.

 

 

 


Informace občanům srpen, září 2012

Srpen, Září 2012

 

 • Byla uzavřena smlouva na zhotovitele staveb souvisejících s průtahem (chodníky, vjezdy, parkovací stání, veřejné osvětlení).

 • V současnosti se dokončuje úprava hřbitova. Byly vydlážděny cesty na hřbitově, parkoviště, prostor pro kontejner a dokončuje se zpevnění příjezdové cesty, práce by měly být dokončeny do konce tohoto týdne (do 12.10.). Dále do konce týdne bude dokončeno osvětlení příjezdové cesty a cest na hřbitově. Spolu s opravou cesty byly opraveny i zadní branka a hlavní brána.

 • Probíhají intenzivní jednání na bezúplatném převodu silnice ve statku od Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví obce.

 • V měsíci říjnu bude realizovaná dotace z mikroregionu Cézava na mobiliář v naší obci. Především budou osazeny nové odpadkové koše na novém hřbitově.

 • Byla podána žádost SFŽP o dotaci na nákup kompostérů.

 • Byt po zemřelé paní Svobodové byl nově pronajmut.

 • Nebytové prostory v budově pošty (bývalá telefonní ústředna) byly nově pronajaty.

 •  V ulici u školky proběhla rekonstrukce vozovky včetně zbudování nového chodníku. Rekonstruovaná vozovka byla nově odvodněna.

 • Připravuje se realizace nového vodovodu v ulici u školy. V současné době dobíhá stavební povolení na Odboru životního prostředí v Židlochovicích. Po vydání stavebního povolení bychom chtěli začít s realizací vodovodu. Spolu s tím by byla odstavena havarijní část vodovodu, která vede podél hřiště.

 • Byl proveden znalecký posudek na stav zeleně a to zejména v parku u školy, na návsi a v dědině.

 • Dále se rozjíždí projekt na parkové úpravy v celé obci. Obec chce tímto reagovat na vypsanou výzvu na podání žádostí o dotace. Termín podání je do 23. 11. 2012. Pokud se nám podaří stihnout projekt připravit, dojde v naší obci v následujících dvou letech ke komplexní úpravě zeleně.

 • Nový územní plán je připraven k vydání. 15. 10. bude schvalován na zasedání zastupitelstva.

 • Bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Těšany.

 • Začátkem měsíce října proběhl na obci předaudit.

 • Bylo vydáno nařízení obce č. 1/2012 – Tržní řád, které stanovuje pravidla prodeje v naší obci. Tržní řád nabyl platnosti od 1. 10. 2012. A od tohoto data mj. zakazuje veškerý podomní prodej! Rada obce se tímto způsobem rozhodla chránit občany naší obce před obchodníky nabízející služby, před zloději, kteří se za prodejce vydávají apod.

 • Byly objednány práce na u společnosti Emspoj na stavbu nazvanou „Silnice II/380 Těšany – průtah, SO 463 – přeložka telefonního kabelu“. Stavba bude probíhat v následujících 14ti dnech.

 • Byla vyhodnocena soutěž o nehezčí předzahrádku v následujícím pořadí 1. místo - č.p.259(Chalupovi), 2. místo - č.p. 184(Stejskalovi) a 3.místo č.p. 103 a 201(Vahalovi a Čermákovi).


Informace občanům červenec 2012

červenec 2012

 • dokončování výběrového řízení na zhotovitele staveb souvisejících s průtahem (chodníky, vjezdy, parkovací stání, veřejné osvětlení)

 • realizace výběrového řízení na úpravu hřbitova. Zároveň od pondělí 6. 8. se začnou realizovat práce na veřejném osvětlení hřbitova. Zahájení prací na příjezdové cestě a parkovišti se plánuje na měsíc září.

 • Byla schválena dotace na úhradu úroků na realizaci kanalizace a ČOV od JMK ve výši 37.000Kč.

 • Byla schválena dotace mikroregionu Cézava na podporu cestovního ruchu. Z této dotace budou pro naši obec zakoupeny další odpadkové koše a zeleň.

 • Připravovaný projekt na výstavbu kompostárny v naší obci se dále připravuje. Nicméně Rada obce se rozhodla pro letošní rok změnit žádost o dotaci z technického vybavení kompostárny na žádost o kompostéry. Po schválení dotace se budou kompostéry rozdávat majitelům jednotlivých rodinných domů zdarma, toto se předpokládá v průběhu příštího roku.

 • byl vypsán záměr na pronájem bytu po paní Svobodové, nabídky je možno předkládat do 9. 8. na obecní úřad tak, jak je stanoveno ve vypsaném záměru. Zároveň s tím byl byt vymalován a uklizen.

 • silnice směrem na Nesvačilku byla rekonstruována. Do konce tohoto týdne se ještě budou zpevňovat krajnice. Spolu s rekonstrukcí této silnice se podařilo odstranit problém se stojící vodou na komunikaci a to v úseku od mostku směrem ke hřbitovu. Stávající vpusti byly posunuty směrem k obrubníku a další nové vpusti se přidaly do míst dle nivelačního zaměření. Správa a údržba silnic uznala tyto vícepráce.

 •  rekonstrukce silnice ve Familiích byla provedena z recyklátu (podkova naproti rodinného domu manželů Stejskalových a Dvořákových)

 • od příštího týdne začnou M-silnice rekonstruovat silnici mezi Moutnicemi a Těšanami. Tato silnice se bude rekonstruovat za provozu, který budou řídit semafory, počítejte tedy se zdržením při cestě na Brno.

 • v příštím týdnu se začne realizovat rekonstrukce chodníku a silnice v ulici u školky.

 • proběhlo veřejné projednání nového územního plánu. Byl to jeden z posledních kroků před závěrečným schvalováním v zastupitelstvu (poslední možnost podat námitku a připomínku k připravenému návrhu).

 • byl vyčištěn nátok do zatrubněného potrubí v močilkách.

 

 

 


Informace občanům květen, červen2012

květen, červen 2012

Vážení spoluobčané,

poslední dva měsíce se na obci nesou především v duchu přípravy a koordinace stavby, která je dlouhodobě připravovaná a to konkrétně „Průtah II/380 - Těšany“. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vysoutěžila dodavatele výše uvedené stavby, kterou jsou M-Silnice. Tato firma tedy bude v nadcházejícím roce v naší obci realizovat průtah včetně kruhového objezdu. Dovolte tedy, abych Vás stručně informoval o plánovaném časovém harmonogramu stavby.

Celá stavba započne příští úterý 17. 7. 2012. Prvně se budou realizovat veškeré objízdné trasy a dále přeložky sítí, následně se bude provádět vlastní průtah skrze celou obec.

Od úterý 17. se bude frézovat silnice směrem na Nesvačilku (úsek od křižovatky po poslední rodinný dům), zde dojde k vyspravení problematických míst a následně bude položen nový asfaltový povrch. Dojde tím ke zpevnění objízdné trasy, která bude k tomuto účelu v průběhu stavby využívána. Tyto práce budou hotovy během cca 3 týdnů.

Následně (začátkem srpna letošního roku) bude zahájena kompletní rekonstrukce silnice Těšany-Moutnice. Také tato silnice bude kompletně odfrézována a vyspravena včetně kufru a propustku (mostku). Tato stavba bude rozdělena na devět úseků, které budou po celou dobu řítit semafory. Předpokládaná doba realizace je cca 8 týdnů.

Do konce tohoto roku plánuje společnost M-Silnice přeložit ještě veškeré sítě, které jsou v rámci kruhového objezdu zapotřebí provést (voda, plyn, telefon). Dále se začne překládat silnice směrem na Šaratice a také bude zahájena první část úseku průtahu v rámci naší obce – konkrétně od Moutnic po bytové domy.

 

 

Další činnosti, které jsou aktuální:

 • příprava výběrového řízení na zhotovitele staveb souvisejících s průtahem (chodníky, vjezdy, parkovací stání, veřejné osvětlení)
 • příprava výběrového řízení na úpravu hřbitova.
 • příprava projektu a žádosti o dotaci na výstavbu kompostárny v naší obci.
 • příprava výběrového řízení na ředitele ZŠ a MŠ Těšany
 • jednání s advokátní kanceláří ohledně vyklizení bytu po paní Svobodové
 • uzavření smluv ohledně nového dodavatele energií (elektřina plyn). Roční úspora se díky tomu bude pohybovat okolo 360.000Kč na všech objektech obce (včetně školy)
 • optimalizace smluv na mobilní telefony a pevné linky roční úspora až 40.000Kč
 • odklizení rozpadlé zídky podél silnice na Šaratice, kompletní vyčištění a zpřehlednění nebezpečné zatáčky
 • příprava veřejného projednání nového územního plánu
 • stanovení provozního řádu dopravního hřiště
 • vyhlášení soutěže o nejhezčí předzahrádku
 • setkání seniorů
 • pasování předškoláků na školáky
 • ocenění nejlepších žáků školy
 • příprava rekonstrukce chodníku a komunikace v ulici u školky
 • podpora o.s. Kalimero na Mistrovství Evropy ve Francii
 • příprava rekonstrukce silnice ve Familiích (podkova naproti rodinného domu manželů Stejskalových a Dvořákových)
 • odklízení následků po nedávné bouři (popadané stromy, haluze, poničené vedení telefonního kabelu včetně sloupů, čištění chodníků a komunikací)

Informace občanům duben 2012

Duben 2012

 

 • Po dlouhých jednáních s Pozemkovým fondem České republiky se podařilo dotáhnout do konce jednání o bezúplatný převod pozemků p.č. 964/3, 964/9 a 964/19, k.ú Těšany. Byly podepsány smlouvy o bezúplatném převodu a v současné době probíhá zápis pozemků pro obec Těšany na Katastrálním úřadě pro Brno-venkov. Jedná se o lokalitu naproti bývalého zubaře, kde má vzniknout objekt pro sociální služby (domov pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou popřípadě sociální bydlení).

 • Dále probíhá ještě jednání s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatný převod pozemku p.č.955/13, k.ú. Těšany, jedná se o komunikaci k rodinným domům do statku.

 • Za bytovými domy č.p. 356 a 357 byla dokončena větev jednotné kanalizace, v nejbližší době bude podána žádost o kolaudaci výše uvedené stavby.

 • Zároveň s dokončením jednotné kanalizace byla za bytovými domy rozšířena plocha na parkování tak, aby byl zajištěn vjezd pro pozemek manželů Klučiarových, kde je plánovaná výstavby rodinného domu.

 • Na Stavební úřad v Sokolnicích byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na vodovod v ulici u školy.

 • Proběhlo místní šetření s ústním jednáním v ulici Kradlov za účelem vydání územního rozhodnutí. Na základě požadavků obyvatel z této ulice bude projektová dokumentace na rekonstrukci silnice na Kradlově upravena.

 • Jihomoravský kraj schválil žádost o dotaci na úpravu hřbitova ve výši 300.000Kč. V současné době bylo vypsáno stavební řízení na úpravu hřbitova. Po vydání stavebního povolení bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

 • Probíhá jarní úklid dědiny včetně sečení trávy.

 • Zástupci ZŠ Těšany, žáci druhého stupně ZŠ, zástupci obce a zástupci hasičů navštívili spřátelenou obci Ruše ve Slovinsku k příležitosti 10 let vzájemné spolupráce.


Informace občanům březen 2012

březen 2012

 • Ordinace zubního lékaře funguje již v plném rozsahu.

 • Proběhla úprava vytěžených sedimentů z potoku od Šitbořic, část byla odvezena, část byla rozhrnuta a zbylá část má být v nejbližší době upravena do vzhledné podoby.

 • Před budovou OÚ byl realizován ozdravný řez topolů. U nového hřbitova budou ještě pokáceny poslední dva uschlé jehličnany.

 • V koutě byly pokáceny dva topoly, které se nacházely před rodinným domem manželů Pešlových.

 • Za hřbitovem byly vysázeny stromky, které doplňují stávající alej.

 • Dokončuje se úprava dopravního hřiště. Bylo obnoveno původní vodorovné značení, dále zde jsou nově nainstalovány svislé značky a lavečky včetně stolu (odpočinková zóna). Byl zde umístěn také odpadkový koš. V nejbližších dnech bude na dopravní hřiště ještě umístěn zahradní domek, ve kterém budou uskladněny další přenosné značky, které se budou moci variabilně rozmístit po ploše a umožní dětem učit se i další značky jako např.: kruhový objezd, zákaz zastavení, další informativní značka apod.

 • Správa a údržba Jihomoravského kraje vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby „Silnice II/380- Průtah“. Pokud proběhne výběrové řízení bez komplikací, je počítáno se zahájením stavby na léto tohoto roku.

 • Projekční kancelář Eurotrace dokončila projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace v ulici Kradlov. Zároveň s tím byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na Stavební úřad v Sokolnicích.

 • Další žádost, která byla podána na Stavební úřad v Sokolnicích, se týká vydání územního rozhodnutí na úpravu hřbitova.

 • Obec Těšany požádala Jihomoravský kraj o dotaci ve výši 310.000Kč na úpravu hřbitova (celkový náklad na první etapu se předpokládá ve výši 1.190.000,-Kč), dále naše obec požádala o dotaci ve výši 400.000,- Kč na výměnu oken v budově základní školy (zde je rozpočet na výměnu zbylých oken v hodnotě 1.124.710,-Kč) a dále jsme požádali o dotaci na úpravu antukového hřiště za školou – zde žádáme o 200.000Kč.

 • Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Těšany dokončila výběrové řízení na výměnu oken ve III. podlaží budovy základní školy. Realizace je naplánována na první polovinu měsíce července.

 • Byla dokončena projektová dokumentace na vodovod u školy. V nejbližších dnech dojde k podání žádosti o vydání územního řízení.

 • Proběhlo první kolo jednání s majiteli pozemků v lokalitě za školkou směrem ke starému hřbitovu o možnosti realizace jednoduché pozemkové úpravy v této lokalitě.

 

 

 

 

 


Informace občanům únor 2012

Únor 2012

 • Od začátku měsíce března měl v naší obci nastoupit nový zubní lékař. Vzhledem k tomu, že došlo ke zpoždění při vyřizování všech potřebných smluv, licencí a povolení, nastoupí nový zubní lékař až od 2. dubna tohoto roku. Od poloviny měsíce března bude v ordinaci úřadovat sestra, která bude pacienty objednávat.

 • Proběhlo vyčištění potoku od Šitbořic.

 • Uschlé borovice v areálu dopravního hřiště a u nového hřbitova byly vykáceny. V nejbližších dnech proběhne také ozdravný řez topolů nacházejících se před budovou OÚ.

 • V budově tělocvičny byly osazeny nové bojlery na ohřev teplé vody. Jedná se o úsporné opatření, které ruší stávající cirkulační ohřev teplé vody z budovy Základní školy.

 • Stejně jako v loňském roce byla podána žádost o dotaci na úhradu úroků z půjčky na realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod.

 • Podařilo se odstranit exekuční příkazy z pozemků ve vlastnictví obce a to na katastru Borkovan a Šitbořic – jednalo se o chybu, která přetrvávala od roku 2006.

 • V rámci mikroregionu Cézava byla podána opět žádost na nový mobiliář. Z této dotace budou pořízeny další odpadkové koše, lavičky a odpadkové koše na psí exkrementy.

 • Byly podány žádosti o vydání stavebního povolení na poslední stavby související s průtahem – chodníky, přeložky sítí, parkovací stání, sadbové úpravy apod..

 • Dále byla podána žádost „O finanční podporu v oblasti Požární ochrany pro JSDH obcí JMK na období 2009 – 2012“ ve výši 585.000,- Kč.

 • Obci byla předána zpracovaná projektová dokumentace na úpravu hřbitova, byla podána žádost o územní rozhodnutí a je připravena žádost o stavební povolení.

 • Byla objednána projektová dokumentace na vodovod u školy. Tento projekt řeší havarijní stav vodovodu podél hřiště. Připravuje se odstavení této havarijní větve vodovodního řádu. Zároveň s tím je však potřeba znovu napojit základní školu a fotbalové kabiny na veřejný vodovod.


Informace občanům leden 2012

Leden 2012

 • Koncem minulého roku byla provedena ze strany Katastrálního úřadu digitalizace (obnova operátu) katastru uvnitř obce. Původní číslování pozemkového katastru bylo nahrazeno a zpřesněno novým katastrem nemovitostí.

 • Projektová dokumentace pro územní řízení na úpravu hřbitova je připravena k podání na Stavební úřad v Sokolnicích. Projektant zároveň pracuje na projektové dokumentaci pro stavební řízení.

