Podmínky získání individuální dotace

 

Rada Obce Těšany dává na vědomí, že organizace žádající dotaci na sportovní, kulturní nebo společenské akce mohou podat žádost, která musí mít alespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a tedy musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) požadovanou částku,

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,

e) odůvodnění žádosti,

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,

g) seznam případných příloh žádosti,

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.