Těšany

Referent města

Datum:

~Město Újezd u Brna
Komenského 107 544 224 218
Újezd u Brna 664 53 Fax: 544 224 778
IČO: 00282740 datová schránka: iu3b65f
http://www.ujezdubrna.cz e-mail: info@ujezdubrna.cz
Město Újezd u Brna JID: 1999a66e-0e1d-4b2e-937d-71f6040e5653 Stránka 2 z 2
naše čj.: 3337/2020/UUB/Jar číslo sp.: 2815/2020/UUB/Jar
Náležitosti písemné přihlášky:
 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
 životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech
 motivační dopis
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Lhůta pro podání přihlášek:
 09. 07. 2020
Místo a způsob podání přihlášky:
 požadované doklady v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na funkci
referent/referentka města – neotvírat“ doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na
adresu Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Další informace:
 přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového
řízení
 město Újezd u Brna si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové
řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit
V Újezdě u Brna dne 23. 06. 2020
Ing. Marie Kozáková
starostka
Vyvěšeno: 23. 06. 2020
Sňato:
Ing. Marie Kozáková
2020.06.23 15:31:54
Signer:
CN=Ing. Marie Kozáková
C=CZ
O=Město Újezd u Brna
2.5.4.97=NTRCZ-


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti