Těšany

Změna jména

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě jejích zákonných zástupců. Žádost může podat občan České republiky starší 18 let. Za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce se souhlasem druhého rodiče a u osoby starší 15 let přiloží souhlas i této nezletilé osoby. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, které se změna týká. Na změnu jména či příjmení není právní nárok.

V případě rozvodu manželství se změna příjmení (zpětvzetí dřívějšího příjmení) provádí zdarma do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství formou oznámení na pracovišti matriky, kde byl sňatek uzavřen, případně v místě trvalého bydliště. Po této době se musí změna příjmení řešit formou podání žádosti na pracovišti matriky, příslušné podle místa trvalého bydliště žadatele (za správní poplatek 100,- Kč) nebo v místě uzavření manželství.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu a dalších osobních dokladů!

Používání dvou jmen 

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Prohlášení činí před matričním úřadem dle trvalého pobytu anebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Za nezletilé dítě činí prohlášení zákonný zástupce.

Příjmení žen

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví lze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem užívat příjmení v mužském tvaru.

Správní poplatky

  • při povolení změny příjmení hanlivého  – 200,- Kč
  • při povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (viz výše) – 300,- Kč
  • při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech - 3.000 Kč

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti