Pozemkové úpravy

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K.Ú. TĚŠANY

Vážení občané, vážení vlastníci a uživatelé pozemků v katastrálním území obce Těšany. Dovolte mi, abych Vás, na požádání Vašeho pana starosty, krátce informoval o probíhajících pozemkových úpravách ve Vaší obci a o pozemkových úpravách a jejich významu vůbec. Daná problematika je velmi obsáhlá a zahrnuje velmi široký záběr v mnoha oborech krajinného inženýrství, životního prostředí, katastru nemovitostí, vodohospodářství, geodezie a kartografie, územního plánování a mnoha dalších. Pravou podstatou pozemkových úprav je ovšem dokončení odčinění křivd na vlastnících, přírodě a zemědělství, ke kterým docházelo zejména v letech 1948 až 1989. Po celou tuto dobu se vlastnictvím pozemků vlastně záměrně nikdo nezabýval, právo uživatelské bylo povýšeno nad právo vlastnické a vznikly gigantické půdní bloky s vlastnickými pozemky rozptýlenými uprostřed zoraných lánů vlastně nepřístupnými. Lze proto zcela jednoznačně říci, že bez pozemkové úpravy takové pozemky vlastně nebylo možné samostatně obhospodařovat a ani bezproblémově pronajímat. Bez pozemkových úprav ovšem také nelze úspěšně chránit krajinu a půdu, která vznikala po miliony let, a nelze dokonce ani smysluplně a ekonomicky hospodařit. Toto zjistili naši předkové již před cca 160 lety.

Parametry komplexní pozemkové úpravy v Těšanech:

 • Celková výměra zemědělské půdy v obvodu – 1463 ha

 • Celkový počet listů vlastnictví v obvodu 1265 LV

 • Celkový počet účastníků řízení 1807 ú.ř.

Pozemkovými úpravami, které jsou vedeny podle zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se ve veřejném zájmu, a to podtrhuji, prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diversifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

 

Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav bez ohledu na jejich dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. Obvod pozemkových úprav tvoří území dotčené pozemkovými úpravami, které je tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území. Hovoříme zde o vnitřním obvodu pozemkové úpravy, který je zpravidla tvořen hranicí zastavěného a zastavitelného území obce v souladu s platným územním plánem (ÚPD) obce a vnějším obvodu pozemkové úpravy, zpravidla tvořeném platnou katastrální hranicí daného katastrálního území. Je – li to k dosažení cílů pozemkových úprav vhodné, lze do jejich obvodu zahrnout rovněž pozemky v navazující části sousedícího katastrálního území. V případě Těšan se jedná o následující sousední katastrální území: Borkovany, Šitbořice, Moutnice, Nesvačilka, Újezd u Brna, Otnice a Bošovice.

Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových úprav, které řeší celé katastrální území. Pokud je nutné vyřešit pouze některé hospodářské potřeby např. lokální protierozní nebo protipovodňové opatření, urychlené scelení pozemků a jejich zpřístupnění nebo když se pozemkové úpravy mají týkat jen části katastrálního území, provádějí se formou jednoduchých pozemkových úprav. V případě jednoduchých pozemkových úprav lze upustit od zpracování plánu společných zařízení. Plánem společných zařízení rozumíme navržení opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – polní nebo lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně. Opatření pro ochranu půdního fondu jako jsou protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně. Vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako jsou nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability krajiny, doplnění případně odstranění zeleně, terénní úpravy a podobně.

Komplexní pozemková úprava Těšany, byla zahájena 22. března 2011. To znamená, že o provedení pozemkové úpravy v Těšanech požádali vlastníci více než 50% výměry zemědělské půdy v katastru. V takovém případě pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách vždy. Dne 30.srpna 2013, po výběrovém řízení, byla podepsána smlouva s dodavatelem projektu komplexní pozemkové úpravy v Těšanech firmou AGP PSO Brno, Slavíčkova 1 a, a bylo započato s přípravnými pracemi. Prvním výsledkem projektu pozemkové úpravy je zpracována a předložena studie odtokových poměrů povrchových vod v širším území k.ú. Těšany – navazující k.ú. Borkovany, Šitbořice, Moutnice, Nesvačilka Újezd u Brna , Bošovice a Otnice.

Odpovědným projektantem pro komplexní pozemkovou úpravu Těšany je Ing. Alexandr Švihálek z výše jmenované firmy.

 

Dne 1. Října 2014 bylo svoláno úvodní jednání komplexní pozemkové úpravy v Těšanech, na které byli pozváni všichni účastníci řízení a další vlastníci pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Jednání se zúčastnilo cca 290 účastníků řízení, kteří byli seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Byl projednán postup při stanovení nároku vlastníků a další významné otázky pro řízení o pozemkové úpravě v Těšanech. Vlastníci pozemků si na tomto jednání zvolili veřejným hlasováním, které řídil starosta Obce Těšany, sbor zástupců vlastníků ve složení:

Volení vlastníci:

 • JUDr. Jaromír Trunda Těšany č. 71

 • Alena Jadrná Těšany 228

 • Ing. Miroslav Sekanina Žatčany 307

 • Radek Lízal Těšany 313

 • Eduard Langášek Těšany 50

 • Ludmila Petláková Těšany 404

 • Pavel Husák Těšany 138

 • Alena Zaričová Moutnice

 • Radek Čermák Těšany 201 – náhradník

 • Jana Strážnická Těšany 169 - náhradník

 

Nevolenými členy sboru jsou:

 1. Vedoucí pobočky Krajského pozemkového úřadu Ing. Petr Grmela, nebo jím pověřený pracovník pozemkového úřadu což je paní Ing. Leona Lněničková

 2. Zástupce Obce Těšany – pan starosta Bc. Miroslav Zborovský

 3. Členství ve sboru nesmí být odmítnuto vlastníkovi, jehož pozemky zahrnují alespoň 10% z výměry pozemků, na kterých budou prováděny pozemkové úpravy, pokud o to požádá nejpozději v den konání volby sboru. Takovým vlastníkem je Firma Agro MONET a.s. zastoupena panem Slavišou Zaričem Moutnice č. 200.

Sbor zastupuje vlastníky v rozsahu následujících činností:

 • Spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav

 • Posuzuje jednotlivé varianty návrhu a navrhovaných opatření

 • Vyjadřuje se k plánu společných zařízení

 • Vyjadřuje se k podaným připomínkám v průběhu pozemkové úpravy

 • Uděluje souhlas s ustoupením od požadavku na uhrazení rozdílu ceny navrhovaného pozemku oproti pozemku původnímu

 • Může stanovit priority realizace společných zařízení před vydáním rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy

 • Případně jedná za vlastníky v rozsahu jejich zplnomocnění

 

 

Časový harmonogram komplexní pozemkové úpravy v Těšanech:

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

 • Studie odtokových poměrů 28.2.2014

 • Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu 30.6.2014

 • Doplnění stávajícího bodového pole 30.8.2014

 • Polohopis 30.9.2014

 • Geometrické určení vnějšího obvodu + stabilizace 30.10.2014

 • Geometrické určení vnitřního obvodu + stabilizace 30.10.2014

 • Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu 30.12.2014

NÁVRHOVÉ PRÁCE

 • Výškopis zájmového území 30.9.2015

 • Vypracování plánu společných zařízení - PSZ 30.10.2015

 • Vypracování podélných a příčných profilů - PSZ 30.10.2015

 • Vodohospodářská část PSZ 30.10.2015

 • Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 30.12.2015

 • Závěrečné jednání Konec února 2016

 • Předložení kompletní dokumentace návrhu 30.4.2016

 • Vydání rozhodnutí o schválení návrhu - 1. rozhodnutí 30.5.2016

 • Vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv 2. rozh. - do 4 m. od nabytí pr.moci 1.rozhodnutí

Nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu je závislé na počtu odvolání proti tomuto rozhodnutí. Proti 2. rozhodnutí již odvolání možné není.

Po vydání a nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude následovat vytyčování a stabilizace nově navržených pozemků. Žádosti o vytyčení mohou žadatelé zasílat na adresu pozemkového úřadu po nabytí právní moci rozhodnutí viz výše. Pozemkový úřad zabezpečí, aby nové uspořádání pozemků bylo vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby vlastníků. Vytyčení vlastnických hranic pozemků, jejichž lomové body jsou v katastru nemovitostí v souvislosti s provedením pozemkových úprav označeny trvalou stabilizací, nelze opakovaně hradit z prostředků státu. To znamená, že na vytyčení pozemků s trvalou stabilizací na náklady státu má vlastník nárok pouze jednou. Proto je důležité, aby si vlastník rozmyslel, k jakým účelům si hodlá pozemek nechat vytyčit a pokud tak učiní, je na něm, jakým způsobem si zajistí ochranu stabilizovaného bodu, aby nedošlo k jeho poškození či likvidaci.

Dále byla v Těšanech zahájena jednoduchá pozemková úprava v trati „ Za Školou“ o celkové výměře cca 3 ha. V současné době je připravováno výběrové řízení na zhotovitele. O vývoji této pozemkové úpravy budeme vlastníky informovat v některém  dalším čísle zpravodaje nebo na webových stránkách obce.

Za Krajský pozemkový úřad, Pobočku Brno – venkov, vedoucí pobočky Ing. Petr Grmela.