 • Bylo povoleno vykácení uschlých borovic v areálu dopravního hřiště a u nového hřbitova. Kácení by mělo proběhnout v nejbližších dnech.

 • Povodí Moravy mělo v těchto dnech nastoupit na čištění potoku od Šitbořic, jak bylo původně domluveno. Díky velmi nízkým teplotám byly tyto práce odloženy do doby, kdy to počasí dovolí.

 • Koncem minulého roku byl zrekonstruován chodník v ulici u školy.

 • S obcí Borkovany byla uzavřena smlouva o vytvoření společného školského obvodu.

 • Probíhají jednání ohledně nového územního plánu. Připravuje se veřejné projednání.

 • Do našeho majetku byl bezplatně převeden majetek z dotací v rámci mikroregionů Cézava a Židlochovicko. Jedná se o již umístěné odpadkové koše, osvětlenou vitrínu na zastávce, odpadkové koše na psí exkrementy a lavičky, které budou umístěny po obci na jaře.

 • Připravuje se úsporné opatření, které se týká sprch v tělocvičně. Pořídí se nové bojlery na ohřev teplé vody a vyřeší se tím stávající složitá a nákladná cirkulace teplé vody z budovy Základní školy.

 • Na jednáních Rady obce byly v průběhu ledna schvalovány dotace jednotlivým organizacím.

 

 

 


Informace občanům listopad 2011

Listopad 2011

 • Byla dokončena a předána studie hřbitova. Zároveň byla objednána projektová dokumentace pro územní a stavební řízení tak, aby mohly být v příštím roce zahájeny práce na úpravě hřbitova.

 • Podařilo se uzavřít poslední chybějící smlouvu potřebnou pro stavební povolení na související stavby s průtahem. Jedná se o vyřízení stavebního povolení na chodníky, přeložky sítí, parkovací stání apod.

 • V průběhu měsíce listopadu proběhly schůzky na obecním úřadu ve věci uzavírání smluv o zřízení věcného břemene na kanalizaci. Tyto smlouvy bylo potřeba ještě dořešit, aby bylo vše majetkoprávně v pořádku.

 • Dále se připravují kupní smlouvy, které budou řešit majetkové vztahy pod čističkou.

 • Jihomoravský kraj schválil dotaci na úpravu dopravního hřiště ve výši 200.000Kč. V rámci této dotace bude upraveno oplocení, nové značení a bude řešen nový mobiliář.

 • V současné době byl dokončen chodník před domem pana Jochmana. Dále byly provedeny drobné opravy chodníku před zámkem.

 • Byla započata rekonstrukce chodníku v ulici u školy.

 • V prostorách dětského hřiště budou vykáceny další usychající stromy. Na jaře příštího roku je plánovaná výsadba nové zeleně.

 • Stejný problém bude třeba vyřešit u nového hřbitova, kde uschlo na deset vzrostlých jehličnanů. Tyto stromy bude třeba vykácet a vysázet novou zeleň.

 • V současné době probíhají jednání ve věci pokračování zubní ordinace v naší obci. Podařilo se sehnat zájemce na tyto prostory, něž se tomuto zájemci podaří vyřídit veškerá povolení a smlouvy, bude to trvat ještě určitý čas. Ke konci letošního roku tedy končí stávající zubař Mudr. Jan Plšek. Nový zubař by měl nastoupit v měsíci březnu. Vše je plánováno tak, že již koncem února by zubní sestra přijímala objednávky a od začátku března by nový zubař začal ordinovat. O dalších podrobnostech budete dále informováni.

 • Byly zkolaudovány přeložky místního rozhlasu a veřejného osvětlení.

 • S obcí Borkovany je řešena v současnosti smlouva o vytvoření společného školského obvodu. Na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce bude předložena ještě obecně závazná vyhláška, která tento společný školský obvod dále upravuje.

 • Proběhlo projednání nového územního plánu s dotčenými orgány státní správy. Výsledky tohoto projednání budou známy počátkem příštího roku.

 

 

 


Informace občanům říjen 2011

ŘÍJEN 2011

 • Bylo zkolaudováno prodloužení vodovodního řadu v ulici u školky. Stavba je tedy dokončena, jednotlivý majitelé domu se mohou připojit na veřejný vodovod. Po připojení jednotlivých rodinných domů bude uvedena vozovka do původního stavu.

 • Uschlé túje vysázené kolem horní zastávky na jaře letošního roku byly reklamovány. Dodavatel je v průběhu října odstranil a vysázel zdravé stromky.

 • Z projektu v rámci mikroregionu Židlochovicko byly v obci Těšany řešeny odpadkové koše. Odpadkové koše jsou umístěny v následujících lokalitách – dva koše jsou umístěny na zastávkách, třetí koš je umístěn na hřbitově a čtvrtý koš je zatím ponechán v rezervě. Měl by být umístěn na zastávce u pošty po realizaci průtahu. Lavička, kterou naše obec také získala v rámci tohoto projektu, by měla dorazit do naší obce v průběhu měsíce listopadu. Umístěna bude na jaře příštího roku.

 • Na hřbitově byla vysázena zeleň jako náhrada za pokácené břízy. V současné době je dokončována studie na úpravu celého hřbitovu.

 • Byla dokončena směna pozemků mezi TJ Sokol Těšany a obcí. Směnou se podařily vyřešit vlastnické vztahy v rámci kabin a hřiště.

 • Byly dokončeny znalecké posudky pro uzavření smluv na věcná břemena vztahující se ke kanalizaci a čistírně odpadních vod. Zároveň jsou chystány návrhy těchto smluv. V průběhu měsíce listopadu by měla proběhnout schůzka s dotčenými vlastníky.

 • V měsíci říjnu byl dokončen návrh územního plánu obce Těšany k projednání. V současnosti byla svolána schůzka Městským úřadem v Židlochovicích, které se zúčastní veškeré dotčené orgány státní správy.

 • Byla zkolaudována stavba přeložek sítí místního rozhlasu a veřejného osvětlení. Stavba byla dodavateli uhrazena.

 • V polovině října navštívili zástupci obce a základní školy spřátelenou obci Ruše ve Slovinsku. Byli jsme pozváni na výročí 80 let od otevření tamní školy. Zároveň jsme během této návštěvy domluvili další setkání na příští rok, kdy si připomeneme 10let trvání vzájemné spolupráce.

 

 


Informace občanům srpen, září 2011

Srpen, září 2011

 • Poslední dva měsíce se nesly především ve znamení příprav a konání oslav 870 let od první písemné zmínky o obci Těšany, setkání rodáků po 30 letech a oslav 60 let od otevření základní školy.

 • K výročí 870let od první písemné zmínky ve Zdíkově listině byla vydána kniha Těšany slovem a pohledem. Kniha byla představena v průběhu 13. ročníku národopisných slavností, kdy si ji mohli návštěvníci prohlédnout a také zakoupit. Kniha byla vydána v nákladu 712 výtisků a je možné ji stále zakoupit na obecním úřadě v Těšanech. Prodejní cena této publikace je 280 Kč za kus.

 • Z projektu v rámci Cézavy byly v obci Těšany řešeny odpadkové koše na psí exkrementy, osvětlená vitrína na autobusovou zastávku. Odpadkové koše na psí exkrementy jsou umístěny v následujících lokalitách – první koš je umístěn, když se jde z ulice za školou k novému parketu, podél cesty, druhý koš je umístěn v blízkosti srubu, třetí koš je umístěn V Koutě směrem k novému hřbitovu a poslední koš je umístěn poblíž dětského hřiště ve Familiích.

 • Na posledním zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo v první polovině září, byly schváleny projekty a smlouvy směřující k dalšímu rozvoji obce. Bylo schváleno pořízení studie na úpravu nového hřbitova od ing. Petra Vrátného. V rámci této studie bude řešeno zpevnění a osvětlení příjezdové komunikace, úprava a zpevnění hlavních cest na hřbitově, sadové úpravy, výstava kolumbária, možná výstavba toalet a umístění nových laviček a košů na odpadky.

 • Dále bylo schváleno objednání zpracování dokumentace pro územní řízení na novou komunikaci v ulici Kradlov.

 • Byl realizován vodovod v ulici u školky, v současné době probíhá kolaudační řízení u Městského úřadu Židlochovice – odboru životního prostředí.

 • Byla kompletně rekonstruována stávající sborovna pro pedagogy základní školy. Zároveň s tím byl pořízen nový nábytek do tří tříd prvního stupně ZŠ. Byly zakoupeny nové stavitelné židle i stoly pro žáky prvního stupně.

 • Byla realizovaná první část nové větve kanalizace vedoucí mezi bytovky u hlavní silnice.

 • Dále probíhá projekt v rámci regionu Židlochovicko. Z tohoto projektu budou během následujícího měsíce pořízené nové odpadkové koše a lavičky.

 • Obec dále požádala o dotaci na rekonstrukci dopravního hřiště. Počítá se zde s novým značením, oplocením a vybavením.


Informace občanům červenec 2011

Červenec 2011

 • Vedle dětského hřiště u školy byla nově nainstalována dřevěná lavička i se stolkem. K dětskému hřišti ve Familiích byla vrácena původní betonová lavička.

 • V současné době proběhla společná objednávka mobiliáře v rámci Cézavy. Z tohoto projektu budou v obci Těšany řešeny odpadkové koše na psí exkrementy, osvětlená vitrína na autobusovou zastávku a klasické odpadkové koše.

 • Obec Těšany se připojila k projektu Jihomoravského kraje Senioři sobě. V rámci tohoto projektu obec získala brožurky na pověšení, ve kterých jsou informace týkající se - jak se chránit před okradením, jak se vyhnout podvodu, důležitá telefonní čísla a další cenné informace a rady určené pro starší občany. Tyto brožurku jsou zdarma k dispozici na obecním úřadu a budou k dispozici i obchodě s potravinami.

 • Do jednotlivých domů byly rozneseny pozvánky na letošní slavnosti v počtu cca 4 – 5 ks na domácnost, tak abyste mohli každý pozvat své známé, příbuzné a kamarády. Letošní slavnosti se ponesou v duchu oslav 870 let od první písemné zmínky o obci Těšany, setkání rodáků po 30 letech a oslav 60 let od otevření základní školy.

 • K příležitosti výročí naší obce od první písemné zmínky bude vydána kniha o Těšanech. Tato kniha již prošla závěrečným schvalováním a v tuto chvíli již je připravena k tisku v tiskárně.

 • Každým dnem začnou probíhat práce na prodloužení vodovodu v ulici u školky. Tyto práce budou hotovy do konce prázdnin tak, aby na slavnosti mohla být obec uklizena.

 • Dokončuje se čerpání dotace, v rámci které byla modernizována sborovna v základní škole a tři třídy byly vybaveny novým sedacím nábytkem.

 • Bohužel také musím všem sdělit, že připravovaný projekt průtah obcí nezačne v měsíci září, jak bylo přislíbeno. Jihomoravský kraj a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje odsunula tento projekt až na začátek příštího roku. Tvrdí, že tento termín je definitivní. Nezbývá než doufat, že tomu tak opravdu bude.

 • Dále probíhá příprava studie na opravu a případné rozšíření hřbitovu. Tato studie bude řešit ozelenění, příjezdovou komunikaci, kolumbárium, osvětlení a prověří i realizaci WC apod. Vše by mělo být načasováno tak, aby ještě letos proběhla výsadba zeleně a v příštím roce by následovaly další investice, kde jako prioritu vidíme zpevnění komunikace.


Informace občanům červen 2011

Červen 2011

 • Jihomoravský kraj schválil žádost obce o dotaci na pořádání 13. ročníku národopisných slavností, setkání rodáků po 30 letech. Schválená dotace je ve výši 40.000,- Kč.

 • Jihomoravský kraj dále schválil žádosti o dotaci na pořízení nového územního plánu ve výši 141.000,-Kč.

 • Byla podepsána smlouva o dílo týkající se prodloužení vodovodu v ulici u školky se společností Durit. Vodovod bude realizován v druhé polovině prázdnin (konec července -srpen). Jednotliví obyvatelé příslušných rodinných domů budou dopisem informováni o průběhu prací a také o podmínkách připojení se na veřejný vodovod.

 • Probíhá čerpání dotace na dovybavení školy novým nábytkem a modernizace vybavení sborovny. V současné době již byl pořízen nový sedací nábytek do tří tříd a v průběhu července bude dovybavena i sborovna.

 • Na bytovém domě byl zrealizován a zrevidován chybějící hromosvod.

 • Zastupitelstvo obce schválilo na svém červnovém zasedání prodeje částí pozemků p.č. 620/1 a 572, k.ú. Těšany. Dále schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky – 1. Požární řád (původní požární řád byl aktualizován a nahrazen novým), 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (řeší zpoplatnění videoterminálu).

 • Proběhly první konzultace s projektantem týkající se úpravy, rozšíření a ozelenění nového hřbitovu. Byl zpracován rozbor připravované akce a následně bude zpracována studie.

 • Probíhá příprava všech dokumentů (především dořešení smluvních vztahů) k podání žádosti o stavební povolení na zbývající stavby (přeložky sítí, zpevněné plochy, chodníky, parkovací stání a úprava zeleně) v rámci průtahu obcí.

 • Na závěr školního roku byli na obci přivítáni a oceněni nejlepší žáci z každého ročníku za uplynulý školní rok 2010/2011.

 • Proběhlo také pasování předškoláků na prvňáčky.

 • Závěrem bych chtěl poděkovat všem stárkům a také pořadatelům za uspořádání letošních hodů, které se, myslím, mimořádně povedly.


Informace občanům květen 2011

Květen 2011

 • Začalo zpevňování cyklostezky (Těšanky) směrem na Bošovice. Důvodem je plánovaný vrt na těžbu plynu na Bošovickém katastru.

 • Bylo vydáno opatření obecné povahy Pasport polních cest. Veškeré polní cesty na našem katastru byly zmapovány a opatřením obecné povahy zlegalizovány.

 • Byl vydán obecní zpravodaj.

 • Městský úřad Židlochovice Odbor Životního prostředí vydal stavební povolení na prodloužení vodovodního řadu v ulici u školky. Po nabytí právní moci tohoto povolení proběhne zjednodušené výběrové řízení na zhotovitele stavby.

 • Jelikož se blíží tradiční Barnabášské hody, byl uklizen celý areál okolo školy a vedle prodejního stánku byla nově zadlážděna plocha tak, aby se na parket netahal žádný nepořádek.

 • S architektem, který zpracovává územní plán, probíhají konzultace a zpracovávají se první návrhy územního plánu. V současné době se k rozpracovaným verzím vyjadřují odborníci skrze navržené biokoridory, poldry, obchvat apod.

 • Byla podepsána smlouva o dílo týkající se vydání knih o Těšanech k výročí 870let od první písemné zmínky o naší obci ve Zdíkově listině.

 • Městský úřad Židlochovice vydal prodloužení stavebního povolení na komunikaci na parcele p.č. 11, k.ú.Těšany a také na stavbu kanalizace na té samé parcele.

 • Byla podepsána smlouva s Jihomoravským krajem na poskytnutí dotace a dovybavení školy novým nábytkem. Po podepsání této smlouvy zašle Jihomoravský kraj přiznanou částku 250.000Kč na náš účet. Z této dotace budou nově vybaveny tři třídy prvního stupně novým nábytkem a bude modernizována sborovna. Celá tato investice by měla být realizována v průběhu prázdnin.

 • Byl objednán hromosvod na bytový dům. Na jedné části bytového domu nebyl vůbec instalován hromosvod, na druhé části neprošla revize. Tyto práce v hodnotě 40.000Kč proběhnou v nejbližší době.

 • Obec Těšany se připojuje k iniciativě Moravské národní obce a spolu s více jak 130 obcemi vyvěsí dne 5. července k výročí svatého Cyrila a Metoděje Moravskou zemskou vlajku na stožáru před obecním úřadem. Tato iniciativa si klade za cíl, obnovou užívání historických symbolů a barev Moravy, přispět k oživení zájmu, především mladých obyvatel Moravy, o poznání dějin území, na kterém žijí.

 


Informace občanům duben 2011

 • Jihomoravský kraj schválil žádost obce o dotaci na úhradu úroků z půjčky na kanalizaci a ČOV. Schválená dotace je ve výši 65.000,-Kč pro rok 2011.

