OZV č. 1/2011 Požární řád

Obecně závazná vyhláška obce Těšany č. 1/2006, Požární řád obce Těšany


Zastupitelstvo obce Těšany se na svém zasedání dne 9.5.2006 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády ČR č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády ČR
č. 498/2002 Sb.


Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Těšany, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Těšany podle čl. 5 této vyhlášky (dále jen “JSDH Těšany”) a dále jednotkami
dle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v Příloze č. 1 nebo ve výpisu z Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje, který obec obdrží od HZS Jihomoravského kraje.
3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec:
a) pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JSDH Těšany.


Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se, dle místních podmínek, považuje:

a) sklizeň pícnin v celém katastru obce,
b) pořádání kulturních a sportovních akcí; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena zřízení požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky
a počet osob bude součástí dokumentace obce

2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se, dle místních podmínek, považuje:
a) období sucha,
b) letní období od 1.6. do 30.9; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů, zřízením požární hlídky. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob bude součást dokumentace obce. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení Jihomoravského kraje dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, respektive vychází se z tohoto ustanovení.

3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se, dle místních podmínek, považuje:
a) objekt bývalé dřevovýroby;
b) areál firmy ZEUS, objekty Agro Monet a. s., D.M.F. s. r. o., požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena zřízením podnikové požární hlídky.


Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2.


Čl. 5
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

1) Obec zřizuje JSDH Těšany. Dokumenty o zřízení jsou:
a) zřizovací listina JSDH Těšany,
b) dohoda o členství v JSDH Těšany,
c) jmenovací listina velitele JSDH Těšany.

2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice JSDH Těšany, čp. 373, 664 54.


3) Kategorie JSDH Těšany: V/2


4) Početní stav JSDH Těšany:
velitel 1
velitel družstva 2
strojník 4
hasič 9
celkem 16

5) Vybavení JSDH Těšany:
cisternová automobilová stříkačka LIAZ CAS 25 70 v základním provedení 1 x
dopravní automobil Avia A30 DVS 12 1 x
motorová stříkačka 1 x
motorová pila STIHL MS –290 1 x
zásahový oblek FIREMAN V 4 x
zásahová helma GALLET 4x

6) Seznam vozidel JSDH Těšany zařazených do Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územního odboru Brno

poř. / datum zařazení / držitel vozidla / SPZ / série a číslo TP / VIN – kód, typ vozidla
1 1.1.2000 obec Těšany BIA 12 – 49 AO 527216 LIAZ CAS 25 70
2 1.1.2000 obec Těšany 2B66163 AE 492894 AVIA A30 DVS 12


Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:
a) přirozené (vodní nádrž Těšany),
b) umělé (hydrantová síť, požární nádrž AgroMonet)
2) U jednotlivých zdrojů se uvede konkrétní čerpací stanoviště pro požární techniku, využitelná kapacita zdroje, podmínky použitelnosti, atd.
3) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 (JSDH Těšany) a jednotce HZS Jihomoravského kraje.
4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen, v souladu s předpisy
o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
5) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou “Ohlašovna požárů”:

Jméno,adresa telefon doba provozu
Obecní úřad Těšany 141 544 248 234 Po-pá 7.30 – 15.00 hod
Husák Jan, starosta obce 544 248 277, 602 511 954 Denně 18.00 – 7.00 hod.
Štelcl Bohumil, Těšany 321 544 248 383, 728236502 Denně 00.00 – 24.00 hod.
Štelclová Jana 607 957 497 Denně 00.00 – 24. 00 hod.


2) Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou “Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla “150”:


Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

1) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
b) signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón “HO – ŘÍ”, “HO – ŘÍ”) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).
2) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje hlášením v místním rozhlase.


Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2005, Požární řád obce Těšany.


Čl. 10
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti 26.5.2006

……………………….. ……………………..
Jan Husák Pavel Dosoudil
starosta obce místostarosta obce

Datum vyvěšení: 10.5.2006

Datum sejmutí: 26.5.2006