Kontakty

Úřední hodiny

Běžné úřední hodiny:

pondělí     8.00–17.00 (polední přestávka od 12.00 do 13.30)
středa 8.00–17.00 (polední přestávka od 12.00 do 13.30)

 

 


Adresa a telefonní spojení

Obecní úřad Těšany
Těšany 141
664 54

Telefon na obecní úřad

544 248 234

Starosta obce Milan Strouhal

544 248 626

702 002 717

Místostarosta obce Ing. Miroslav Zborovský

602 511 954

Fax

544 248 649

002 82 693

Bankovní spojení

KB 5223641/0100

 

 


Elektronický adresář

starosta obce Milan Strouhal starosta@outesany.cz
místostarosta  Ing. Miroslav Zborovský mistostarosta@outesany.cz
účetní obce  Ing. Marta Němečková nemeckova@outesany.cz
matrikářka  Jana Nádeníčková nadenickova@outesany.cz
administrátor stránek  webmaster@outesany.cz
facebook facebook link
číslo datové schránky obce  rutba2i

knihovna                                                          knihovna@outesany.cz

 

 


Organizační řád obecního úřadu v obci Těšany

 

č. 1/2011

 

Obsah:

 1. Základní ustanovení
 2. Organizační struktura
 3. Postavení a činnost pracovníků obecního úřadu
 4. Závěrečná ustanovení

 I. Základní ustanovení

Obecní úřad Těšany (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Do obecního úřadu jsou zařazeni starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

 Obecní úřad:

 • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
 • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím.

 Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna vedle budovy, v níž má své sídlo obecní úřad.

Činnosti stanovené právním prováděcím předpisem mohou zaměstnanci obce zařazení v obecním úřadu vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Okruh činností, pro jejichž výkon se vyžaduje prokázání zvláštní odborné způsobilosti, stanovuje jiný právní prováděcí předpis.

Statut obecního úřadu je dán § 109 – 111 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.

  

II. Organizační struktura

Pro jednotlivé oblasti činnosti obecního úřadu odbory zřízeny nejsou, ale dělí se na tyto úseky:

 • matrika, evidence obyvatel, pokladna,
 • ekonomika.

 

Úseky obecního úřadu – specifická působnost

1.      Úsek ekonomický

 1. vede přehled o majetku obce,
 2. sestavuje po dohodě s finančním výborem rozpočet obce v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků a hospodaří podle rozpočtu,
 3. zajišťuje informace nezbytné pro sestavení, průběžnou úpravu a kontrolu rozpočtu, odstraňuje zjištěné nedostatky,
 4. vede evidenci o vlastním hospodaření,
 5. kontroluje průběh plnění plánovaných položek,
 6. vede finanční účetnictví obce dle platné účetní osnovy včetně mzdového účetnictví v souladu s rozpočtem a dalšími příslušnými předpisy,
 7. obstarává platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků,
 8. sestavuje a schvaluje finanční vypořádání a závěrečné účty,
 9. odpovídá za správnost účetních výkazů jak prostředků vlastních zdrojů tak i dotací,
 10. spolupracuje s finančním výborem a kontrolním výborem zastupitelstva obce,
 11. vyúčtovává vzájemné vztahy rozpočtu obce a ostatních subjektů,
 12. vykonává statistickou činnost, eviduje příjmy od občanů i organizací na základě podkladů (nájemních smluv), kontroluje placení nájmu v termínu a zajišťuje včasný výběr,
 13. vede evidenci dlužníků,
 14. eviduje veškeré příjmy obce,
 15. zajišťuje zpracování a včasné zaslání daňového přiznání obce (daň z převodu nemovitostí, daň z příjmu obce jako právnické osoby apod.),
 16. Úsek matriky, evidence obyvatel a pokladna.
  1. přenesená působnost – výkon státní správy I. stupně matriky v matričním obvodě
   je dán zvláštními předpisy.
  2. samostatná působnost
   1. zabezpečuje oblast občanských záležitostí (SPOZ),
   2. plní úkoly podatelny,
   3. zabezpečuje archiv obecního úřadu,
   4. vede evidenci klíčů,
   5. vede agendu ověřování listin a podpisů,
   6. zajišťuje organizačně technické zabezpečení voleb (seznam voličů) a sčítání osob,
   7. vede evidenci domů, bytů a obyvatel,
   8. zajišťuje místní referendum,
   9. spolupracuje s výbory zastupitelstva a komisemi rady obce,
   10. vykonává statistickou činnost, eviduje a vybírá příslušné místní poplatky a ostatní příjmy od občanů,
   11. rozhoduje o stánkovém prodeji dle obecně závazných vyhlášek obce,   
   12. přijímá a vydává platby v hotovosti,
   13. vede evidenci razítek,
   14. vyhotovuje výpisy z CzechPOINTU,
   15. vede základní registry,
   16. vede elektronickou spisovou službu.
     

 III. Postavení a činnost pracovníků obecního úřadu

Práva a povinnosti pracovníků obecního úřadu

Základní práva a povinnosti pracovníků vyplývají především z ustanovení zákoníku práce, z tohoto organizačního řádu a pracovního řádu obecního úřadu. Každý pracovník je zejména povinen:

 1. vykonávat veškeré práce, které vyplývají z jeho pracovní náplně,
 2. spolupracovat při plnění úkolů s ostatními pracovníky,
 3. řídit se pokyny nadřízeného při dodržování právních předpisů,
 4. plně využívat pracovní dobu,
 5. doplňovat si odbornou kvalifikaci.

 

 IV. Závěrečné ustanovení

 1. Tento organizační řád byl schválen na zasedání Rady obce Těšany dne 12. 12. 2011 a tímto dnem nabývá účinnosti.
 2. Dnem 12. 12. 2011 se zrušuje dosavadní organizační řád Obecního úřadu Těšany.

 

 

Ing. Miroslav Zborovský                                                          Pavel Dosoudil          

       starosta obce                                                                    místostarosta