OZV č. 2/2006 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích


Obecně závazná vyhláška obce Těšany č. 2/2006,
o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
Zastupitelstvo obce Těšany se na svém zasedání dne 9.5.2006 usneslo vydat na základě
§ 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Podmínky stanovené touto vyhláškou se vztahují na kulturní, společenské, zábavní, sportovní, politické, obchodní, náboženské a jiné obdobné akce, kterých se účastní 200 osob a více, které se konají na katastrálním území obce Těšany (dále jen „akce“).
2) Za plnění povinností stanovených touto vyhláškou odpovídá organizátor akce,
tj. právnická osoba nebo fyzická osoba, která akci pořádá, pokud smlouva
mezi organizátorem a vlastníkem prostor, na nichž se akce koná, nestanoví odpovědnost jinak.

Článek 2
Povinnosti organizátora akce při zabezpečení podmínek požární bezpečnosti
1) Akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob, lze uskutečňovat pouze v objektech
a na místech, které jsou k tomuto účelu určeny v souladu se zvláštním právním předpisem[1].
2) Organizátor akce je povinen:
a) stanovit organizační opatření týkající se požární ochrany k zabránění vzniku a šíření požáru, k zajištění včasné a bezpečné evakuace osob a k snadnému příjezdu požárních vozidel, písemně předložit zprávu o zajištění požární ochrany (viz Příloha č. 1)
na Obecní úřad v Těšanech a písemně oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostroji Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, Územnímu odboru Brno, nejméně pět pracovních dnů před jejím zahájením,
b) zajistit dodržování povinností stanovených k provádění činností se zvláštním rizikem (např. pyrotechnické efekty a ohňostroje),
c) před zahájením akce zřídit preventivní požární hlídku[2] (dále jen „požární hlídka“). Počet členů požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků akce a složitosti místa konání (vždy tvoří požární hlídku nejméně dva členové),
d) umístit hasicí přístroje v potřebném množství a druzích[3] na vhodných dobře přístupných místech a určit náhradní zdroje hašení (např. hydranty) a zajistit k nim volný přístup,
e) určit evakuační cesty a východy z objektu (prostranství), zajistit jejich trvalou průchodnost a možnost rychlého otevření při požáru,
f) umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky a nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu (např. požární hydranty).

Článek 3
Způsoby zabezpečení podmínek požární bezpečnosti
Organizátor akce je povinen:
a) nezahajovat akci při zjištění závažných nedostatků v podmínkách požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce,
b) přerušit nebo ukončit akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a jestliže by v případě vzniku požáru byl znemožněn únik, záchrana osob nebo majetku.

Článek 4
Povinnosti účastníků
Každý účastník akce včetně účinkujících je povinen:
a) dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně[4] a této vyhlášky, dodržovat pokyny organizátora akce, požární hlídky, pořadatelské služby, týkající se požární bezpečnosti při akci,
b) nevnášet a nepoužívat při akci předměty nebo látky použitelné jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev),
c) nepoužívat při akci prostředky, které mohou způsobit hoření, není-li stanoveno v podmínkách požární bezpečnosti jinak.


Článek 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat podle zvláštních předpisů[5].

Článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


Husák Jan Dosoudil Pavel
starosta místostarosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.5.2006

Sejmuto z úřední desky dne: 26.5.2006