Těšany

Referentka města Újezd u Brna

Datum:

Město Újezd u Brna
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů v platném znění
VEŘEJNOU VÝZVU – výběrové řízení
na obsazení funkce referent/referentka města Újezd u Brna
Druh práce:
 Referent společné státní správy a samosprávy
- výkon státní správy a samosprávy
- výkon veřejného opatrovnictví
 Referent sociálních věcí
- zajišťování agendy umísťování v bytech, komplexní péče o staré osoby
- poskytování konkrétních forem pomoci osobám v obtížné životní situaci
 Organizační pracovník
Místo výkonu práce:
 město Újezd u Brna
Předpokládaný termín nástupu:
 ihned
Platové zařazení:
 dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída - 9
Požadavky:
 bezúhonnost
 středoškolské vzdělání s maturitou,
 osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti výhodou
 znalost práce na PC
 orientace v právních předpisech
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 povinnost úspěšně absolvovat všechny potřebné zkoušky
Nabízíme:
 5 týdnů dovolené
 motivační ohodnocení (tarif + další nárokové příplatky)
 stravenkový paušál
Náležitosti písemné přihlášky:
 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
 životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 motivační dopis
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
Lhůta pro podání přihlášek:
 30. 1. 2023
Místo a způsob podání přihlášky:
 požadované doklady v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení na funkci referent/referentka města – neotvírat“ doručí uchazeč osobně nebo zašle poštou na adresu Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Další informace:
 přihlášky doručené po stanovené lhůtě pro podání nebudou zařazeny do výběrového řízení
 město Újezd u Brna si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit
V Újezdě u Brna dne 12. 1. 2023
Ing.


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti