Těšany

Vystavení duplikátu matričního dokladu

Opis rodného, oddacího a úmrtního listu

O opis rodného, oddacího nebo úmrtního listu může občan požádat písemně nebo osobně na matrice. Je potřeba se obrátit na příslušnou matriku. To znamená , že o opis rodného listu se žádá podle místa narození, místa uzavření sňatku nebo místa úmrtí. Často se mylně obracíte na matriku podle místa trvalého pobytu. Narodil-li se dotyčný, jehož druhopis rodného listu potřebujete,  např. v Brně, musíte žádat matriční úřad v Brně. Stejně tak, pokud požadujete vystavení druhopisu oddacího listu, musíte se obrátit na matriku, kde bylo manželství uzavřeno. Stejné pravidlo platí i pro vydání druhopisu úmrtního listu – je třeba žádat matriku podle místa úmrtí, nikoliv v místě trvalého pobytu zemřelého. Po prokázání totožnosti, podání žádosti a zaplacení správního poplatku vám bude vydán požadovaný opis matričního dokladu..

Opis matričního dokladu vydá matriční úřad osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci),  zplnomocněným zákonným zástupcům, a to po vyplnění žádosti o vystavení matričního dokladu a po předložení:

  • občanského průkazu popř. cestovního pasu
  • matričního dokladu k prokázání příbuzenského vztahu (rodný list, oddací list)
  • popř. ověřené plné moci

Matriční doklad pro použití v cizině vydá matriční úřad osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci) zplnomocněným zákonným zástupcům, a to po vyplnění žádosti o vystavení dokladů pro použití v cizině a po předložení:

  • občanského průkazu popř. cestovního pasu
  • matričního dokladu k prokázání příbuzenského vztahu (rodný list, oddací list)
  • popř. ověřené plné moci

V některých státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným vyšším ověřením, dle platných mezinárodních smluv.

Správní poplatky

  • vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu - 300,- Kč
  • vydání cizojazyčného standartního formuláře - 100,- Kč

 


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Těšany, prohlášení o přístupnosti