Těšany

Konkurs na místo ředitele/ředitelky ZŠ Telnice

Datum:

Konkurs na místo ředitele/ředitelky ZŠ Telnice - přihlášky do 20. května 2015 (do 15 hod.)

 

Starosta obce Telnice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs

na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
se sídlem: Masarykovo nám. 4, 664 59 Telnice, IČ: 75022621

Požadavky:
- předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
- znalost školské problematiky a předpisů,
- organizační a řídící schopnosti,
- dobrá znalost anglického jazyka a uživatelská znalost ovládání PC a kancelář. softwaru.

K přihlášce přiložte: 
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
- strukturovaný profesní životopis,
- písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:   1. srpna 2015

Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 20. května 2015 do 15:00 hod. na adresu:
podatelna Obecního úřadu Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice.

V Telnici, dne 23. dubna 2015

František Kroutil, starosta obce


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti