Těšany

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY - 2021

Vážení občané,

jako každoročně vás chceme upozornit na povinnost hrazení místních poplatků za odpady a psy pro letošní rok. Všichni jste do vašich poštovních schránek dostali dopis, kde máte přesně vyčíslenou částku, kterou máte za odpady a psy uhradit.

Vzhledem k situaci spojené s výskytem Covid -19 vás žádáme o bezhotovostní úhradu bankovním převodem nebo platbu složenkou prostřednictvím České pošty. Pokud tyto varianty pro vás nejsou možné, můžete poplatek uhradit na pokladně obecního úřadu po předchozí telefonické domluvě.

 

Poplatek ze psů dle obecně závazné vyhlášky č.2/2019 činí 100,-Kč za jednoho psa, za každého dalšího (2 a více) činí poplatek 200,-Kč. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí sazba poplatku 50,-Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, činí sazba poplatku 100,-Kč Poplatku podléhají všichni psi starší 3 měsíců.

Výše poplatku za odpady vychází ze  systému třídění odpadů, který jsme v naší obci zavedli. Občanům, kteří se do systému zapojili tím, že do poskytnutých nádob na plast a papír třídí odpad, se podle  Obecně závazné vyhlášky č.1/2020, článek 6,  poskytuje sleva.

Občané, kteří odpad prozatím netřídí, budou hradit poplatek v plné výši, tj. 600,-Kč na poplatníka (Upozorňujeme, že  v OZV č. 1/2020 došlo k navýšení poplatku za komunální odpad).

Jestliže poplatek hradíte v naší obci poprvé, je třeba vyplnit tiskopis, kterým splníte ohlašovací povinnost.  Tiskopis najdete v elektronické podobě na webových stránkách obce www.outesany.cz. Vyplněný a podepsaný jej doručte na OÚ (stačí vhodit do schránky před vchodem). Tiskopis musí rovněž znovu vyplnit společný zástupce domácnosti, u kterého došlo ke změně (např. narození dítěte v roce 2020, úmrtí, odhlášení nebo přihlášení k trvalému pobytu).

FORMULÁŘ ZDE.


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti