Řád veřejného pohřebiště

Obec Těšany v souladu s § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vydává podle § 10, písm. d) tohoto zákona a v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, tento řád veřejného pohřebiště.

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1.  Tento řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) v Těšanech - na pozemku parc. č. 690, 691 kat. území Těšany – zejména rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti, tlecí dobu pro lidské ostatky ukládané do hrobů, povinnosti návštěvníků pohřebiště, povinnosti provozovatele, povinnosti nájemce hrobového místa, dobu po kterou je pohřebiště přístupno návštěvníkům.
 2. Provozovatelem uvedeného pohřebiště je Obec Těšany, 664 54 Těšany 141 (dále jen provozovatel).

Článek 2
Provozní doba veřejného pohřebiště

 1. Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanovuje takto:
  Pohřebiště je přístupné veřejnosti bez omezení doby.
 2. Provozovatel je oprávněn dočasně zakázat přístup na pohřebiště nebo jeho část, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, slavnostního kladení věnců, při úklidu, ve sněhu, při náledí, a to dokud nebude zajištěna bezpečnost návštěvníků pohřebiště.

Článek 3
Pořádek na veřejném pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, kouřit, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelů, než k jakým jsou určeny.
 2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.
 4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem provozovatele a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 6. Pojízdné a průchodné plochy na veřejném pohřebišti není povoleno používat k parkování vozidel.
 7. Cesty a uličky mezi hrobovými míst nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.
 8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
 9. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
 10. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem, ani vysazovat novou zeleň mimo hrobová místa, bez jeho souhlasu.
 12. Dozor nad pořádkem na veřejném pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

Článek 4
Provozování veřejného pohřebiště

Provozování pohřebiště zahrnuje podle § 18, odst. 1 zákona č. 256/2001 o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen zákon) výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání, provádění exhumací a ukládání zpopelněných lidských pozůstatků.

Článek 5
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Provozovatel poskytuje zejména následující služby:

 1. pronájem hrobových míst,
 2. vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
 3. zajištění zdroje užitkové vody,
 4. správu a údržbu pohřebiště včetně oplocení, udržování a úpravou komunikací a veřejné zeleně,
 5. zajištění likvidace odpadu.

Článek 6
Povinnosti a činnosti provozovatele v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Provozovatel pohřebiště je povinen předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené hrobové místo a umožnit nájemci vybudování zařízení hrobu za podmínek stanovených v čl. 9.
 2. Provozovatel umožní nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistí přístup ke hrobovému místu a zdrží se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kde je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu hřbitova – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele a vznikne-li škoda, je provozovatel povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 3. Hrobová místa provozovatel zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikaly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístěni mimo vymezený prostor.
 4. Provozovatel, příp. další osoby vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště jsou povinny počínat si způsobem odpovídajícím pietě místa. Zejména pak nesmí kouřit, používat alkoholické nápoje, chovat se hlučně, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky lze do hrobů ukládat pouze se souhlasem provozovatele. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele a způsobem, který stanoví.
 3. Všechny rakve určené k pohřebení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
 5. Minimální hloubky vykopaného hrobu se stanoví tak, aby krytí zeminou nad rakví nebylo menší než 120 cm. Šíře hrobu je alespoň 90 cm a délka 210 cm.

Článek 8
Stanovení tlecí doby

Na základě výsledku hydrogeologického průzkumu společnosti EKOHYDRO, s. r. o., Škrochova 41, Brno z června 2002 se stanovuje tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů na 12 let.

Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na veřejném pohřebišti

 1. K vybudování jakékoliv stavby na veřejném pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující je třeba předchozího souhlasu provozovatele.
 2. Dále pro zřizování hrobů a hrobek platí tyto zásady:
  1. základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a musí být provedeny do nezámrzné hloubky,
  2. pohřbívací plocha se stanovuje v rozměrech:
   u hrobu nejméně 80 x 200 cm
   u hrobek nejméně 90 x 200 cm
   u hrobu dětského nejméně 60 x 160 cm
   u hrobu pro dítě ml. 3 let nejméně 50 x 100 cm
   urnový hrob 100 x 130 cm
  3. přední a zadní hrany rámů hrobů jsou v jedné přímce s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů,
  4. při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny.
 3. Při provádění veškerých prací je třeba dodržovat podmínky stanovené provozovatelem, zejména
  • respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,
  • neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
  • nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
  • zajištění ochrany zeleně a jejího kořenového systému.
 4. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10
Povinnosti nájemce při údržbě hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
  1. Nejpozději do 3 měsíců od pohřební do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
  2. Zajistit na vlastní náklady údržbu hrobového místa a jeho bezprostředního okolí tak, aby byl zachován jejich důstojný vzhled a jeho stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců.
  3. Zvadlé nebo jinak znehodnocené věnce a kytice, jakož i jiné znehodnocené dekorace je nájemce povinen odstranit do vyhrazených odpadových nádob.
  4. Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je pronajímatel oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
  5. Do veřejné zeleně na veřejném pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem pronajímatele, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
 2. Nájemce je povinen označit hrob provozovatelem přiděleným číslem hrobu.

Článek 11
Lavičky

Lavičky lze na veřejné pohřebiště umisťovat pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele, který může stanovit rozměry i tvar lavičky, popřípadě způsob jejich upevnění. Všichni návštěvníci pohřebiště pak mohou lavičky volně užívat.

Článek 12
Účinnost a schválení řádu veřejného pohřebiště

Tento řád veřejného pohřebiště byl schválen na zasedání Rady obce Těšany dne 28. 8. 2003 a nabývá platnosti a účinnosti dne 29. 8. 2003.

Na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Těšany dne 15. 10. 2003 byla zrušena Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 – „Řád veřejného pohřebiště pro obec Těšany“ ze dne 26. 9. 2002.

 

Jan Husák v.r.
starosta obce

Pavel Dosoudil v.r.
místostarosta