Těšany

Konkurs na ředitele školy Žatčany

Datum:

K O N K U R S

 

 

Starosta obce Žatčany ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

 

Základní školy a mateřské školy, Žatčany, příspěvkové organizace, Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ 75023482

 

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti,

 

K přihlášce přiložte:

 

1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

3) strukturovaný profesní životopis,

4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,

5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

 

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 10. 2015

 

Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.

 

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 4. 9. 2015 do 13 hodin na adresu: Obecní úřad Žatčany, Žatčany 125, 664 53 Újezd u Brna

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žatčanech dne 10. 7. 2015 Ing. František Poláček

starosta obce


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti