OZV č. 4/2011, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

Obec Těšany

 

Obecně závazná vyhláška obce Těšany č. 4/2011,

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

 

Zastupitelstvo obce Těšany se na svém zasedání dne 12. 12. 2011 usnesením č. 8/104/2011/Z usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

 

Na základě uzavřené dohody mezi obcí Těšany a obcí Borkovany o vytvoření společného školského obvodu základní školy je území obce Těšany částí společného školského obvodu Základní školy a mateřské školy Těšany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, 664 54 Těšany, zřízené obcí Těšany, 664 54 Těšany 141.

 

 

 

Čl. 2

Závěrečné ustanovení

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

 

 

 

                                                                                                                                

                      …………….                                                                               ………………

                    Pavel Dosoudil                                                                     Ing. Antonín Vymazal

                     místostarosta                                                                                starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: