Těšany

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Oficiální název
  Obec Těšany
   
 2. Důvod a způsob založení
  dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
   
 3. Organizační struktura

  Obecní úřad Těšany (dále jen obecní úřad) tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Do obecního úřadu jsou zařazeni starosta, místostarosta a zaměstnanci zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

  Odbory pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu nejsou zřízeny.

   Obecní úřad:

 • plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
 • v oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce,
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb.
  o svobodném přístupu k informacím.

 Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je veřejně přístupná po 24 hodin denně. Úřední deska je umístěna vedle budovy, v níž má své sídlo obecní úřad.

Pro jednotlivé oblasti činnosti obecního úřadu odbory zřízeny nejsou, ale dělí se na tyto úseky:

 • matrika, evidence obyvatel, pokladna,
 • ekonomika. 
 1. Kontaktní spojení
  Obecní úřad Těšany
  Těšany 141
  664 54 Těšany
  tel.: 544248234, 544248331
  e-mail: obec@outesany.cz
  www: www.outesany.cz
   
  úřední hodiny:
  Po, St: 8.00-12.30, 13.30-17.00
   
 2. Případné platby můžete poukázat:
  Komerční banka Brno-venkov, číslo účtu: 5223641/0100 
   

 3. 282 693 
   
 4. DIČ
  CZ00282693
   
 5. Rozpočet v tomto roce
   
 6. Žádosti o informace
  OÚ Těšany, Těšany 141, 664 54, osobně v úřední dny, telefonicky. Mimo úřední hodiny po dohodě.
  1) webové stránky - www.outesany.cz - odkaz na úřední desce
  2) elektronicky na e-mail: podatelna@outesany.cz
  3) průběřné vysílání obecního rozhlasu
  4) obecní zpravodaj - Těšanský obecní zpravodaj
  5) obecní vývěska před budovou OÚ
  6) telefonicky - tel. 544 248 234
  7) přímo - návštěva obecního úřadu
 7. Příjem žádostí a dalších podání
  • Obecní úřad, Těšany 141, 664 54, v úřední hodiny. viz. kontaktní spojení 
    
 8. Opravné prostředky
  • Proti rozhodnutí Obecního úřadu Těšany o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou na podatelně obecního úřadu
  • Odvolání musí obsahovat:
  • - jméno, příjmení, adresu
   - důvod proti čemu se odvolání směřuje
   - čeho se žadatel domáhá (vč. č. j. žádosti)
   - datum podání odvolání
   - vlastnoruční podpis žadatele
    
 9. Formuláře
  Možné získat na Obecním úřadě, viz Kontaktní spojení 
   
 10. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  • projednání na OÚ
  • projednání s předsedkyní sociální komise
  • kontakt na poradny v Židlochovicích a OkÚ Brno-venkov, referát zdravotnictví a sociálních věcí 
    
 11. Nejdůležitější předpisy
  • zákon č. 128/2000 Sb.
  • správní řád
  • stavební zákon
  • zákon č. 106/1999 Sb.
  • organizační řády
  • obecně závazné vyhlášky
  • Interní předpisy a směrnice 
    
 12. Sazebník úhrad za poskytování informací 

I. Přímý materiál
Kopírování (včetně 21% DPH):
- formát A3 (jednostranně/oboustranně) 2,00/2,80
- formát A4 a A5 (jednostr./oboustr.) 1,50/2,00
Kopírování barevně (včetně 21% DPH):
- formát A3 (jednostranně/oboustranně) 20,00/40,00
- formát A4 a A5 (jednostr./oboustr.) 10,00/20,00
Kopírování na nosiče dat: 100,00 Kč (včetně 21% DPH)

II. Přímé mzdy
Za každou započatou hodinu výkonu odborného pracovníka
104,00 Kč.

III. Ostatní přímé náklady
Telefonní spojení dle tarifů – Telefónica Czech Republic.
Poštovné dle tarifů České pošty, s.p.
Cestovní náklady - sazby dle zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.

Obecní úřad nemusí úhradu účtovat vůbec, nebo její výši vypočtenou podle ceníku přiměřeně snížit.
Ve věcně složitých, nebo finančně nákladných případech může obecní úřad dle § 17 odst. 3 zákona vyžadovat od žadatele předem zálohu na úhradu předpokládaných nákladů.
Jestliže bude vyřízení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení tohoto úkonu správní poplatek.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - nebylo vydáno

Výhradní licence - Výhradní licence nebyly poskytnuty

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2020
 2. Seznam organizací
  • Základní škola
  • Mateřská škola

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti