Těšany

Sochy v Těšanech

V naší obci se nacházejí 3 sochy: socha sv. Gottharda, socha sv. Dominika a Krucifix. Objekty pochází z období baroka (přibližně polovina 18. století) a v současné době stojí poblíž sebe, před těšanskou kovárnou a zámkem (socha sv. Dominika sem však byla v minulosti přemístěna).

Všechny sochy byly v roce 2014 restaurovány. Restaurátorské práce měly u všech tří objektů mnoho podobných úkonů. Stručný popis jednotlivých zásahů:

      

  Socha sv. Gottharda

Barokní socha z roku 1773.

Tato socha jako jediná zůstala na místě, protože před nedávnou dobou u ní byl zhotoven nový pískovcový podstavec a betonový základ. Samotná socha je z mušlového vápence, kde sv. Gotthard drží v levé ruce kovovou berlu.

Kámen byl očištěn oplachem vodou a byl ošetřen roztokem na odstranění mechů a lišejníků. Následně byl kámen zpevněn pomocí organokřemičitanů. Nejvíce scházejícími prvky byla levá dlaň držící berlu a palec pravé dlaně.  Scházející ruka byla na místě nejprve vymodelována z hlíny, následně v ateliéru zaformována a odlita z umělého kamene.  Umělým kamenem byl také doplněn palec a další drobná poškození (zpravidla na drapérii). Ruka byla osazena společně s renovovanou berlou zpět, byly provedeny lokální retuše, vyspárování a na závěr byl objekt ošetřen hydrofobním prostředkem.
 

 

Socha sv. Dominika 

Barokní socha z roku 1717, kterou nechal postavit řád Dominikánů.

Tento objekt byl vzhledem k nedostatečnému základu i havarijnímu stavu podstavce převezen do ateliéru.

Při čištění vyšlo najevo, že pravá ruka světcova je zhotovena již novodobě z cementové hmoty s nevhodným armováním z korodujících drátů. Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto, že ruka bude nahrazena novou, modelačně i materiálně vhodnější. Při demontáži ruky pak došlo i na napravení usazení celého předloktí. Ruka byla zhotovena stejným způsobem jako u sv. Gotharda – modelace v hlíně, následně zaformování a převod do umělého kamene armovaného nerezovými dráty.  Poměrně rozsáhlý zásah byl proveden na soklové části – povrch byl v minulosti opravován nevhodnými cementovými hmotami, pod nimiž vlastní kámen silně degradoval. Tyto byly sejmuty a modelace celoplošně obnovena včetně reprofilací.  Atribut svatozáře byl znovu přezlacen plátkovým zlatem a socha byla doplněna o zlacený křížek v pravé ruce. Restaurátorským zásahem prošla i kartuš, která byla v minulosti poničena a rozlomena na několik dílů (posléze naštěstí uchována na Obecním úřadě). Po dokončení prací byl objekt převezen zpět a osazen na nově vybudovaný betonový základ. Po vyspárování byl rovněž hydrofobizován.


Krucifix - napoleonský kříž

Kříž byl prakticky v nejhorším stavu – na rozdíl od soch byl zhotoven z jemnozrnného pískovce, který byl po četných předešlých opravách pod vrstvami nové hmoty silně degradovaný. Také tento objekt byl kompletně převezen do ateliéru, kde byl očištěn a zbaven novodobých doplňků. Po očištění bylo také rozhodnuto, že dva nejvíce poškozené prvky – středový díl podstavce a podnož kříže – budou kompletně nově zhotoveny z umělého kamene.  Původní díly byly zpevněny a injektovány, armovány a byla doplněna modelace v umělém kameni. Po dokončení prací byl kříž převezen a osazen zpět, rovněž na nově zbudovaný základ. Po vyspárování a finálních úpravách byly doplněny zlacené paprsky svatozáře a objekt byl hydrofobizován.

                

                 MgA. Jiří Marek

                 Marston-CZ s.r.o.

 
 
Kříž je památkou na ukončení napoleonských válek (1815). Nikdo si nepamatuje, kde se zde vzal, ale ví se, že přežil všechny války a pohromy. Podle nápisu, který je na něm vyryt, ho zhotovil neznámý dárce.
clanky_492

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti