OZV č. 1/2004 o místních poplatcích

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Těšany se na svém zasedání dne 26. 2. 2004 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě §14 odst. 2 zákona č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl I
Základní ustanovení

Článek 1

 1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví místní poplatky (dále jen „poplatky“), které vybírá obec Těšany a dále upravuje podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků.
 2. Obec Těšany vybírá tyto poplatky:
  1. poplatek ze psů
  2. poplatek za užívání veřejného prostranství
  3. poplatek ze vstupného
  4. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
 3. Poplatky uvedené v článku 1 odst. 2 této vyhlášky spravuje obec Těšany (dále jen „správce poplatku“) a řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Těšany.
 4. O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy [1], pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) nestanoví jinak.

Oddíl II
Poplatek ze psů

Článek 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.

Článek 3
Poplatník

 1. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).
 2. Poplatník platí poplatek ze psů obci Těšany, má-li na jejím území trvalý pobyt nebo sídlo.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku hlášení k poplatku ze psů do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo trvání poplatkové povinnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Článek 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně za každého psa ………………………………… 100,- Kč

Článek 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek ze psa je splatný do 30. března každého roku.
 2. Pokud vznikne poplatková povinnost po 30. březnu, je poplatek splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
 3. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
 4. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci poplatku.

Článek 7
Osvobození od poplatku a úlevy

Osamělému důchodci, který žije v rodinném domku sám (bez ostatních příbuzných), se poskytuje poplatková úleva ve výši 50,- Kč za prvního psa.

Oddíl III
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 8
Předmět poplatku

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, [2] kterým se rozumí:
  1. umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb
  2. umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
  3. umístění stavebních zařízení
  4. umístění reklamních zařízení
  5. umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
  6. umístění skládek
  7. vyhrazení trvalého parkovacího místa
  8. užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
 3. Seznam parcelních čísel pozemků, které jsou veřejným prostranstvím a podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
 4. Veřejné prostranství určené pro umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb (Článek 11, bod b), a umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakci (Článek 11, bod e) jsou samostatně uvedeny v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

Článek 9
Poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Článku 8.
 2. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Článek 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy poplatník užívání veřejného prostranství ukončil.

Článek 11
Sazby poplatku

 1. Sazba poplatku je stanovena v korunách za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a za každý i započatý den nebo paušální částkou na týden, měsíc nebo rok a činí:
  1. umístění dočasné stavby pro poskytování prodeje a služeb
   paušální částka za týden 50,00 Kč
   paušální částka za měsíc 200,00 Kč
   paušální částka za rok 2.000,00 Kč
  2. umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb za každý i započatý den 100,00 Kč/m2
   paušální částka za týden 500,00 Kč
  3. umístění stavebního zařízení za každý i započatý den 0,20 Kč/m2
   paušální částka za týden 50,00 Kč
  4. umístění reklamního zařízení za každý i započatý den 10,00 Kč/m2
   paušální částka za měsíc 100,00 Kč
   paušální částka za rok 1.000,00 Kč
  5. umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí za každý i započatý den 100,00 Kč/m2
   paušální částka za týden 500,00 Kč
  6. umístění skládek za každý i započatý den 0,20 Kč/m2
   paušální částka za týden 20,00 Kč
   paušální částka za měsíc 100,00 Kč
   paušální částka za rok 1.000,00 Kč
  7. vyhrazení trvalého parkovacího místa za každý i započatý den 10,00 Kč/m2 paušální částka za měsíc 100,00 Kč
   paušální částka za rok 1.000,00 Kč
  8. užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. za každý i započatý den 10,00 Kč/m2
   paušální částka za týden 1.000,00 Kč
   paušální částka za měsíc 10.000,00 Kč
 2. Je-li poplatek stanoven oběma způsoby, může poplatník zaplatit poplatek stanovený sazbou, nebo paušální částkou.

Článek 12
Osvobození od poplatku a úlevy

 1. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené [3].
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí fyzické a právnické osoby (dále jen „stavebník“), které jako stavebníci užívají veřejné prostranství k umístění skládky stavebního materiálu nebo umístění stavebního zařízení při realizaci staveb určených k trvalému bydlení a rekreaci, na základě rozhodnutí stavebního úřadu po dobu 36 měsíců od data nabytí právní moci stavebního povolení.
 3. Od poplatku za užívání veřejného prostranství pro sportovní a kulturní akce jsou osvobozeny tělovýchovné a jiné zájmové organizace a školy.
 4. Skutečnosti rozhodné pro osvobození od poplatku je poplatník povinen správci poplatku prokázat.

Článek 13
Ohlašovací povinnost

 1. Každý, kdo užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 8 odstavec 1 je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti. Tato povinnost se týká i těch osob, které jsou od poplatku osvobozeny. V den zániku poplatkové povinnosti je povinen oznámit ukončení užívání veřejného prostranství. Připadnou-li tyto dny na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je nutné ohlašovací povinnost splnit nejblíže následující pracovní den.
 2. Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, nebo IČ. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 14
Splatnost poplatku

 1. Poplatek dle článku 11 písmeno a), c), f), h) je splatný ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající částka nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno.
 2. Poplatek dle článku 11 písmeno b), e) je splatný před provedením akce, nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
 3. Poplatek dle článku 11 písmeno d), g) je splatný dopředu vždy nejpozději v den započetí užívání veřejného prostranství. Poplatek stanovený měsíční nebo roční paušální částkou je splatný nejpozději do prvého dne příslušného měsíce nebo roku. Poplatek může být uhrazen dopředu jednorázově i na delší období.

Oddíl IV
Poplatek ze vstupného

Článek 15
Předmět poplatku

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
 2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Článek 16
Poplatník

Poplatek platí fyzické osoby nebo právnické osoby, které akci pořádají.

Článek 17
Sazba poplatku

Sazba poplatku ze vstupného činí 15 % z celkové částky vybraného vstupného.

Článek 18
Osvobození od poplatku

Od poplatku jsou osvobozeni pořadatelé sportovních a kulturních akcí pořádaných tělovýchovnými a jinými místními zájmovými organizacemi a akce pořádané PO ZŠ Těšany.

Článek 19
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konáním akce a jménem pořadatele ke kontrole a označení.
 2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, nebo IČ, kapacitu místa pořádání, cenu vstupného podle druhu. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 3. Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, byla-li v ceně vstupného obsažena. Zároveň předloží správci poplatku ke kontrole neprodané vstupenky.
 4. U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Článek 20
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce.

Oddíl V
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

Článek 21
Předmět poplatku

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj se vybírá za každý povolený hrací přístroj [4].

Článek 22
Poplatník

Poplatek za výherní hrací přístroj hradí provozovatel.

Článek 23
Ohlašovací povinnost

 1. Provozovatel je povinen písemně ve lhůtě do 30 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
 2. Při splnění ohlašovací povinnosti je provozovatel povinen sdělit správci poplatku název a sídlo provozovatele, IČO a uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.
 3. Provozovatel je povinen do lhůty 30 dnů písemně oznámit správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti.

Článek 24
Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na tři měsíce. V případě provozování výherního hracího přístroje po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vypočten v poměrné výši.

Článek 25
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje. [5].

Článek 26
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
  1. při povolení výherního hracího přístroje na dobu nejdéle 3 měsíců:
   • do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla,
  2. při povolení výherního hracího přístroje na dobu nejdéle 6 měsíců:
   • poplatek za první tři měsíce provozu – do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla,
   • poplatek za další tři měsíce provozu – do 3 měsíců ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
  3. při povolení výherního hracího přístroje na dobu nejdéle 12 měsíců:
   • poplatek za první tři měsíce provozu – do 30 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla,
   • poplatek za druhé při měsíce – do 3 měsíců ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla,
   • poplatek za třetí tři měsíce – do 6 měsíců ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla,
   • poplatek za čtvrté tři měsíce provozu – do 9 měsíců ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
 2. Poplatek může být uhrazen provozovatelem i jednorázově.

Oddíl VI
Ustanovení společná a závěrečná

Článek 27

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této vyhlášky, může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu [1].

Článek 28

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Článek 29

 1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen.
 3. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 30

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 03. 2004.
 2. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje Vyhláška obce Těšany č. 01/1999 o místních poplatcích ze dne 4. 2. 1999.

 

Jan Husák v.r.
starosta obce

Pavel Dosoudil v.r.
místostarosta

Poznámky:
[1] zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
[2] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
[3] § 86 zákona číslo 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
[4] zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
[5] zákon č. 337/1992 Sb.,