 • Jihomoravský kraj dále schválil žádosti o dotace mikroregionů Cézava a Židlochovicko, na kterých se spolupodílíme s okolními obcemi.  Z těchto dotací budou realizovány odpadkové koše, lavičky, odpadkové koše na psí exkrementy a nová vitrína. Celková výše obou dotací byla schválena ve výši 400.000,-Kč. Na Obec Těšany připadá část ve výši cca 35.000 – 40.000,-Kč.

 • Policie ČR během měsíce dubna zdokumentovala nalezené kříže a plastiky Kristovy hlavy z místního hřbitova. Kontaktovala majitele poškozených hrobů a nalezené věci vrátila.

 • Začalo sečení zelených ploch po obci.

 • Na městském úřadě Židlochovice v současné době běží řízení týkající se prodloužení stavebních povolení na komunikaci a kanalizaci mezi bytovkami a dále stavební povolení na vodovod v ulici u školky.

 • Architekt, který byl vybrán za zpracovatele nového územního plánu, již začal na tomto územním plánu pracovat. Probíhá mapování terénu.

 • Obec jednala se správcem vodních toků v obci s Povodím Moravy s.p., proběhlo místní šetření na jednotlivých tocích a byla dohodnuta vzájemná spolupráce. Povodí Moravy přislíbilo vyčištění  melioračního odpadu E-F od Šitbořic na podzim letošního roku. Jedná se o potok, který vede z Močilek a ústí do Borkovanského potoku.

 • Se stavebním úřadem v Sokolnicích pokračuje řešení dodatečného povolení staveb přeložek sítí veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

 • Dále probíhají jednání a přípravné práce na vydání knihy o Těšanech a na organizaci letošních slavností, které budou spojené se setkáním rodáků po 30letech.

 • Žádost o dotaci na pořízení nového územního plánu obce byla podána na Jihomoravský kraj. Obec dále připomínkovala Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje tak, aby odpovídaly schválenému zadání územního plánu obce Těšany.

 • Připravuje se vydání obecního zpravodaje, který vyjde v půli měsíce května.

 • U kostela byly vysázeny nové lípy.

 • V průběhu tohoto týdne budou vysázeny túje kolem horní zastávky.

 • Byly vypořádány vypořádání vlastnické vztahy k pozemku p.č. 620, k.ú. Těšany, proběhlo závěrečné jednání týkající se pronájmu obecních vinohradů.

 


Informace občanům březen 2011

 • Během měsíce března proběhl jarní úklid obce.

 • Rada obce schválila podání žádosti o dotaci na pořízení nového územního plánu. Žádost o dotaci je již nachystána a v průběhu příštího týdne bude podána na Jihomoravském kraji.

 • V měsíci březnu proběhlo zasedání zastupitelstva obce, jehož hlavními body bylo schválení návrhu zadání upraveného územního plánu Těšany a schválení směny pozemků s TJ Sokol Těšany. Tyto body byly zastupitelstvem schváleny.

 • Na dopravním hřišti byly vykáceny borovice napadené sypavkou – stromy již byly suché. Dále byl skácen ořech před domem č.p. 299.

 • Na městský úřad Židlochovice byly podány žádosti o prodloužení stavebních povolení na komunikaci a kanalizaci mezi bytovkami. Dále byla podána žádost o stavební povolení na vodovod v ulici u školky.

 • Proběhlo jednání se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje ohledně plánovaného průtahu. Z jednání vyplynulo, že smlouva o přidělení dotace je před podpisem a že následně bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba průtahu by měla být zahájena v měsíci září. Spolu se stavbou průtahu bude provedena i rekonstrukce vozovky z Těšan do Moutnic.

 • Koncem měsíce března proběhlo na obecním úřadě jednání s představiteli jednotlivých organizací v obci i se zástupci ZŠ Těšany ohledně zářijových národopisných slavností v září. Na jednání bylo dohodnuto, že spolu se slavnostmi proběhne i 1. setkání rodáků. Zároveň si bude naše obec připomínat kulaté výročí od první písemné zmínky o Těšanech. K tomuto výročí by měla být vydána kniha o Těšanech.

 • Zástupci společnosti E-ON, Česká republika s.r.o. nám slavnostně předali dar - bezpečnostní branky v hodnotě 50.000Kč. Branky jsou v současné době využívány v místní tělocvičně.

 • Dne 31.3.2011 byly nalezeny odcizené kříže a plastiky Kristovy hlavy z místního hřbitova. Tyto odcizené věci byly nalezeny a předány na obci panem Mikulášem. Policie v současné době dořešuje tuto krádež. Následně budou poškozeným předány nalezené věci.

 • S právníkem jsou dořešovány věci ohledně pronájmu vinohradů, vypořádání vlastnických vztahů k pozemku p.č. 620, k.ú. Těšany, zřízení věcných břemen a další.

 • Se stavebním úřadem v Sokolnicích se začíná řešit dodatečné povolení staveb přeložek sítí veřejného osvětlení a místního rozhlasu.


Informace občanům únor 2011

 • Byl zbourán a odklizen včelín za školou.

 • Byla podána žádost o dotaci na dovybavení školy nábytkem v hodnotě 250.000,- Kč, tato dotace byla již schválena Jihomoravským krajem.

 • Byla podána žádost o dotaci na pořádání kulturních akcí obce (13. ročník Národopisných slavností).

 • Byla podána žádost o dotace v rámci mikroregionu Cézava a Židlochovice. Z těchto dotací bude řešeno dovybavení obce odpadkovými koši, lavičkami, vitrínami a odpadkovými koši na psí exkrementy.

 • Obec podala žádost o provedení komplexní pozemkové úpravy katastru Těšan u Pozemkového úřadu v Brně.

 • Další žádost o dotaci byla podána Jihomoravskému kraji na úhradu úroků z půjčky na realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod.

 • Byly vykáceny břízy na hřbitově, ořech u bytového domu, túje před budovou fary a připravuje se kácení ořechu před domem č.p. 299.

 • Bylo pořízeno motorové vozidlo CAS pro místní hasiče od obce Hrušovany u Brna.

 • Obec zakoupila nový odmetací stroj chodníků.

 • Dne 27.2.2011 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání devíti nových občánků.

 • Proběhlo výběrové řízení na pořízení nového územního plánu obce Těšany.

 • Dále probíhá projednávání nového územního plánu.

 • Byla podána žádost o odkoupení pozemku p.č. 964/3, 9, 19, k.ú. Těšany od Pozemkového fondu ČR na vybudování Domova pro seniory.

 • Byla podána žádost o grant „Místo pod stromy“ od Nadace Partnerství na výsadbu zeleně v obci a vybudování klidové zóny. Do realizace tohoto projektu budou zapojeny jednotlivé místní spolky, ZŠ a MŠ Těšany a následně i široká veřejnost.

 • Probíhá dělení parcel p.č. 620 a 572, k.ú. Těšany za účelem vypořádání vlastnických vztahů a prodeje.

 • Ve spolupráci se stavebním úřadem Sokolnice, odborem životního prostředí Židlochovice a Českou Inspekcí životního prostředí se řeší černá skládka v prostorách Šaratského dvora.

 • Rada obce na svém zasedání dne 7. 2. 2011 schválila zpoplatnit vyváženou suť do sběrného dvora a to 20 Kč/kolečka s platností od 1. 3. 2011. Suť, stavební materiál není komunální odpad a nevzahuje se na ni poplatek za odpady. Obec občanům umožnila vyvážet do sběrného dvora i stavební suť. Tato služba byla zřízena za tím účelem, aby občané mohli malé množství stavební suti jednou za čas vyvézt na určené místo. Bohužel v poslední době docházelo k tomu, že tato služba začala být ve velkém zneužívána a byla sem stavební suť vyvážena ve velkém.

 • Městský úřad Židlochovice OŽP vydal souhlas se změnou užívání stavby dešťové kanalizace na jednotnou kanalizaci v ulici za školou.

 • Stavební úřad Sokolnice vydal územní rozhodnutí na prodloužení vodovodního řadu v ulici u školky. Následně bude podána žádost o vydání stavebního povolení u MěÚ Židlochovice OŽP.

 


 


Informace občanům leden 2011

 • Právě probíhá příprava kácení bříz na novém hřbitovu. Kácení by mělo proběhnout v týdnu od 24. 1. 2011 v závislosti na počasí. Kácení bude provádět firma Jiří Dohnálek z Moutnic.

 • Spolu s kácením bříz bude skácen i ořech vedle obecního bytového domu

 • Bylo zahájeno projednávání upraveného návrhu zadání územního plánu. To je jeden z prvních kroků potřebný k tomu, aby mohl být pořízen nový územní plán.

 • Komisi pozemkových úprav v čele s paní Alenou Jadrnou se podařilo získat k 13. 1. 2011 souhlas vlastníků více jak 50% celkové výměry orné půdy. Znamená to, že bude požádáno o pozemkové úpravy v naší obci. Komplexní pozemková úprava je zahájena ze zákona po podání žádosti. Konkrétní práce by měly začít v lednu 2012.

 • Na vodovod v ulici u školky bylo zahájeno územní řízení.

 • U bytového domu byl osvětlen přechod pro chodce. Bylo zde instalováno nové veřejné osvětlení.

 • Rada obce schválila záměr směny pozemků s TJ Sokol Těšany. Směna řeší vypořádání vlastnických vztahů pod budovou kabin a hřištěm. Jedná se o směnu 1095m2 za 1095m2. Směnu pozemků musí ještě schválit zastupitelstvo.

 • Byla podána žádost na rekolaudaci dešťové kanalizace na jednotnou kanalizaci v ulici za školou. Podařilo se získat souhlasné stanovisko od společnosti VAS, a.s. k této rekolaudaci. Dešťová kanalizace je ve velmi špatném stavu a bude třeba ji vyměnit v celé délce nejpozději do 5-7let.

 • Rada obce schválila darovací smlouvu mezi obcí Těšany a společností E-on na dvě fotbalové brány v hodnotě 50.000,-Kč.

 • Byly osloveny banky s žádostí o zřízení bankomatu v naší obce. Všechny banky se v současnosti vyjádřily zamítavě k možnosti zřídit v naší obci bankomat

 • Rada obce schválila vypovězení veřejnoprávní smlouvy s městem Židlochovice týkající se městské policie v naší obci. Výkon služby městské policie neodpovídal ceně. Obec Těšany platila za tyto služby cca 300 tis. Kč ročně s tím, že naší obci byl vyhrazen 1 den v týdnu. Je domluveno s místními hasiči, že budou zajišťovat dozor u pořádaných akcí.

 • Byla podána žádost na Obec Hrušovany u Brna o odprodej hasičského vozidla CAS za 40.000,-Kč. Jedná se o stejný typ hasičského auta, jaké v současnosti hasiči vlastní. Toto auto je však o více než deset let mladší a je ve velmi dobrém technickém stavu. Také ovládání tohoto auta bude bezpečnější díky posilovači řízení.

 • Probíhá řada jednání ohledně průtahu obce na Jihomoravském kraji, se Správou a údržbou silnic, s projektanty i firmami.

 • Po obci byly zpraveny díry, překopy silnice i kanalizační poklopy od firmy Durit z Měnína.