Těšany

Referent/ka státní správy a samosprávy – účetní - OU Telnice

Datum:

OBEC TELNICE

v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) vyhlašuje dne 29.1.2019 VEŘEJNOU VÝZVU č. 01/2019-Z na místo


Referent/ka státní správy a samosprávy – účetní


Místo výkonu práce:                                    
Obecní úřad Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice

Platové zařazení:
odpovídající druhu práce a ukončenému vzdělání podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Předpokládaný termín nástupu:            
je možné dohodou ihned po ukončení výběrového řízení, nejpozději 1. 3. 2019, pracovní poměr na dobu neurčitou.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • Kompletní vedení podvojného účetnictví obce, majetková evidence, rozpočet, daň z přidané hodnoty,
 • platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků,
 • vytváření účetních výkazů, reportů a statistik,
 • vedení pokladny, správa závazků a pohledávek,
 • spolupráce se mzdovou účtárnou,
 • práce se spisovou službou a datovou schránkou,
 • další činnosti spojené s činností obecního úřadu.

 

Požadavky na uchazeče:

 • Minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 • uživatelská praxe a zběhlost v práci s počítačem (MS Office),
 • znalost podvojného účetnictví,
 • samostatnost v práci a schopnost řešit složité situace,
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu,
 • trestní bezúhonnost, pečlivost a flexibilita,
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti a příjemné a reprezentativní vystupování.

 

Výhodou je:

 • Praxe ve veřejné správě,
 • znalost práce v prostředí Gordic a práce s datovou schránkou,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku správy daní a poplatků nebo finančního hospodaření.

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit zájemci,

kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4, odst.1 zákona, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku 18 let
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona
 • ovládá jednací jazyk (čeština)

 

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, zejména týkajících se správních činností (strukturovaný životopis)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování.

Jméno, příjmení
Datum narození
Vlastnoruční podpis

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do 15. února 2019 do 10:00 hodin buď osobně na podatelnu Obecního úřadu Telnice, nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny OÚ) na adresu:

Obecní úřad Telnice
Růžová 243
664 59 Telnice

Uzavřenou obálku označte číslem a názvem veřejné výzvy:

„Referent/ka státní správy a samosprávy – účetní“

 

Případné dotazy zodpoví František Kroutil, starosta obce Telnice, na tel. č. 544 224 410 nebo písemně na adrese starosta@telnice.cz .
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Telnice dne 29. ledna 2019


František Kroutil
starosta obce

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti