Těšany

Účetní - Nikolčice

Datum:

Obec Nikolčice, se sídlem Nikolčice 85, 691 71, IČ 00283410

 

Veřejná výzva

 

Starosta obce Nikolčice vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění veřejnou výzvu na pracovní pozici

 

 

ÚČETNÍ

 

 

Jedná se o pracovní pozici s výkonem činností:

Komplexní vedení účetní jednotky – účtování, vydané faktury, došlé faktury, pokladna, banka, závěrkové operace, inventarizace. Zpracovávání rozpočtu obce, jeho kontrola rozpočtová opatření a plnění rozpočtu. Vedení evidence majetku obce a příslušných daňových majetkových přiznání. Nájemní smlouvy a jejich evidence. Komplexní mzdová agenda, aj.

 

 Požadujeme:

- bezúhonnost

- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření

- znalost účetnictví, včetně mzdové agendy podmínkou

- orientace v rozpočtové skladbě výhodou

- znalost práce s PC na dobré úrovni

 

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

 

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

 

Nástup: od 10/2018, popř. dle dohody, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

 

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 2.

   Platová třída 9.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

 

Obecní úřad Nikolčice, Nikolčice 85, 691 71 Nikolčice

 

Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – účetní“.

 

Kontaktní osoba:   Jiří Vacenovský – starosta,  tel.: 723723655,  e-mail:starosta@nikolcice.cz

     www. nikolcice.cz

 

 

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 31.08.2018 do 12:00 hodin na podatelně OÚ Nikolčice. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

V Nikolčicích dne 14.8.2018   

 

 

 

        Jiří Vacenovský

starosta obce

Vyvěšeno:

 

Svěšeno:

 

 

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti